Příběh Středočeského kraje jako příklad dobré praxe

21. 6. 2024 Středočeský kraj Životní prostředí

Tak se jmenuje digitální brožura, která shrnuje aktivity krajského úřadu ve vazbě na téma cirkulární ekonomiky a mohou se z ní inspirovat zástupci obcí a měst, instituce, ale třeba také jednotlivci. Jsou tu zmíněny 3 klíčové dokumenty, ve kterých je věnován prostor jak celkovému území Středočeského kraje (cirkulární sken), tak také navazující dokument s návrhy opatření. Samotné budově krajského úřadu je věnován environmentální audit a z něho vycházející závazky Zero Waste Hero.

Středočeský kraj

„Cirkulární sken“ je dokument, který si nechalo zpracovat Středočeské inovační centrum v rámci mezinárodního projektu Color Circle, se zaměřuje na socioekonomickou analýzu, analýzu materiálových toků a rešerší prioritních oblastí, jako je biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad a role Středočeského kraje v rozvoji cirkulární ekonomiky. Tyto prioritní oblasti označuje za důležité v rámci dalšího směřování kraje v oblasti oběhového hospodářství a vnímá postavení kraje jako aktivátora, který má vytvářet podmínky institucionální zázemí pro přechod na cirkulární ekonomiku; jako facilitátora a jako propagátora cirkulární ekonomiky.

Brožura Příběh Středočeského kraje jako příklad dobré praxe na cestě za Zero Waste Hero
Brožura Příběh Středočeského kraje jako příklad dobré praxe na cestě za Zero Waste Hero

„Cirkulární sken Středočeského kraje – návrh opatření“ plynule navazuje na předchozí studie, shrnuje stav odpadového hospodářství ve Středočeském kraji, a to jak ze statistického pohledu týkajícího se množství vyprodukovaných odpadů a jeho dalšího nakládání s ním, tak uvádí i přehled odpadových zařízení podílejících se na celkovém nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Dále se věnuje zhodnocení dosavadních činností kraje a uvádí vyhodnocení hlavních problematických oblastí odpadového hospodářství kraje.

Cílem environmentálního auditu krajského úřadu Středočeského kraje je vytvořit podklady pro vznik zázemí, ve kterém je jednoduché chovat se zodpovědně k životnímu prostředí a ve kterém jsou zavedené environmentální přístupy samozřejmostí. Ostatně takový přístup úřadu je způsobem naplnění cílů udržitelného rozvoje 2030, konkrétně cíle číslo 12.2., který zní: „Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání.“

Přílohy

Michal Kroutil