Brownfieldy mají zelenou

13. 3. 2023 Obec a finance Územní plánování

Hnědou barvou se na územních plánech v Anglii zpravidla označoval prostor nevyužívaných zaniklých a většinou chátrajících průmyslových nebo zemědělských provozů, ale i bytových domů, které dneska podle toho všeobecně označujeme jako brownfieldy. Strukturální změny, restituční procesy a nedostatek kapitálu, zejména v devadesátých letech minulého století, byly příčinou zrodu tisíců brownfieldů v České republice.

Za třicet let se podařilo zásadně změnit tvář našich měst a vesnic, rekonstruovat staré budovy včetně památek a postavit množství skvělých nových objektů. Stále však najdeme skoro v každé obci, včetně hlavního města, řadu zdevastovaných domů, zbytků továren nebo zemědělských megalomanských staveb volajících po modernizaci a zařazení do městského prostoru či venkovské krajiny.

Národní databáze brownfieldů, kterou vede agentura CzechInvest, eviduje 4377 lokalit a meziročně se jejich počet zvýšil o 812 lokalit. Jejich celková rozloha přesahuje 13 tisíc hektarů, což je plocha, na které by mohlo vzniknout krajské město velikosti Plzně. Nárůst brownfieldů však neznamená, že by každoročně vznikalo množství nových lokalit, je to jen důsledek důslednější evidence velkých lokalit, vzniklých ukončením důlní a těžební činnosti.

Z hlediska celkového počtu lokalit byly ke konci roku 2022 v Národní databázi nejvíce zastoupeny brownfieldy průmyslové (30,7 %), zemědělské (28,8 %) a objekty občanské vybavenosti (17,3 %). Areály bývalých továren a výrobních podniků zaujímají napříč regiony České republiky v součtu největší rozlohu (přes 4000 ha). Na druhém místě byly pak bývalé vojenské areály a objekty (2691 ha). Tyto lokality jsou zpravidla velice rozsáhlé, ale na území České republiky jich není mnoho, proto z celkového počtu brownfieldů zaujímají podíl jen něco přes 6 %.

Obr. 1. Předchozí využití brownfieldů podle počtu evidovaných lokalit (2022)
Obr. 1. Předchozí využití brownfieldů podle počtu evidovaných lokalit (2022)

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro obce

Zájem o likvidaci brownfieldů roste a má značnou podporu vládních programů. Již počátkem roku oznámil ministr Síkela, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo přes dvě desítky projektů, které podpoří v rámci dotační výzvy programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Mezi obce rozdělí částku přesahující 500 milionů korun z Národního plánu obnovy a přidá dalších 50 milionů ze státního rozpočtu. Zájem o dotace na revitalizaci brownfieldů ze strany obcí stoupá. Hlavními důvody jsou nedostatek volných ploch na trhu za rozumné ceny a zároveň zvyšující se tlak na udržitelnost a udržitelný rozvoj. V letošním roce byly při výběru projektů výrazně zohledněny energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie, což je v probíhající energetické krizi velmi důležité. Díky novému nastavení se historicky poprvé mohly přihlásit obce z celé České republiky a žádat o dotace na tzv. multifunkční projekty. Ty vedle podnikatelského využití umožňují například i výstavbu obecních bytů, které vzniknou v několika podpořených lokalitách. Mezi projekty převažují renovace, jedna čtvrtina záměrů pak počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. Nejvíce vynikly projekty z kraje Vysočina, který poslal do pomyslného souboje o dotace hned šest projektů. Uspěly tři z nich: Světlá nad Sázavou, Valeč u Hrotovic a Herálec. V revitalizovaných brownfieldech obce vytvoří kanceláře, dílny, sklady, prostory pro drobné služby jako je kadeřnictví nebo masáže, restaurace apod. Počet podaných žádostí překročil stanovený milník Národního plánu obnovy. Podpořeny budou projekty v celkové investiční hodnotě přes 914 milionů korun, přičemž dotace pokryjí necelých 58 % nákladů.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Jak jsme již dříve informovali, peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025. Přípravu žádostí MMR konzultoval se zájemci v předstihu, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí byl zahájen koncem února.

Program NPO brownfieldy se skládá ze čtyř samostatných výzev. Podporuje hlavně rekonstrukci už stávajících staveb v zanedbaných areálech. V menší míře dotace půjdou na demolici technicky nebo jinak nevyhovujících objektů a výstavbu energeticky úsporných novostaveb. U odlehlých míst, jako jsou například bývalé vojenské areály, je možné žádat peníze na jejich zalesnění. V takovém případě budou sloužit jako takzvaná přírodní úložiště uhlíku. O dotaci na malé projekty v rozmezí 3 až 30 milionů korun mohou žádat územní samosprávné celky. Peníze půjdou na projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu nebo kultury. Další budou moci využívat složky integrovaného záchranného systému a úřady. Celkem MMR společně se SFPI v programu připravilo 2,8 miliardy korun. Výzvy k podávání žádostí jsou dostupné na www.sfpi.cz.

Nedostatek pozemků výrazně zvýšil zájem o stavby na brownfieldech

Mezi investory, kteří hledají v Česku lokality pro své podnikání, výrazně roste zájem o stavby na brownfieldech. Vyplývá to z nejnovějších dat CzechInvestu. Nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků v kombinaci s rostoucím tlakem na udržitelnost investičních projektů výrazně zvýšil zájem investorů o brownfieldové lokality v Česku. „V minulém roce jsme zaznamenali enormní nárůst poptávky po brownfieldech, a to až o 51 %. To znamená, že více než polovina investorů zvažovala lokalizaci svého projektu na těchto územích,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest.

Obr. 2. Rozložení evidovaných brownfieldů napříč kraji ČR (k 31. 12. 2022)
Obr. 2. Rozložení evidovaných brownfieldů napříč kraji ČR (k 31. 12. 2022)

Nejvíce brownfieldů se nachází v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V pořadí třetím regionem s největším zastoupením brownfieldů je kraj Liberecký v těsném závěsu následován krajem Jihomoravským. Všechny tyto kraje mají významné predispozice pro vznik brownfieldových lokalit. V Karlovarském kraji najdeme nejvíce plošně rozlehlých brownfieldů, které dosahují rozlohy v průměru 10,2 ha. To je třikrát více než republikový průměr.

Přes uvedené dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva pro místní rozvoj však systematická státní podpora revitalizace těchto území však zatím chybí. Podpora rozsáhlých projektů, zejména v počátečních fázích, na sebe může navázat soukromý kapitál, a to se veřejnému sektoru vyplatí.

Obr. 3. Také objekty bývalé Kolbenky v pražských Vysočanech se dočkají modernizace
Obr. 3. Také objekty bývalé Kolbenky v pražských Vysočanech se dočkají modernizace

Podle informací MPO, MMR a CzechInvest.

-as-