Politika územního rozvoje České republiky – úplné znění závazné od 1. 9. 2023

5. 9. 2023 ÚÚR Územní plánování

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 31. srpna 2023 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 263. Dnem 1. září 2023 je Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.