Archiv článků (Obec a finance)

Bylo nalezeno 2817 záznamů.

1. Benchmarking ve městech a obcích

Rčení „co nejde měřit, nejde ani řídit“ platí jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Pokud obce a města chtějí efektivně řídit své služby a činnosti, potřebují mít k dispozici relevantní a spolehlivé informace o jejich výkonnosti. Tyto informace jim mohou poskytnout benchmarkingová porovnání a studie.
28. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

2. Nový Portál občana

Na tiskové konferenci v budově Národní technické knihovny v Praze byla dnes představena nová podoba Portálu občana, díky kterému lze vyřešit služby státu online. Pro občany je tak ještě jednodušší zjistit např. bodový stav řidiče, zařídit si zdarma výpis z živnostenského či trestního rejstříku či si nastavit upozornění na konec platnosti občanského i řidičského průkazu. Uživatelské rozhraní Portálu občana, který spravuje Digitální a informační agentura (DIA), je tak jednodušší a přívětivější. Zlepšila se také přehlednost i propojení datových schránek.
27. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

3. Energetický jízdní řád pro město

Pakt starostů a primátorů je dobrovolná iniciativa obcí a měst, které se zavázaly k aktivní ochraně klimatu. Hlavní náplní paktu je klimatický a energetický plán, tzv. SECAP, který obsahuje výchozí bilanci emisí a zásobník mitigačních a adaptačních opatření. Jaké jsou hlavní součásti SECAPu a jaká jsou obvyklá opatření?
27. 11. 2023 Obec a finance Energetika

4. Test digitálních dovedností

Během právě končícího Týdne pro Digitální Česko proběhlo kromě jiného i vyhlášení výsledků 2. ročníku IT Fitness Testu, který pořádá nezisková organizace Česko.Digital ve spolupráci s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). Účast překonala veškerá očekávání organizátorů. Test dokončilo 74 207 respondentů, což je 10× více než loni. Výrazný nárůst úspěšnosti nastal především u učitelů základních škol.
24. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

5. Digitalizace ve stavebnictví

Digitalizace je charakteristickým rysem současnosti, která přináší řadu nových požadavků a výzev, které není možné řešit tradičními postupy. Digitalizace zasahuje téměř do všech odvětví a přináší vyšší produktivitu a efektivnost. Stavebnictví však je označováno za jeden z nejkonzervativnějších technických oborů s malou mírou zavádění digitálních inovací.
24. 11. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

6. Výjimka z počtu žáků

V obci, kde není volena rada, povoluje výjimku z počtu žáků příspěvkové organizace starosta nebo zastupitelstvo obce?
24. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

7. Od ledna občanky v mobilu – postupně

Poslanecká sněmovna v úterý 14. listopadu schválila ve druhém čtení změnu zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, která umožní zavedení eDokladů. Právo na využití digitálního stejnopisu průkazu umožní lidem, aby si mohli stahovat do mobilu občanky už od ledna příštího roku. Úřady je budou přijímat postupně.
23. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

8. Udržitelný rozvoj obcí a regionů

Hlavní cíle a záměry naší země z hlediska udržitelného rozvoje představuje dokument Strategický rámec ČR 2030, který byl schválen v roce 2017. V současnosti je v připomínkovém řízení druhá zpráva pro vládu o kvalitě života a její udržitelnosti, kterou předkládá Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o hodnotící zprávu o pokroku v naplňování cílů strategického rámce ČR 2030.
22. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

9. Týden pro Digitální Česko

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš zahájil v pražském Vnitroblocku společně s prezidentem Petrem Pavlem Týden pro Digitální Česko. Zahajovací akce se zúčastnily desítky partnerských organizací, z hostů pak kromě prezidenta na zahájení promluvila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová či šéf Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.
21. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

10. Roste obliba on-line komunikace

Dneska už každý zná pojmem e-government a ví, že se tak označuje možnost komunikace s institucemi veřejné správy v elektronické podobě. O elektronickém vládnutí se začalo více mluvit postupně s rozšiřováním internetu, ale do oficiálních záměrů České vlády se konkrétní cíle začaly formulovat až počátkem milénia. Široká veřejnost poznala první reálné výsledky 1. ledna 2008, kdy zahájil činnost Czech POINT jako informační terminál a začal poskytovat výpis z rejstříku trestů, prvního neveřejného registru.
20. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

11. Doporučení pro obce

V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. Přinášíme vybrané teze včetně případných odkazů k využití.
16. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

12. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky

Je možné si v rámci podlimitní veřejné zakázky definovat v zadávacích podmínkách na dodávku elektřiny požadavek na maximální možnou cenu za dodávku 1 MWh silové elektřiny v Kč bez DPH? Například uvedením maximální hodnoty 3500 Kč/MWh. Nebo už je takový konkrétní požadavek v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
16. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

