Základní fakta o české energetice za rok 2021

1. 12. 2023 Eurostat Energetika
Eurostat

Million Tonnes of Oil Equivalent (Mtoe). Tuna ropného ekvivalentu je měrná jednotka, odpovídající množství energie vyrobenému spálením jedné tuny ropy. Slouží ke srovnání různých druhů paliv dle jejich energetického obsahu.

Výroba energie
 • Celková výroba energie dosáhla 24,38 Mtoe.
 • Většina této energie pocházela z pevných fosilních paliv (10,48 Mtoe), především z hnědého uhlí (9,02 Mtoe) a černého uhlí (1,46 Mtoe).
 • Jaderná energie se významně podílela ve výši 7,64 Mtoe.
 • Obnovitelné zdroje energie, včetně vodní, větrné a solární energie a biopaliv, dohromady přidaly 5,62 Mtoe.
Dovoz, vývoz a čistý dovoz
 • Země dovezla 23,86 Mtoe energie, přičemž největší objem dovozu tvořila ropa a ropné produkty (11,41 Mtoe) a zemní plyn (7,18 Mtoe).
 • Vývoz činil 6,76 Mtoe, přičemž hlavním vývozním artiklem byla pevná fosilní paliva, ropné produkty a elektřina.
 • Čistý dovoz činil 17,11 Mtoe, což svědčí o závislosti na zahraničních zdrojích energie, zejména v případě ropy a zemního plynu.
Spotřeba
 • Hrubá domácí spotřeba odpovídala hrubé dostupné energii a činila 42,77 Mtoe.
 • Převažovala spotřeba pevných fosilních paliv (12,92 Mtoe), následovaná spotřebou ropy a ropných produktů (9,47 Mtoe) a zemního plynu (7,80 Mtoe). Jaderná energie se na spotřebě podílela 7,64 Mtoe.
 • Obnovitelné zdroje energie a biopaliva, i když v menším rozsahu, se na ní podílely významnou měrou (5,50 Mtoe).
Výroba elektřiny
 • Hrubá výroba elektřiny činila 84,95 TWh. Nejvíce elektřiny pocházelo z pevných fosilních paliv (34,18 TWh) a z jaderné energie (30,73 TWh).
 • Obnovitelné zdroje a biopaliva přispěly 11,92 TWh, přičemž za zmínku stojí vodní (3,62 TWh) a solární (2,32 TWh) zdroje.
Instalovaná kapacita
 • Celkový instalovaný výkon činil 21 034,72 MW.
 • Největší kapacitu měla spalovací paliva (11 874,35 MW), následovaná jadernou energií (4290,00 MW) a obnovitelnými zdroji (vodní, větrná a fotovoltaická energie).
Obnovitelné zdroje energie
 • Kumulativní kapacita solárních a větrných elektráren činila 2585,5 MW a tvořila 12,3 % celkové kapacity.
 • Větrná energie měla kumulativní instalovaný výkon 339,4 MW. Solární energie měla celkový instalovaný výkon 2246,1 MW.
Tržní ukazatele
 • Na trhu se zemním plynem bylo 23 subjektů dovážejících plyn, přičemž šest hlavních subjektů mělo 92% podíl na trhu.
 • Trh s elektrickou energií byl poměrně roztříštěný, bylo na něm 445 výrobců, ale dva hlavní výrobci měli kumulativní podíl na trhu s výrobou elektřiny 68 %.
Teplo a kogenerace
 • Hrubá výroba tepla činila 119,9 PJ, především z pevných fosilních paliv (59,7 PJ) a zemního plynu (43,4 PJ).
 • Výroba elektřiny z kogenerace (kombinované výroby tepla a elektřiny) představovala 10,6 TWh, přičemž významná část vstupního paliva pocházela z pevných fosilních paliv (55,8 %).
Dopravní paliva
 • Výroba biopaliv činila 269,4 ktoe, přičemž převážnou část tvořila bionafta. Konečná spotřeba biopaliv činila 361,2 ktoe.
 • Biopaliva tvořila 5,4 % paliv v dopravě, což svědčí o snaze o ekologičtější dopravu.
Energetická účinnost a emise skleníkových plynů
 • Země si stanovila cíle v oblasti energetické účinnosti a do roku 2030 chce dosáhnout hrubé domácí spotřeby energie ve výši 42,5 Mtoe.
 • Emise skleníkových plynů z energetiky činily 84,32 Mt CO2, přičemž největší podíl na nich měl energetický průmysl.