Slovo úvodem

23. 6. 2004 Zpravodaj MZe 1/2004 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

V těchto dnech jsme vstoupili do Evropské unie, která za posledních deset let radikálně přehodnotila svou zemědělskou politiku. Postupná devastace krajiny a obrovské přebytky v řadě komodit donutily státy EU, aby ustoupily od dotací na podporu produkce a stále větší prostředky směřují na rozvoj venkova a jeho prosperity, na tvorbu a ochranu krajiny. Společná evropská zemědělská politika tedy zdaleka neznamená jen podporu zemědělství a lesnictví, ale vede k udržitelnému rozvoji venkova jako celku, do kterého patří pozemkové úpravy, obnova a zachování krajiny, zajištění funkčnosti vodních zdrojů i vytváření nových pracovních příležitostí, které udrží obyvatelstvo na vesnici.

Tomuto cíli jsou věnovány i nové programy, které navazují na osvědčený program SAPARD, při jehož realizaci řada obcí prokázala připravenost k uskutečnění svých rozvojových projektů. Ve vztahu k EU je to především Operační program -- Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Na základě zákona o státním rozpočtu jsou vytvořeny zdroje pro program LEADER ČR, který je určen na jedné straně venkovským mikroregionům a místním subjektům pro realizaci konkrétních projektů.

Ministerstvo zemědělství věnuje všem těmto otázkám značnou pozornost a proto bude pravidelně územní samosprávné orgány cestou tohoto Zpravodaje informovat o aktuálních materiálech z oblasti své působnosti. Vedle strukturální politiky a rozvoje venkova půjde i o problematiku vodního hospodářství, pozemkových úřadů, lesního hospodářství a dalších odvětví tohoto resortu.

Věřím, že zpravodajství na těchto stránkách napomůže k vyšší informovanosti obcí, měst a krajů o problematice z oblasti, která patří do společné působnosti územních orgánů a resortu zemědělství.

Ing. Jiří Vačkář, ředitel odboru rozvoje venkova a ekologie MZe