Archiv článků (Obec a finance)

Bylo nalezeno 2594 záznamů.

1. Zjednodušení převodu státního majetku na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.
8. 2. 2023 Obec a finance Ekonomika

2. Cestovní ruch se zvedá

Cestovní ruch a služby s ním spojené představují významný zdroj hrubého národního důchodu a v době restrukturalizace hospodářství toto odvětví vytváří řadu pracovních příležitostí. Podpora cestovního ruchu je také v zájmu řady obcí, měst a celých regionů, ve kterých je rozvoj turismu vítaným zdrojem společenského i hospodářského oživení a také podnětem pro investice do veřejného prostoru a zejména pro obnovu a údržbu památek.
8. 2. 2023 Obec a finance Ostatní

3. Den bezpečnějšího internetu rozšiřuje povědomí o nástrahách v online prostoru

Den Bezpečnějšího internetu letos připadá na první únorové úterý – tedy na 7. únor. Jedná se o jubilejní 20. ročník, do kterého se zapojilo 200 zemí. Tento den si připomínáme důležitost bezpečného chování v prostředí internetu. Upozorňovat na rizika a bezpečnost v kyberprostoru je nadmíru důležité, protože podle výzkumu Microsoftu se 69 % dotázaných v posledním roce setkalo na internetu právě s nějakým rizikem.
7. 2. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

4. Jednání za obec při uzavírání smluv

Uzavření smlouvy, případně realizaci jiného právního jednání obce, musí předcházet souhlas (schválení) příslušného orgánu obce. Pokud ke schválení právního jednání (typicky smlouvy) příslušným orgánem obce nedojde, je právní jednání od počátku, tedy absolutně, neplatné[1]. Důležité je ale rozlišení, že rozhodnutí o majetkové dispozici nelze zpravidla zaměňovat s aktem uzavření smlouvy.
7. 2. 2023 OF 4/2022 Legislativa

5. Význam vodárenských nádrží pro zabezpečení pitné vody v České republice

O tom, že území České republiky je ohroženo nedostatkem vody, svědčí nejenom zkušenost historická, ale i novodobá z let 2014–2019. Prokazuje to rovněž indikátor Evropské agentury pro životní prostředí[1], který vychází z posouzení procentuálních odběrů vody z disponibilních zdrojů vody v jednotlivých zemích. Pokud odběry přesahují úroveň 20 % objemu zdrojů vody, jde o nebezpečí nedostatku vody, pokud přesáhnou 30 %, pak jde o hrozbu a při překročení 40 % je výrazné ohrožení.
6. 2. 2023 OF 4/2022 Životní prostředí

6. Nervy s NERV(em) – část třetí

Návrhy Národní ekonomické rady státu (NERV) z listopadu loňského roku, zaměřené na snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu v ČR, oprávněně směřují ke konsolidaci veřejných rozpočtů. Vysoké schodky státního rozpočtu postupně ovlivnila pandemie, stupňující se inflace a růst cen energií jako důsledek nedomyšlené zelené dohody a zejména války na Ukrajině.
3. 2. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

8. Jak přitáhnout udržitelné investice do měst?

Jak do měst přitáhnout kvalitní development a investice, které budou dlouhodobě udržitelné a nezatíží obecní rozpočet, je v čase zdražování energií a chaotické stavební legislativy jedna z velkých výzev pro nová vedení samospráv. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), Frank Bold Advokáti a expert na urbánní ekonomiku Vít Zeman se proto rozhodli spojit síly, aby zejména středně velkým městům pomohli chytře řídit rozvoj území.
2. 2. 2023 Obec a finance Ostatní

9. Snižování emisí bude bolet

Snižování emisí skleníkových plynů dlouhodobě napomáhá Evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS). Týká se to zejména velkých energetických zdrojů. V sektorech mimo systém EU ETS se však za posledních deset až patnáct let, i přes aplikaci moderních, environmentálně šetrných technologií, energeticky úsporných opatření a jiných environmentálních opatření, emise skleníkových plynů drží na přibližně stejných hodnotách.
1. 2. 2023 Obec a finance Životní prostředí

10. Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V předchozím textu byla popsána odpovědnost územních samosprávných celků za vydaná správní rozhodnutí v samostatné působnosti podle § 20 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu, tj. v případě, že toto správní rozhodnutí v samostatné působnosti bylo vydáno podle správního řádu.
31. 1. 2023 OF 4/2022 Legislativa

11. Priorita Prahy 12 – využití metody BIM

Building Information Modeling (BIM) je metoda pro tvorbu, správu a využívání digitálních informací o budovách a infrastrukturách. BIM využívá nástroje a technologie, jako jsou 3D modelování, společné datové prostředí a software pro správu projektů, aby poskytoval komplexní přehled o budově nebo infrastruktuře po celou dobu její životnosti.
30. 1. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

