Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2019

3. 10. 2019 SKIP Události

Dne 3. října 2019 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2019“. Knihovnou roku 2019 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní knihovna Větrný Jeníkov z kraje Vysočina. Zvláštní ocenění získaly Obecní knihovna Lomnice z Karlovarského kraje a Místní knihovna ve Svijanech z Libereckého kraje.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání. Zvláštní ocenění v této kategorii obdržel doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. za publikaci Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnické práce, její nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování jejích hodnot.

Ocenění „Městská knihovna roku 2019“, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Městská knihovna Písek z Jihočeského kraje. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

Ministerstvo kultury ČR

Knihovna roku 2019 – cena Ministerstva kultury ČR

Knihovna roku 2019 v kategorii „základní knihovna“

Místní knihovna Větrný Jeníkov, Kraj Vysočina

knihovnice Eva Šamánková

Knihovna je moderní informační institucí sídlící společně s obecním úřadem v centru městyse v budově novobarokního zámku, který je právě pro tyto potřeby částečně zrekonstruován a je chráněnou kulturní památkou. Prostory knihovny jsou vzdušné, barevné a dýchají životem díky mimořádné osobnosti knihovnice. Její inspirativní a profesionální nadšení pro literaturu, knihy, koncepční práci s dětským čtenářem a knihovnu vytváří atmosféru, která obrací pozornost obyvatel obce k četbě, vzdělávání i místní historii. Vyzdvihnout a ocenit je potřeba také úzkou spolupráci s vedením obce, základní a mateřskou školou. Knihovna ve všech směrech plní a překračuje standardy pro dobrou knihovnu, nabízí nejrůznější formy dokumentů, má kvalitní fond. Stává se tak místem, kam se lidé rádi vracejí.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“

Obecní knihovna Lomnice, Karlovarský kraj

knihovnice Jiřina Němečková

Knihovna sídlí v zrekonstruovaných a bezbariérových prostorách obecního úřadu. Samotné umístění knihovny dává možnost vytvoření přirozeného kulturního centra obce. To se paní knihovnici Jiřině Němečkové za podpory zřizovatele podařilo bezezbytku naplnit. Knihovna je zaměřená především na práci s dětmi a mládeží. Z tradičních celostátních akcí je to Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka nebo Celé Česko čte dětem, z těch regionálních potom zapojení do projektu Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje Hry bez hranic. Ani na seniory ale nezapomíná. Do domu s pečovatelskou službou paní knihovnice pravidelně přichází s “knihovnou na kolečkách“. Za povšimnutí stojí nejen kvalitní fond a kreativní nápady, jako půjčování tašek nebo deštníků, ale také dvě knihobudky v obci. Knihovna v Lomnici ve všech směrech plní standardy veřejných knihovnických a informačních služeb.

Místní knihovna ve Svijanech, Liberecký kraj

knihovnice Šárka Kalferstová

Svijanskou knihovnu lze bez nadsázky nazvat knihovnou komunitní. Je živým společenským centrem obce pro občany všech věkových kategorií, pořádají se zde kulturní, vzdělávací a společenské akce. Knihovnice si uvědomuje podstatu služeb knihovny a zapojuje se do projektů na podporu čtenářství – Noc s Andersenem, S knížkou do života, pasování na čtenáře, společná čtení, oceňování nejlepších čtenářů. Ojedinělá jsou v takto malé obci čtení na netradičních místech organizovaná v rámci projektu Noc literatury. Vedení obce velmi dobře chápe měnící se roli knihoven. Činnost knihovny maximálně podporuje nejen dostatečným finančním zajištěním, ale i vytvořením příjemného prostřední v rozšířených prostorách vybavených novými regály, dětským mobiliářem i technickým zařízením. Paní Šárka Kalferstová obdržela od SKIP Libereckého kraje ocenění Knihovnice Libereckého kraje roku 2017.

Hlavní cena v kategorii „informační počin“

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, Místním akčním plánem města Ústí nad Labem, Krajským akčním plánem, Univerzitou J. E. Purkyně, Národním ústavem pro vzdělávání a dalšími organizacemi zřídila Severočeská vědecká knihovna první metodické centrem pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání. Poradenské a edukační centrum nabízí poradenství v oblasti práce nejen s handicapovanými, ale i nadanými žáky. Záměrem knihovny je, aby se centrum stalo celoročním veletrhem vzdělávání pro různé cílové skupiny, pomáhalo s propagací celorepublikových projektů na podporu čtenářské gramotnosti a ukázalo veřejnosti, že knihovny jsou správným partnerem a pomocníkem pro neformální vzdělávání ve 21. století.

Zvláštní ocenění a diplom

doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

za publikaci Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnické práce, její nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování jejích hodnot. Publikace, která nejkomplexněji seznamuje odbornou i laickou veřejnost s vývojem veřejných knihoven na území České republiky od 18. století do nedávné minulosti, poskytuje vhled do společensko-politických souvislostí, v nichž byly knihovny zakládány, a zároveň představuje klíčové osobnosti oboru.

Svaz měst a obcí České republiky Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Městská knihovna roku 2019 – cena SKIP a SMO

Městská knihovna Písek

Písecká knihovna je jednou z nejstarších českých veřejných městských knihoven. V roce 2019 se knihovna přestěhovala z nevyhovujících stísněných prostor do nově adaptované budovy bývalé školy J. A. Komenského na Alšově náměstí a mohla tak podstatně rozšířit služby svým uživatelům. Součástí projektu nové knihovny bylo i vytvoření Centra vzdělávání se zaměřením na podporu neformálního vzdělávání, zejména v oblasti polytechniky, řemeslných dovednosti včetně vaření, digitálního a jazykového vzdělávání. Neobvyklá je orientace polytechnického vzdělávání na obor biologie a fyzika. Řemeslné dovednosti jsou v souladu se specifickými místními podmínkami (existence podniku Jitex Písek) zaměřeny na rukodělné aktivity a práci s textilem. Realizovaná rekonstrukce budovy bývalé školy podle návrhu architekta Jana Svobody je výjimečným a úspěšným architektonickým počinem, který dalece překračuje hranice jihočeského regionu. Celkové náklady rekonstrukce a vybavení 155 mil. Kč bez DPH. Interiérové vybavení bylo hrazeno z dotace IROP, výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Otevření knihovny 26. 4. 2019.

Statistické ukazatele za rok 2018
  • Počet obyvatel: 28 965
  • Knihovní fond: 143 530 knihovních jednotek
  • Výpůjčky: 256 380
  • Čtenáři: 5320
  • Návštěvníci: 141 145

Další informace

Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již podesáté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Soutěž je určena pro knihovny, které působí v městech s více než 5 000 obyvateli.

Zvláštní ocenění získaly knihovny, které zvítězily v jednotlivých velikostních kategoriích měst
Kategorie Knihovna Kraj
Města 5000 až 10 000 obyvatel Městská knihovna Bílovec Moravskoslezský kraj
Města 10 001 až 20 000 obyvatel Městská knihovna Louny Ústecký kraj
Města 20 001 až 40 000 obyvatel Městská knihovna Písek Jihočeský kraj
Města nad 40 000 obyvatel Městská knihovna Kladno Středočeský kraj

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Ceny předal předseda SKIP Roman Giebisch a místopředseda SMO ČR Vlastimil Picek.

Soutěž měla dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie postoupily do druhého kola. Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.