13. Může obec nařizovat četnost sekání trávy?

Problematika sekání trávy bývá často předmětem velkých diskuzí. Zatímco u travních porostů na zemědělské půdě je celkem jasno, debaty se o to více týkají sekání trávy na veřejných prostranstvích ve městech a obcích. Zejména jde o to, kde sekat a jak často, přičemž se argumentuje z hlediska estetického i z pohledu ochrany životního prostředí (zadržování vody, podmínky pro život drobného hmyzu atd.). Zajímavá je i otázka vlastnictví daného pozemku.
14. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

14. Roste objem úspor územních samospráv

Hospodaření územních samosprávných celků za osm měsíců roku 2023 ukazuje, ve srovnání s předcházejícími lety, že u všech třech segmentů (obce, kraje i hlavní město Praha) se zvýšily jak úspory provozních prostředků, tak i rozdíl mezi objemem peněz, které mohly v daném období věnovat na investice a objemem uskutečněných kapitálových výdajů.
13. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

15. Ambasadorem kvality ČR je Magistrát města Plzně

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace i jednotlivce, kteří kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky a další ocenění, které slavnostně vyhlásila 6. listopadu v Praze.
10. 11. 2023 Obec a finance Ostatní

17. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
9. 11. 2023 Obec a finance Ekonomika

18. Velkoobjemové datové zprávy přicházejí

Po dlouhých diskusích došlo ve středu 31. října k novelizaci vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, s cílem zavést velkoobjemové datové zprávy od 1. ledna 2024. Co všechno tato změna s sebou přináší a jak se na ni připravit, to se dočtete v tomto příspěvku.
8. 11. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

19. Přidělování bytů ve vlastnictví obce – pravidla a zásady

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, jejíž postavení, hospodaření a vnitřní poměry upravuje zákon o obcích. Za hlavní činnost obce je pak považována péče o všestranný rozvoj jejího území, o potřeby svých občanů a ochrana veřejného zájmu vyjádřeného v právních předpisech. Jedním ze způsobů, jak obec může v samotné působnosti pečovat o potřeby svých občanů, je i například uspokojování bytové potřeby občanů prostřednictvím obecních bytů, jak uvádí ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích.
6. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

22. Je český energetický plán sebevražedný?

Před několika dny jsme informovali o aktualizaci a návrhu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který vláda přijala, vyzvala k široké diskuzi a odeslala k vyjádření Evropské komisi. Obsáhlý a podrobný dokument, velmi zjednodušeně řečeno, formuluje jako hlavní podstatu dalšího vývoje výrazně větší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které mají snížit energetickou náročnost naší ekonomiky.
1. 11. 2023 Obec a finance Energetika

23. Nápojový karton je velmi dobře recyklovatelný

V České republice se osvědčilo třídění odpadu a občané se úspěšně do třídění zapojují. Pokud jde o recyklaci nápojových kartonů, stále však nedosahujeme efektivity na úrovni evropských zemí jako je Německo nebo Belgie, kde se recykluje 70 % těchto obalů. Nápojový karton je přitom velmi dobře recyklovatelný materiál a lze z něj vytvořit další výrobky, jako kartonové krabice, kapesníky nebo dokonce stavební desky podobné dřevotřísce. K dosažení lepších výsledků by přispělo legislativní stanovení závazných cílů v této oblasti nebo systém zálohování.
1. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

24. Transfery ze státního rozpočtu

Ve Zprávách Ministerstva financí č. 1/2023 byl publikován Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu. Problematika se týká zejména poskytování dotací, proto pro potřebu územních samospráv zveřejňujeme metodiku v plném znění.
31. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

25. Čtenáři a čtení

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR uskutečnily v roce 2023 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o páté šetření – předchozí proběhla v letech 2007, 2010, 2013 a 2018. Letošní průzkum byl zaměřen na představy spojované se čtením (asociace, kulturní obrazy).
30. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

26. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatelka podala žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V zákonné lhůtě (desátý den po doručení žádosti) byla zaslána odpověď. Obratem žadatelka odpověděla, že poskytnuté informace jsou nedostatečné a požaduje novou odpověď ve lhůtě, která se vztahovala k první žádosti. Jednalo se o dotazy k údržbě zeleně v některých částech města. V jaké lhůtě máme povinnost na tuto výzvu k doplnění reagovat?
27. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

27. Procesní hlediska uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
26. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

