Kola a koloběžky – možnosti právní regulace

11. 1. 2024 Obec a finance Legislativa

Palčivým problémem řady měst v České republice se v posledních několika letech stal fenomén „bikesharingu“. Přestože tato nová forma podnikání v oblasti mikromobility veřejnosti přináší řadu benefitů, zejména možnost rychlé, flexibilní a ekologické přepravy na krátké vzdálenosti, je začasté spojena s ne zcela žádoucím využíváním veřejného prostoru.

V praxi jsou sdílená kola a sdílené koloběžky umísťovány či odkládány na veřejná prostranství takovým způsobem, že významně omezují nebo znesnadňují obvyklé užívání těchto míst, narušují jejich estetické kvality a v krajních případech vytváří zdraví a životu nebezpečné překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V návaznosti na časté dotazy místních samospráv, jak v souladu s aktuální právní úpravou danou problematiku řešit, a na žádost Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem dopravy metodické doporučení pro obce s názvem nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing.“ Cílem materiálu je představit místním samosprávám a jejich orgánům základní nástroje, které mohou v současné době k regulaci provozování komerční služby „bikesharing“ využít.

Dle dosavadních poznatků Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy nejsou existující nástroje místními samosprávami a jejich orgány začasté uplatňovány z důvodů obav z případných soudních sporů. Metodický materiál proto záměrně obsahuje podrobnější právní odůvodnění (argumentaci), proč je možné jednotlivé právní nástroje využívat. Současně se vychází z předpokladu, že řešená problematika se reálně dotýká spíše větších měst, která disponují (na rozdíl od menších obcí) úředníky s dostatečnou právní erudicí, a záměrné zjednodušování problematiky tudíž není nezbytné.

Metodika nejprve obecně vymezuje služby „bikesharing“ z právního hlediska. Zabývá se umísťováním kol a koloběžek na veřejná prostranství a problematikou užívání veřejných prostranství. Rozebírá umísťování sdílených kol a koloběžek na pozemní komunikace a řeší problematiku z pohledu právních předpisů upravujících provoz a užívání pozemních komunikací. Možnosti regulace umísťování sdílených kol a koloběžek jsou popsány jak z pohledu nástrojů soukromého práva, fiskálních nástrojů a využití obecní normotvorby.

Tento metodický materiál by měl být pro místní samosprávy a jejich orgány významnou pomůckou při nalézání konkrétních řešení, jak provozování komerční služby „bikesharing“ na jejich území žádoucím a místním podmínkám odpovídajícím způsobem usměrnit a zároveň zabezpečit správné využívání veřejných prostranství.

Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR