Do majetkové evidence středočeských mostů doplní kraj informace o jejich památkové hodnotě

31. 5. 2024 Středočeský kraj Regiony

Krajská rada schválila návrh na rozšíření Pasportu majetku Středočeského kraje o informace o památkové hodnotě mostů. Získané údaje budou následně propojeny se Soupisem mostů ve vlastnictví Středočeského kraje a Systémem prioritizace oprav mostních staveb.

Středočeský kraj

Potřebnost doplnění informací o památkové či historické hodnotě mostů do majetkové evidence vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Středočeský kraj je vlastníkem celkem 1864 mostů, z nichž asi 1000 bylo vybudováno před rokem 1990. Již několik příkladů rekonstrukcí mostů, které se zdržely kvůli následným úpravám projektové dokumentace, nám ukázalo, jak je důležité mít veškeré informace o jejich památkové či historické hodnotě již před započetím příprav projektu. Jen tak bude možné predikovat náročnost jejich stavební a technické údržby.“ Informace o památkově chráněných objektech jsou uvedené v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Středočeský kraj zajistí propojení informací Památkového katalogu se Soupisem mostů ve vlastnictví Středočeského kraje a zároveň bude koordinovat propojení dalších informací o historické hodnotě mostů společně s obcemi s rozšířenou působností a Národním památkovým ústavem, respektive s jeho územním odborným pracovištěm středních Čech. „Mnoho středočeských mostů má kulturně historickou hodnotu, nepodléhají ovšem žádné formální evidenci. Proto, abychom získali opravdu všechny potřebné informace, zajistíme součinnost Krajské správy a údržby silnic se všemi dotčenými institucemi, které údaji o památkové hodnotě mostů disponují. Výsledky šetření budou následně propojeny se Systémem prioritizace oprav mostních staveb,“ říká předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová.

Příkladem nutnosti doplnění informací o památkové kulturně historické hodnotě mostů může být také aktuální rekonstrukce Karlova mostu v Dobříši. Z důvodu nově prohlášené památkové ochrany v průběhu stavby, bylo nutné pozměnit projektovou dokumentaci, čímž došlo ke zdržení celého projektu. „V rámci nového projektu byly doplněny postupy, které respektují požadavky památkové péče a zároveň zohledňují technické parametry zděných mostů z kamenného a cihelného zdiva. Historické mosty představují důležité architektonické a technické dědictví, které je třeba chránit a obnovovat. Jsme proto rádi, že se můžeme na podobných projektech podílet, a že díky doplnění informací o památkové hodnotě budeme moci lépe připravovat projekty rekonstrukcí tak, abychom se vyhnuli případným zdržováním procesů staveb a rekonstrukcí.“ dodává radní pro silniční dopravu Karel Bendl.

Propojení údajů o kulturně historické hodnotě mostů se Systémem prioritizace oprav mostních staveb by mělo být hotové do konce letošního roku.

Michal Kroutil