28. Priority cestovního ruchu

Cestovní ruch představuje na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činnost. Je iniciačním a průřezovým odvětvím, formuje nové ekonomické toky v regionech, podporuje lokální ekonomiky v rámci celé republiky. Přispívá tím k odstraňován regionálních rozdílů a efektivně přispívá k zvyšování kvality života místních obyvatel.
25. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

29. Solární květina

Unikátní solární elektrárna Smartflower je novinka v nabídce společnosti nanosun a má tři výrazné atributy je designová, výkonná a praktická. Produkt rakouské firmy je velmi účinnou alternativou k malým střešním solárním systémům. Solární květina se představila na Veletrhu moderní energetiky, který se konal ve dnech 17. a 18. října v pražské hale O2 Universum, kde se také uskuteční 2. listopadu 58. Den malých obcí (a 7. 11. na výstavišti Flora Olomouc).
25. 10. 2023 Obec a finance Energetika

30. Digitalizace je investicí do budoucnosti

Česká republika se aktuálně řadí mezi země EU s nejnižším tempem růstu HDP. Také proto je vláda nucena hledat prorůstová opatření, která pomohou českou ekonomiku opět nastartovat. Národní ekonomická rada vlády (NERV) i samotná vláda mezi tato opatření řadí i rychlejší digitalizaci státní správy, efektivnější práci s daty a využívání nových technologií. Nejen to se diskutovalo na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi (IVD), která se konala před týdnem na téma Může být digitalizace státní správy cestou ke snížení schodku rozpočtu?
24. 10. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

31. Jedinečné destinace Pardubického kraje v cestovním ruchu

Trhákem loňského roku byl v oblasti cestovního ruchu unikátní Sky Bridge 721, nejdelší visutý most pro pěší na světě, otevřený přes údolí na Dolní Moravě. Horský resort v oblasti Kralického Sněžníku je součástí Pardubického kraje, který i letos připravil lákavou nabídku. Nejen pro občany krajského města, ale i pro zájemce z celé republiky a ze zahraničí bude jistě zajímavá rekonstrukce a nový areál Gočárových mlýnů.
24. 10. 2023 Obec a finance Regiony

32. Podpora nájemního bydlení a převody bytů v případě neplatnosti smluv

V současné době se v praxi setkáváme s problematikou převodů bytů vystavěných v rámci Programu podpory nájemního bydlení. Obcím, které se programu účastnily, poskytl stát dotace na výstavbu bytů za podmínky, že tyto budou po určitou dobu (např. 20 let) využity pro nájemní bydlení. Výstavba byla ze státní podpory financována pouze částečně. Zbylá část financování byla realizována za přispění investorů (fyzických osob), kteří poskytli obci finanční prostředky formou půjčky. Následně obec s investory uzavřela nájemní smlouvu. Dle dohody stran došlo také k zápočtu investic na pohledávku obce z titulu hrazení nájemného. Nájemci si tedy investici do výstavby „odbydleli“.
23. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

34. Výše odvodu a penále při porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Při porušení kázně je zpravidla nutné sjednat nápravu. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
19. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

35. Kraje chtějí spravedlivé rozdělení daní

Zástupci šesti krajů předali dnes do podatelny poslanecké sněmovny návrh na změnu rozpočtového určení daní (RUD). Hejtmanka a pět hejtmanů vytvořili iniciativu „Férové financování krajů“, která nesouhlasí se stávající úpravou rozdělení výnosů daní v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Společně upozorňují na nedostatky stávající právní úpravy.
18. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

36. Jen třetina obcí má plán na hospodaření s vodou

Přesto, že škody způsobené přívalovými dešti a lokálními povodněmi se počítají ve stovkách milionů korun ročně, jen 32 % obcí má vypracovaný plán pro hospodaření s vodou. Při realizaci opatření, která mají vést k účinnému boji s klimatickými změnami, k nimž se vedle přívalových dešťů řadí i zvyšující se teplotní extrémy či sucho, obce nejčastěji naráží na problémy s majiteli dotčených pozemků a na nedostatek financí.
18. 10. 2023 Obec a finance Životní prostředí

37. Družstevní bydlení je dostupné

Na nedávném setkání platformy Chytré město a investor se hovořilo také o družstevním bydlení. V Mladé Boleslavi totiž od roku 2022 funguje Senior resort Štěpánka, pilotní projekt společnosti „BDSO – Bytová družstva společně s občany“ a zároveň nový domov pro 256 lidí.
17. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

38. Opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů

Efektivní regenerace brownfieldů není bez aktivní podpory veřejného sektoru možná. Vyplývá to z Komplexní analýzy podpory revitalizace brownfieldů, kterou zpracovala agentura CzechInvest. Dokument odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.
16. 10. 2023 Obec a finance Územní plánování