12. Děti táhnou vybavenost internetem

Informační technologie využívají české domácnosti stále intenzivněji. Existují ale významné rozdíly mezi kategoriemi domácností. V minulosti používaly domácnosti pouze internet a počítač. Dnes jsou k internetu připojeny telefony i televize a na vzestupu je využívání internetu věcí pro ovládání domácích spotřebičů, tepla, světla nebo bezpečnostních zařízení.
27. 1. 2023 Obec a finance Veřejná správa online

13. Snížení odměny uvolněného místostarosty

Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?
27. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

14. Podpora střešní fotovoltaiky

Skupina ČEZ vybuduje v rámci své strategie Čistá Energie Zítřka do konce roku 2030 až 6000 MW nových obnovitelných zdrojů, v čele právě s fotovoltaickými elektrárnami. Vedle výstavby velkých fotovoltaických zdrojů chce ČEZ v této oblasti bezemisní energetiky podpořit nejen transformaci českého průmyslu, ale také veřejné správy a domácností směrem k úsporné ekonomice.
26. 1. 2023 Obec a finance Ostatní

15. Vybíráme dobře ředitele základních škol?

Český vzdělávací systém trpí tím, že se konkurzům na ředitelské pozice v základním školství stále nevěnuje dostatečná odborná pozornost. Národní institut SYRI, který se zabývá výzkumem systémových rizik a jejich socioekonomickými dopady, v oblasti pedagogických věd např. zkoumá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků.
26. 1. 2023 Obec a finance Školství

16. Svaz měst a obcí nesouhlasí se slučováním obcí

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) již na svém zasedání v listopadu loňského roku odmítlo námět Národní ekonomické rady vlády (NERV) na slučování obcí, který byl součástí návrhů NERV předložených vládě k snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR.
25. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

17. Transformace energetiky v Litovli

V současné době třetinu tepelných potřeb města Litovel zajišťují dvě oddělené soustavy zásobování teplem, ročně se jedná o více než 50 tisíc GJ tepla. Zdrojem energie je zemní plyn a i přesto, že asi polovina takto vyráběného tepla je efektivně vyráběna v plynových kogeneračních jednotkách, systém není schopen „absorbovat“ extrémní ceny plynu, čímž se celý provoz i ceny pro koncové zákazníky prodražují.
25. 1. 2023 Obec a finance Regiony

18. Varující prvenství

Česko jako jediná země EU prohlubuje své zadlužení, všechny ostatní jej snižují. Podíl státního dluhu k HDP v ČR trvale narůstá. Těžko tedy česká vláda může zadlužování svádět jen na pandemii, inflaci či dopady války, neboť s nimi se utkávají také ostatní evropské země. Ve všech členských zemích EU však zadlužení klesá.
24. 1. 2023 Obec a finance Ekonomika

19. Francie plná spolupracujících obcí

Pokud nepředpokládáme úplnou změnu politického systému, je slučování českých obcí nereálné. Alternativou, v podstatě jedinou, tak zůstává řádně připravená, vysvětlená, monitorovaná a dostatečně podporovaná meziobecní spolupráce. A netřeba vymýšlet nové postupy, Francie nabízí inspiraci i slepé cesty. Země totiž v různých vlnách řeší rozdrobení samosprávy již více než sto let.
23. 1. 2023 Obec a finance Zahraničí

20. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou

Může obec pověřit řízením odboru nebo řízením organizační složky jiného zaměstnance na dobu určitou, např. do doby jmenování nového vedoucího? Pokud ne, jak tuto situaci řešit? Výběrové řízení může trvat déle než měsíc a vybraný uchazeč nastoupí až po skončení výpovědní doby, což může trvat i tři měsíce. A co v případě, když se nepřihlásí žádný zájemce?
20. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

21. Výdaje na místní správu

V následujícím textu se podíváme na to, jak výdaje na místní správu zatěžují rozpočet obcí, a to v porovnání podle jejich velikosti a podle krajů. Náklady na místní správu zde prezentujeme jako souhrnné výdaje za období let 2017 až 2021, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici.
19. 1. 2023 Obec a finance Ekonomika

22. Rekonstrukce knihovny v Roudnici nad Labem

Roudnice nad Labem má díky dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj moderní a bezbariérovou městskou knihovnu. Na výsledek rozsáhlé několikaměsíční rekonstrukce se dorazil podívat také místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který je vystudovaným knihovníkem.
18. 1. 2023 Obec a finance Regiony

23. Vzdělávání úředníků územní samosprávy

V těchto dnech Ministerstvo vnitra rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o úřednících územních samosprávných celků. Postavení úředníků samosprávy, jejich práva, povinnosti a některá specifika jejich pracovněprávních vztahů upravuje zákon č. 312/2002 Sb. Jedná se o speciální zákon ve vztahu k obecné úpravě pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce; subsidiárně se tedy na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků použije zákoník práce.
17. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

24. Nové programy podpory v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj pokračuje v boji s dopady sucha, které jsou v rámci České republiky na jižní Moravě největší. Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny – to vše obsahuje dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023,“ který schválila rada kraje na své středeční schůzi 11. ledna.
16. 1. 2023 Obec a finance Dotace

26. Budoucnost fotovoltaiky – Jak v obci zřídit solární elektrárnu

Unie komunitní energetiky (UKEN) představila návod pro starosty, jak v obci zřídit solární elektrárnu. Návod vypracovali členové zájmového sdružení UKEN společně se starosty, kteří již vlastní energie vyrábí a externími odborníky se zkušeností s instalacemi fotovoltaických elektráren, jejich plánování a provozem.
12. 1. 2023 OF 4/2022 Ostatní

27. Nervy s NERV(em) – část druhá

Národní ekonomická rada státu (NERV) představila v listopadu loňského roku Návrh na snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu v ČR, ve kterém je řada podnětných opatření, kterými se vláda jistě bude zabývat a případně je zařadí do aktualizace svého programového prohlášení. Představitelů obcí, měst i krajů se bezprostředně dotýká návrh Revize samosprávy a nákladů místní vlády, který jsme v plném znění uvedli před týdnem v první části tohoto textu.
11. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

28. Obec, sociální práce a finance

Obce mají v sociální oblasti nezastupitelnou úlohu. Existuje však zásadní rozpor mezi odpovědností, která je s výkonem této agendy spojena, a prostředky, které mají místní samosprávy k dispozici.
10. 1. 2023 OF 4/2022 Sociální problematika

30. Výnosy z hazardu jako finanční zdroj sdružení obcí

Po letech úsilí o možnost regulace hazardu na území obce se zdá, že od roku 2016 jsou možnosti zastupitelstev obcí dostatečné. Pokud nezvolí úpravu, kterou by mohli provozovatelé napadnout u Úřadu pro hospodářskou soutěž ČR, může oficiální hazard z katastru obce zmizet úplně. Včetně souvisejících příjmů ze zdanění. Jenže zcela nový herní ostrůvek se možná brzy objeví v sousední obci.
5. 1. 2023 OF 4/2022 Ekonomika

31. Nervy s NERV(em) – část první

Národní ekonomická rada státu (NERV) byla vládou zřízena již v roce 2010, mimo jiné v návaznosti na krizová léta 2008–2009, a její činnost byla v květnu loňského roku vládou Petra Fialy znovu obnovena. Vzhledem k vzniklé ekonomické situaci je to zcela pochopitelný a správný krok. Posláním NERV je navrhovat zásady a parametry reforem veřejných systémů, které mají hlavní vliv na zdravé veřejné finance, výkonnost české ekonomiky a transparentnost veřejného sektoru.
4. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

32. Ohlédnutí za soutěží Vesnice roku 2022

Ve středočeském Polabí, nedaleko Poděbrad leží obec Kostelní Lhota, letošní držitelka titulu Vesnice roku 2022. Právě zde se počátkem října sešli všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova v letošním roce získaly zlatou stuhu krajských vítězů. Přestože bylo sychravo, proběhlo setkání v radostné atmosféře, kterou pro všechny účastníky připravila hostitelská obec.
3. 1. 2023 OF 5/2022 Regiony

33. Zapojení podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství

Již starý zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) umožňoval obcím, aby do systému odpadového hospodářství (dříve nazývaného systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) zapojili na základě písemné smlouvy původce, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu.
30. 12. 2022 OF 4/2022 Legislativa

34. Celostátní konference SMS

Celostátní konference Sdružení místních samospráv ČR se konala 9. a 10. listopadu v Českém Krumlově. Hlavními tématy byla dostupnost a ceny energií, systém datových schránek, rozpočty obcí a sociální politika samospráv.
29. 12. 2022 OF 5/2022 Ostatní

35. Podpora z evropských fondů

V Praze zasedala Rada pro fondy EU na pracovní úrovni. Vzhledem ke končícímu programovému období 2014–2020 byl projednán dosavadní vývoj čerpání finančních prostředků z fondů EU a s ním i spojená rizika s jejich dočerpáním. Doposud bylo v ČR příjemcům z fondů EU proplaceno 535,5 miliard korun, tj. 81,2 % všech prostředků v končícím období.
28. 12. 2022 OF 5/2022 Dotace

36. Národní stálá konference

Národní stálá konference si během své existence získala respekt jako platforma, na které se schází zástupci ministerstev s partnery z krajů, obcí i místních akčních skupin.
27. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

38. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu

Ministr Ivan Bartoš v Bruselu v rámci českého předsednictví řídil zasedání Rady pro obecné záležitosti věnované politice soudržnosti. Debata evropských ministrů a komisařky Elisy Ferreiry se zaměřila na vliv politiky soudržnosti a investic z evropských fondů na hospodářský, sociální a územní rozvoj evropských regionů.
22. 12. 2022 OF 5/2022 Dotace

39. Dotace, veřejné zakázky a boj proti korupci

V polovině prosince jednala protikorupční rada vlády pod vedením ministra Michala Šalomouna. Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády svolal po necelém měsíci další schůzi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (to je přesný název orgánu, ve kterém vedle výkonných a represivních složek státu působí i představitelé nevládních neziskových organizací a územní samosprávu zastupují předsedové Svazu měst a obcí a Asociace krajů).
20. 12. 2022 Obec a finance Veřejné zakázky

40. Ohlédnutí za 56. Dny malých obcí

Krátce po komunálních volbách se nově zvolení představitelé venkovských obcí sešli na 56. konferenci Den malých obcí v Olomouci a v Praze ve velkém počtu více než šesti stovek účastníků. Vyslechli přednášky pěti resortů – ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, vnitra, financí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
19. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

42. Knihovna roku

Ministr kultury Martin Baxa předal počátkem října v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2022“. Knihovnou roku 2022 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech. Zvláštní ocenění získaly Knihovna Smrčná z kraje Vysočina a Knihovna městyse Choltice z Pardubického kraje.
14. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

43. Co nám řekli ministři

V minulém týdnu (8. a 9. prosince) se konala v pražském hotelu Clarion tradiční, už dvacátá pátá Celostátní finanční konference, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. Vedle pravidelného setkání představitelů obcí se zástupci vlády proběhlo mnoho přednášek směřujících k vyjasnění ekonomických otázek, které v současnosti doléhají na územní samosprávy.
13. 12. 2022 Obec a finance Ekonomika

44. Malé ohlédnutí za soutěží Zlatý erb 2022

I s dostatečným časovým odstupem od Zlatého erbu 2022 (soutěž byla ukončena v květnu a článek je sepisován v srpnu 2022) si troufám tvrdit, že uplynulý ročník byl jeden z nejnáročnějších v celé historii soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí.
12. 12. 2022 OF 4/2022 Veřejná správa online

45. Regulace hazardu ve městě Chomutov

Statutární město Chomutov ve snaze ochránit své obyvatele před nepříznivými dopady hazardu dlouhodobě reguluje hazardní hry na svém území. Do roku 2014 bylo regulováno počtem heren, následně byla schválena nulová tolerance a není povolena žádná herna ani kasino, ve kterých by mohly být provozovány hazardní hry.
9. 12. 2022 OF 4/2022 Regiony

46. Majetek obcí

Většina občanů, ale i zastupitelů, hodnotí zpravidla hospodaření svých obcí na základě plnění rozpočtových ukazatelů – vývoj příjmů, výdajů, či podle salda rozpočtu. Účetní závěrka přináší mj. údaje o hodnotě majetku obce. Roste trvale objem majetku obce, zvyšuje se dlouhodobý majetek, který je trvale ve vlastnictví obce nebo rostou jen aktiva na účtu, jejichž hodnota vzhledem k inflaci stále klesá? Dnešní článek přináší údaje o majetku obcí (bez Prahy) a jeho struktuře. Ptáme se, zvláště před volbami, jak naše obec hospodaří se společným majetkem nebo jen porovnáváme každoroční příjmy a výdaje?
8. 12. 2022 OF 4/2022 Ekonomika

49. Úspěchy veřejné správy v soutěži Ambasador kvality ČR i národním kole Mezinárodní ceny inovací

Během konference Dny kvality, jíž pořádá Česká společnost pro jakost, byly při slavnostním galavečeru 7. listopadu odtajněny výsledky soutěže Ambasador kvality České republiky. Oznámeny byly rovněž výsledky národního kola ceny inovací Quality Innovation Award a předána byla i další ocenění, které ČSJ vyhlašuje.
16. 11. 2022 Obec a finance Regiony
Bylo nalezeno 2594 záznamů.