Chystané právní úpravy na ochranu dětí a podporu rodin jsou inspirované dobrou praxí v Pardubickém kraji

30. 1. 2024 Pardubický kraj Sociální problematika

Krajský úřad Pardubického kraje pořádal ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí odborný seminář Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin. Akce se uskutečnila za podpory Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice. Na prezentace inspirativních příkladů dobré praxe a efektivní práce s ohroženými dětmi a rodinami v Pardubickém kraji navázal příspěvek s informacemi o připravovaných legislativních změnách.

Pardubický kraj

Tezemi chystaného zákona na ochranu dětí a podporu rodin provedl publikum Miloslav Macela, spoluautor reformy systému péče o ohrožené děti a rodiny a poradce ministra práce a sociálních věcí. Pokud bude zákon v následujících letech přijat, budou podle Macely moci poskytovatelé širokého spektra služeb realizovat své inovativní přístupy v novém legislativním rámci, který by měl být vstřícný a dobře financovaný. Konstatoval, že principy zákona a plánovaná opatření jsou v souladu s dobrou praxí v hostitelském kraji.

„Pardubický kraj je v sociální oblasti dáván v celé republice za příklad kraje progresivního. Ostatní kolegové z regionů se na něj odvolávají s tím, že zde mají náskok. Málokdo vidí, že za tím jsou léta práce, že se to v Pardubicích nestalo samo o sobě. Proto byla vhodná příležitost představit zákonné změny, které jsou plánovány v oblasti ochrany dětí a podpory rodin, právě tady. Změny jsou totiž postaveny na příkladech dobré praxe a na tom, co v Pardubickém kraji už funguje. Aktuálně jsme na začátku legislativních prací, jsou hotové věcné zásady, které i prostřednictvím podobných akcí jako je tento seminář chceme komunikovat s odbornou veřejností. U některých úprav legislativy bychom byli rádi, kdyby proběhly ještě v tomto volebním období. Ale je to velká změna, která bude rozložena do několika let,“ komentoval situaci Miloslav Macela.

Diskutující odborníci a zástupci projektů se shodli na tom, že v České republice vzniká celá řada funkčních a inovativních aktivit v oblasti ochrany ohrožených dětí. Často však dobré záměry narazí na nastavení legislativního prostředí, které brání přístupům v uvedení do praxe. Pomoci může proaktivní přístup veřejné správy a samosprávy, komplexní řešení by měla přinést právě nová legislativa.

„Při představení nové právní úpravy o ochraně dětí a podpoře rodin mě zaujala komplexnost celého návrhu. Na základě mapování potřeb ohrožených rodin a ohrožených dětí se plánují služby, tak aby byly maximálně dostupné a efektivní. A zároveň ruku v ruce s tím je i návrh na jejich financování. To je důležité, protože bez finančních prostředků nelze dělat prevenci a nelze efektivně zajistit odborné služby a poradenství pro ohrožené rodiny a děti. Pokud se toto podaří systémově nastavit, bude to velmi efektivní systém, který opravdu může fungovat a který podle mě Česká republika opravdu potřebuje. Tak, aby co nejméně dětí muselo být odebíráno z rodiny, aby byl co nejvčasnější záchyt problémů v rodině, a aby bylo pomoženo opravdu v pravý čas a velmi intenzivně,“ řekl Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Česká republika dohání v dané legislativě své sousedy a další země bývalého východního bloku. Apel na intenzivní deinstitucionalizaci a preferenci rodinné péče a její včasné podpory se odrážel v příspěvcích účastníků z UNICEF v Rumunsku a Bulharsku. V těchto zemích probíhá v oblasti ochrany ohrožených dětí a podpory rodin reformní proces již řadu let.

Bez dobré praxe by to nešlo

Klíčový princip mezioborové spolupráce a koordinovaného přístupu představila koordinátorka Místní akční skupiny Holicko Anežka Pavlišová a starosta města Holice Ondřej Výborný. Propojený systém služeb a aktivit na komunitní bázi je tím pravým přístupem, jak pomáhat rodinám a dětem účinně a včas v jejich přirozeném prostředí.

Příspěvek Krajského úřadu Pardubického kraje a Univerzity Pardubice prezentoval zjištění společného projektu Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji. Kateřina Netolická z příslušného krajského úřadu v prezentaci uvedla, že v rámci projektu Změna OSPODu odspodu bylo cílem dosáhnout vhodné, účelné a koordinované práce na zajištění bezpečí dítěte, kdy je rodina plnohodnotným členem týmu. A povedlo se! Díky získanému know-how může metodicky posílené krajské pracoviště provázet změnou i další orgány sociálně-právní ochrany dětí. Adriana Sychrová z Univerzity Pardubice pak představila data z realizovaného evaluačního procesu a přínosy projektu, mezi které patří posílení metodické role kraje a rozvinutí spolupráce pracovišť orgánů sociálně-právní ochrany dětí s dalšími aktéry a podpůrnými službami.

Jak se daří pečovat o děti, které musejí z různých důvodů vyrůstat mimo vlastní rodinu v ústavní péči, přiblížila ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné, Stanislava Švarcová. Tento domov se za podpory svého zřizovatele vydal na cestu transformace a snaží se o moderní přístup, který dbá při péči o děti na klíčové momenty, jež jsou zásadní pro jejich zdravý vývoj.