K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
Chci provozovat ParcelBox

Digitální technické mapy krajů – podpora zrychlení stavebního řízení

Datum: 4. 9. 2020, zdroj: OF 2–3/2020, rubrika: Veřejná správa online

Digitální technické mapy (DTM) krajů, které mají vzniknout díky podpoře z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, přispějí významně také k zrychlení stavebního řízení. DTM je základem jednotné a systematické správy dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro to vyhlásilo III. výzvu z programu Vysokorychlostní internet. Ve výzvě jsou pro žadatele k dispozici celkem 2 miliardy korun. Žádosti o podporu od krajů se přijímají od 15. května 2020 do 16. dubna 2021. DTM mají pro všechny zjednodušit stavební řízení podle stavebního zákona.

Digitální technické mapy bude moci využívat široká veřejnost. Kromě státu, veřejné správy, také investoři, další podnikatelské subjekty i všichni ostatní. Usnadní se tak územní plánování a realizace staveb. Současně bude moci lépe fungovat jednotné informační místo, které podle zákona v souvislosti s vysokorychlostním internetem existuje.

„Digitální technické mapy usnadní a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Sdílení informací o existující infrastruktuře totiž umožní lepší koordinaci staveb při budování nové infrastruktury. Což bude samozřejmě možné využít i u dalších staveb v budoucnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Délka stavebního řízení a neznalost přesné polohy technické infrastruktury v současné době velmi znesnadňuje budování liniových staveb. „Pokud všechny údaje o tuzemské infrastruktuře, jak elektronické, tak veškeré ostatní, budou digitalizované a dostupné pro všechny, pomůže to zrychlit přípravu i stavby samotné včetně celého procesu stavebního řízení,“ upřesňuje náměstek ministra pro evropské fondy Marian Piecha.

Vysokorychlostní internet

V kontextu s vysokorychlostním internetem Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá pro kraje vzdělávací semináře a danou věcí se také zabývají také adresné pracovní skupiny. Aktuálně vyhlášená III. výzva z programu Vysokorychlostní internet počítá s podporou ve výší maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Minimální dotace bude 5 milionů Kč, maximální pak 200 milionů Kč. O dotaci může žádat kraj, jednou z podmínek je vést oddělené účetnictví projektu. Podrobné informace včetně výzvy samotné jsou k dispozici na www.mpo.cz.

Cílem výzvy je
  • usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury;
  • vytvoření digitálních technických map krajů za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření.
  • zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje
  • konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vše v přímé spolupráci s jednotlivými obcemi kraje;
  • vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM kraje;
  • vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map krajů („IS DTM“) pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM;
  • zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy („IS DMVS“) pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM a zabezpečit využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM.

Účelem Digitální technické mapy

je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území ČR. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa.

Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení.

Věcné zaměření výzvy

Sleduje vytvoření digitální technické mapy krajů v souladu se souvisejícími obecně závaznými právními předpisy a metodikami. Digitální technickou mapou kraje (DTM) se v rámci této Výzvy rozumí geografický databázový soubor, který obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře. Výsledkem mapování v rámci této výzvy je databázový soubor obsahující údaje o vybraných stavebních a technických objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury v majetku Kraje a Veřejnoprávních institucí, popisující jejich skutečný stav.

Informace o programu podpory a Výzvě poskytne

DTM České republiky by se měla stát integrální součástí elektronizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení a je nezbytným předpokladem pro efektivní využívání stávající technické infrastruktury a zároveň efektivní plánování budoucí výstavby, efektivním nástrojem pro ochranu vlastnických a jiných práv, základem pro efektivní pasportní úlohy státu i územních samospráv, významným zdrojem dat a informací zejména pro bezpečnost státu, krizové řízení a Integrovaný záchranný systém.

DTM ČR se skládá z digitálních technických map krajů, které je mají provozovat v rámci přenesené působnosti výkonu státní správy. DTM má být součástí Národního architektonického plánu ČR jako jedna z centrálních sdílených digitálních služeb eGovernmentu.

TOPlist
TOPlist