Územní plán – od července přechodná opatření

9. 5. 2024 Frank Bold Advokáti Územní plánování

Pořizování nového územního plánu nebo jeho změny je dlouhodobý a často velmi komplikovaný proces. Do něj nyní přichází nový stavební zákon. Ten vstoupí plně v účinnost od 1. 7. 2024. Pokud ale obec nový územní plán už připravuje, může být matoucí, podle jaké právní úpravy se má během jeho přípravy řídit.

Frank Bold Advokáti

Tyto případy řeší přechodná ustanovení mezi dosavadním a novým stavebním zákonem, které pro vás shrnuje tento článek.

Kdy postupovat podle dosavadní a kdy podle nové legislativy?

Přechodná ustanovení rozlišují jednotlivé fáze pořizovacího procesu – zadání, návrh, společné jednání, veřejné projednání. Pokud byla některá z nich zahájena ještě před účinností nového stavebního zákona (tedy do 30. 6. 2024), posuzuje se dle dosavadních předpisů. Fáze, která začala, ale neskončila před 1. 7. 2024, se dokončí podle dosavadních předpisů, ale dál proces probíhá už podle nové úpravy.

Co se týče veřejného projednání a opakovaného veřejného projednání, dokončí se vždy podle dosavadních pravidel, i kdyby termín jejich konání spadal již do účinnosti nového stavebního zákona. Je však zapotřebí termín konání veřejného nebo opakovaného veřejného projednání oznámit přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona. Pokud ale k žádnému veřejnému projednání ještě nedošlo, respektive nebylo oznámeno jeho konání do nabytí účinnosti nové právní úpravy, bude se muset návrh přizpůsobit nové legislativě.

Obsah změny a zkrácený postup

Novinkou, která může být pro aktéry územně plánovací dokumentace matoucí, se týká jejích změn. Nově se obsah změny, která proběhne zkráceným postupem, považuje podle nového stavebního zákona za zadání změny. Požadavky vyplývající z tohoto zadání, které by byly v rozporu s novou legislativou, se nepoužijí.

Neznamená to však, že by nová legislativa upustila od zkráceného postupu pořizování změny územně plánovací dokumentace. Nový stavební zákon zná jen jeden způsob pořizování změn územně plánovací dokumentace, kterým je převzatý zkrácený postup dle dosavadní právní úpravy.

Územně plánovací dokumentace schválená před rokem 2007

Pokud má obec starší územně plánovací dokumentaci, která byla schválená ještě před 1. 1. 2007, platí pouze do konce roku 2028, po tomto datu pozbývá platnosti. Starý územní plán lze měnit podle dosavadního stavebního zákona za podmínky, že je rozhodnuto o pořízení nového územního plánu před 1. 7. 2024. Pokud není rozhodnuto o pořízení nového územního plánu, lze „starý“ plán změnit do konce roku 2025 za podmínky, že do 1. 7. 2024 bylo zahájeno alespoň společné jednání.