Říjnové setkání tajemníků měst a obcí

17. 12. 2019 OF 5/2019 Události

Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli na celostátním odborném semináři v jihočeském Frymburku ve dnech 13.–15. října 2019. Akce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se zúčastnilo na 160 vedoucích úřadů. Semináři udělili osobní záštitu hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská a starosta města Český Krumlov pan Dalibor Carda.

Snímek z odborného semináře STMOÚ v jihočeském Frymburku
Snímek z odborného semináře STMOÚ v jihočeském Frymburku

V pondělí 14. října 2019 byl odborný program rozdělen na tři hlavní odborné bloky, věnovaným informacím z jednotlivých ministerstev a diskusi s jejich zástupci.

Blok Ministerstva vnitra

V odborném bloku Ministerstva vnitra vystoupili ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marie Kostruhová a ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy David Sláma.

Marie Kostruhová seznámila posluchače s aktuálním stavem legislativních úkolů. Novela zákona o úřednících počítá se zkrácením povinného prohlubování kvalifikace úředníka z nejméně 18 pracovních dnů na polovic v tříletém období při současném zpřísnění akreditace vzdělávacích programů. Výrazným posunem je i započitatelnost vzdělávání v oblasti sociální práce, akreditované MPSV, a uznávání rovnocennosti vzdělávání úředníků. Novela zákona o obcích řeší problematiku právního zakotvení dobrovolného společenství obcí, jím vykonávaných správních činností a dalších kompetencí pro členské obce. Novely zákonů o obcích, o krajích a hlavním městě Praze nastavují mimo jiné nové právní odpovědnosti a povinností tajemníka úřadu, jejichž nedodržení může vést až k odvolání vedoucího úřadu ministerstvem vnitra.

David Sláma představil konstrukci příspěvku na výkon přenesené působnosti státní správy v roce 2020, který je nově složen ze dvou typů nastavení – dosavadního, dle počtu obyvatel ve správním obvodu obcí a typu působnosti a dle výkonových složek (agendy občanských a řidičských průkazů, veřejné opatrovnictví, územní plánování apod.), případně jejich kombinací (matriční úřady). Příspěvek zůstává stále příspěvkem na částečnou úhradu výdajů obcí, spojených s výkonem státní správy a tyto výdaje budou obce nadále doplácet z prostředků na samosprávu.

Ředitel D. Sláma dále informoval o aktuálním stavu přípravy koncepce Klientsky orientovaná veřejná správy 2030, její strukturou a klíčovými opatřeními a s přípravou jejího akčního plánu na roky 2021–2023.

Zástupce odboru eGovernmentu Jiří Kárník posluchače seznámil s aktuální činností a projekty v oblasti elektronizace veřejné správy.

Blok Ministerstva práce a sociálních věcí

Blok Ministerstva práce a sociálních věcí byl asi nejvíce diskutovaným bodem programu v rámci tajemnického semináře. Byl složen ze tří tematických příspěvků – připravovanou novelou zákona o sociálních službách, problematikou příspěvku na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu a dále tématem sociálních pracovníků a jejich zařazování dle vykonávané práce v katalogu prací. Zástupkyně MPSV v diskusi byly upozorněny na problémy s časovými prodlevami v proplácení dotací a nesoulady s přislíbenou a skutečně vyplacenou výší dotací na výkon sociální práce. Vedoucí úřadů navíc velmi tíží výkladová různost u zařazování sociálních pracovníků do jednotlivých kapitol v katalogu prací a z toho vyplývajícího zařazení do platových tříd. Některá vyjádření ministerstva navíc směřují sociální pracovníky do jediné, vyšší třídy a vyvolávají tak diskriminaci sociálních pracovníků s odlišným rozsahem sociální práce. Vedlejším, avšak zásadním problémem je pak narušování sociální rovnováhy a smíru v mezi jednotlivými odbornými pracovníky a úředníky uvnitř úřadů měst, obcí, městských částí či obvodů.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj

Odborný blok Ministerstva pro místní rozvoj zahrnul dvě odborné části – podrobné seznámení s legislativou a metodikou v oblasti povinnosti měst a obcí po novele zákona o pohřebnictví a dále aktuality MMR v oblasti podpory obcí.

Posluchači byli seznámeni s aktuální Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+, jejím věcným zaměřením a obsahem a implementačními opatřeními.

Oblast pohřebnictví pro města a obce zahrnuje problematiku sociálních pohřbů a správy veřejných pohřebišť včetně výkonu dozoru nad nimi. Účastníci semináře konstatovali, že metodická podpora ze strany MMR je velmi dobře připravena a může být vzorem i pro jiné oblasti správy obcí i pro jiné metodické orgány a resorty.

Druhý konferenční den patřil celodennímu akreditovanému semináři Elektronizace veřejné správy – přehled o současném stavu v ČR s důrazem na eIDAS. Zkušený lektor Tomáš Lechner provedl přítomné vedoucí úřadů celou problematikou eGovernmentu. Kromě právního a metodického rámce seznámil posluchače s povinnosti i možnostmi při optimalizaci procesů a informačních systémů, s eGovernemntem v konkrétních podmínkách měst a obcí a upozornil na aktuální povinnosti, vyplývající z neustálých změn a požadavků na veřejnou správu i její klienty. Kurz byl připraven v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR Efektivní správa obcí.

Všechny prezentace a metodické materiály jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení.

Součástí semináře byla tradičně i členská schůze STMOÚ ČR. Na ní členové sdružení projednali a schválili plán činnosti sdružení na následující období let 2020–2021 a současně také rozpočet na příští rok.

-ib-