Priorita Prahy 12 – využití metody BIM

30. 1. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

Building Information Modeling (BIM) je metoda pro tvorbu, správu a využívání digitálních informací o budovách a infrastrukturách. BIM využívá nástroje a technologie, jako jsou 3D modelování, společné datové prostředí a software pro správu projektů, aby poskytoval komplexní přehled o budově nebo infrastruktuře po celou dobu její životnosti.

Lze ve zkratce říct, že tato metoda umožňuje lepší pochopení a komunikaci o budově pomocí digitalizovaného modelu. Model obsahuje jak geometrické informace o budově, tak současně technické a funkční informace o jejích jednotlivých prvcích a systémech. To umožňuje lepší plánování a koordinaci prací při výstavbě a správě budovy po jejím dokončení.

Praha 12 je městská část hlavního města zahrnující katastry Modřany, Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk. Kdo využívá vnější pražský okruh tak ví, že právě jižní část tohoto obchvatu prochází tímto územím, kde nyní žije asi 60 tisíc obyvatel. Zároveň zde probíhá významná developerská výstavba a v následujících letech se proto počet obyvatel zvýší o dalších 10 až 15 tisíc. A právě radnice městské části Praha 12 využila metodu BIM již v roce 2016 – jako jedna z prvních – při projektu výstavby budovy své nové radnice. Pro vytvoření projektu i pro výstavbu samotnou se benefity BIMu sice projevily, ale otázka další využitelnosti dat získaných metodou BIM nebyla zpočátku příliš jasná.

Nová radnice Prahy 12
Nová radnice Prahy 12

Jedna teze říká, že díky BIMu lze dosáhnout větší efektivity a snížení množství chyb při výstavbě i následné správě budovy. To by mělo znamenat i finanční úsporu. Opačná teze ovšem tvrdí, že vzhledem k nákladům, které s sebou nese zavedení i samotná práce s digitálním modelem, je otázka výsledného snížení nákladů velmi sporná. Jen správné nastavení cílů a požadavků na BIM ještě před jeho implementací vede k efektivnímu využití tohoto nástroje. „Zásadní je odpovědět si na otázku, co chceme a proč to chceme. A teprve na základě této analýzy je třeba aplikovat nástroje BIMu tak, abychom zbytečně nevytvářeli složité funkcionality, které nakonec nebudeme v praxi používat,“ konstatuje Jiří Kos, obchodní ředitel Obermeyer Helika, přední české projekční a stavebně-poradenské kanceláře.

Proto na základě zkušeností jsou při dalším projektu Prahy 12, při plánování výstavby základní školy v Komořanech, hned od počátku precizně nastaveny požadavky a cíle, kterých se má pomocí BIMu dosáhnout. Počítá se s tím, že stavba bude díky digitálnímu modelu probíhat efektivně a bez navyšování nákladů. BIM se také bude následně využívat pro správu budovy. V praxi se již prokázalo, že aplikace BIMu skutečně pomohla snížit náklady tím, že umožnila lepší připomínkování a schvalování projektové dokumentace před výstavbou. BIM dále umožní lepší kontrolu a efektivitu stavby. „BIM představuje klíčový podklad pro kontrolu celého životního cyklu stavby. Díky digitálnímu modelu stavby do budoucna nebude potřeba hledat dokumenty o technickém vybavení budovy po skříních či v archívu, všechny potřebné informace najdeme v počítači hned, kdykoliv bude potřeba.“ shrnuje výhody využití BIMu Petr Šula, 1. místostarosta MČ Prahy 12.

Plánovaná Základní škola Komořany
Plánovaná Základní škola Komořany

Vojtěch Ehlich ze společnosti BIM Consulting zmiňuje další praktické poznatky: „V rámci celého životního cyklu stavby je potřeba důrazně rozlišovat mezi daty a informacemi. V rámci přípravy a realizace stavby vzniká obrovské množství dat, avšak pouze jen jejich část je využitelná pro konkrétní účel. A právě tato data označujeme za informace. Při zadání projektu je důležité správně specifikovat, které informace a k jakému účelu budou zapotřebí. Teprve potom s nimi může zadavatel efektivně a smysluplně pracovat. A to je důvod, proč je klíčové právě dobře formulovat zadání u metody BIM.“

Závěrem lze tedy situaci shrnout následovně: Kdo ví „proč a co chce,“ může vždy potenciál BIMu využít efektivně a díky tomu se chovat jako řádný hospodář – při navrhování, výstavbě i správě budovy. Je důležité mít cíle a plán, jak BIM využít, aby bylo možné maximalizovat přínosy a vyvarovat se zbytečně vynaložených nákladů. Projekty v Praze 12 jsou z tohoto hlediska příkladné pro obdobnou výstavbu veřejně prospěšných staveb.

-as-