39. Lázně se musí změnit

Svět se změnil a s ním musí i lázně. Jak konkrétně, probrali odborníci z celého světa na Evropském lázeňském a balneologickém kongresu v Karlových Varech. Zúčastnilo se 29 zemí, 300 delegátů, víc než 40 nákupčích z celého světa. Souběžně s kongresem se konalo jednání zahraničních zástupců cestovních kanceláří a dalších organizací působících v cestovním ruchu s lázeňskými subjekty. Tak, aby se poptávka po českých, moravských i dalších lázních v Evropě zvýšila a nahradil se výpadek hostů z Ruska a Asie.
13. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

40. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku

Jakým způsobem postupovat při odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, který není komunikací. Jedno vozidlo je bez RZ, majitel je dlouhodobě mimo ČR a má v ČR zrušen pobyt, je nekontaktní. Druhé vozidlo je již tři roky odstaveno na pozemku obce (veřejné prostranství), má RZ, dva roky neplatnou STK, majitel se v obci nezdržuje a je nekontaktní.
13. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

41. Kdy dochází k porušení rozpočtové kázně?

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
12. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

42. Spolupráce měst s investory

Nastavování vztahů mezi městy a investory v posledních letech proměnila stále více se rozšiřující praxe zavádění zásad či metodik spolupráce a plánovacích smluv, které z nich vychází. Tuto praxi má od příštího roku v české legislativě více ukotvit a rozšířit jejich možnosti nový stavební zákon.
11. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

43. Stabilní investice do rekonstrukce nemovitosti

Státní fond životního prostředí od září otevřel dotační program Oprav dům po babičce. Na udržitelné rekonstrukce tak bude možné od státu získat příspěvek ve výši až do poloviny vzniklých nákladů. Na komplexní zateplení lze žádat o milion korun, dalšími stovkami tisíc vláda podpoří například instalace tepelných čerpadel, fotovoltaiky nebo úpravy hospodaření s dešťovou vodou.
10. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

44. Z odpadní vody plyn pro domácnosti

Unikátní technologii začala používat čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodu. Při technologických procesech čištění odpadní vody vzniká surový bioplyn, který po jeho vyčištění na biometan vtláčí distribuční společnost GasNet do své plynárenské sítě, která zásobuje domácnosti.
9. 10. 2023 Obec a finance Energetika

45. K problematice cenové regulace hřbitovních služeb

Pohřebnictví je jeden z oborů, které náleží rovněž do působnosti obcí a měst. Do této sféry patří rovněž hřbitovní služby. Zatímco v pohřebnictví je nejvyšším orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj, otázky cenové regulace hřbitovních služeb spadá do působnosti Ministerstva financí. V této souvislosti vydalo oddělení cenové politiky MF ČR stanovisko čj. MF-22516/2023/2601-1.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

46. Vlastnictví mostu

Jak se postupuje v otázce vlastnictví mostů? Obec neeviduje mosty v majetku, ale vede po nich místní komunikace.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

47. Národní plán obnovy aktualizován

Evropská komise (EK) odsouhlasila aktualizaci Národního plánu obnovy (NPO). Po jednání s premiérem Petrem Fialou koncem září v Praze to oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Po schválení EK musí být NPO schválen také Radou EU, což je naplánováno na říjen. Výsledkem bude nové Prováděcí rozhodnutí Rady, tedy právně závazný dokument, který bude obsahovat podrobné milníky a cíle včetně termínů plnění.
5. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

48. Co je porušení rozpočtové kázně

Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.
5. 10. 2023 Obec a finance Ekonomika

49. Lázně – cesta ke zdraví

Karlovy Vary se v následujících dnech stanou mezinárodním centrem pro zdraví a balneologii. Od 4. do 6. října 2023 se v hotelu Thermal uskuteční Evropský lázeňský a balneologický kongres, kde budou představeny nejnovější trendy, aktuální data nebo vize, kam by tato odvětví mohla v budoucnu směřovat. Podtitulem letošního ročníku jsou „Evropské lázně – cesta ke zdravému životu“.
4. 10. 2023 Obec a finance Ostatní

50. Problémy u plochých střech je důležité odhalit včas

Během životního cyklu ploché střechy se prakticky nedá vyhnout problémům s vlhkostí a zatékáním. Týká se to i objektů ve vlastnictví obcí a měst. Pro zajištění dlouhodobého dobrého stavu střešní konstrukce je klíčové všechny problémy odhalit v zárodku. Jedině tak lze dosáhnout minimalizace výše nákladů na následné opravy.
4. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby
Bylo nalezeno 2817 záznamů.