Do konce května mohou zájemci žádat o dotace na projekty v oblasti zadržování vody v krajině

4. 5. 2023 Liberecký kraj Dotace

Díky podpoře Libereckého kraje za poslední čtyři roky vznikly v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Nejčastějším typem projektů jsou tůně, malé vodní nádrže, revitalizace drobných vodních toků, přerušení odvodňovacích meliorací, výsadba remízků či vytváření zasakovacích průlehů. Kraj podporuje i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích tak, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím příjemné klima i v letních měsících.

Liberecký kraj

V Dotačním fondu Libereckého kraje je pro letošek připraveno 15 milionů korun.

Podmínkou podpory je přírodě blízký charakter opatření, protože s vodou v krajině přirozeně vznikají nové přírodní biotopy pro žáby, vážky, ptáky a další pestrou škálu zvířat i rostlin. V obcích jsou podporovány například zelené střechy na veřejných budovách, dešťové záhony zasakující vodu z okapů, opravy veřejných prostranství, cest či chodníků na propustné povrchy anebo příměstské mokřadní parky s tůněmi, které mohou vhodně doplnit i dřevěné povalové chodníčky a osvětové tabule.

„Liberecký kraj letos vyhlásil program na podporu retence vody v krajině a adaptaci sídel na změnu klimatu s doposud nevyšší finanční alokací a zároveň je s radou kraje předjednáno i doplnění programu, pokud se přihlásí významně větší množství projektů, než je alokace,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Obce, neziskové organizace, zemědělci, vlastníci lesů a další právnické i fyzické osoby mohou žádat o dotaci 50 tisíc až 1 milion korun.“

Dotace jsou poskytovány až do 70 % celkových nákladů projektu. Je možné i spolufinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů.

Návrhy projektů a přípravu žádostí o dotaci je vhodné konzultovat s pracovníky krajského úřadu. Podrobnější poradenství, včetně terénního šetření či projektové příprav, poskytuje zdarma Agentura regionálního rozvoje

Kromě programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídle na změnu klimatu kraj nyní vyhlásil i program 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce (finanční alokace 3 miliony korun), který podporuje i projekty s ekonomickým přínosem pro žadatele: hospodaření šetrné k přírodě, zpracování a prodej vlastních potravin koncovým zákazníkům a obnovu nebo zachování venkovských nemovitostí a krajinného rázu.

„Kromě tohoto dotačního programu podporujeme retenci vody v krajině i studiemi vyhledávajícími příležitosti pro taková opatření,“ doplnil radní Václav Židek.

Filip Trdla