Archiv článků (rubrika Zpravodaj Ministerstva zemědělství)

Bylo nalezeno 97 záznamů.

2. Program rozvoje venkova

Ve dnech 15.–28. února 2011 proběhl příjem žádostí o dotaci pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. V rámci tohoto opatření mohou obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve žádat o dotace na údržbu a využití kulturního dědictví venkova.
1. 9. 2011 Zpravodaj MZe 3/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

4. Veřejný zájem v činnosti vodoprávních úřadů

Článek se zabývá základním vymezením pojmu veřejný zájem v jeho obecných znacích. Veřejný zájem lze stručně charakterizovat jako ospravedlnění veřejné moci. Zabývá se rovněž pojetím veřejného zájmu v činnostech vodoprávních úřadů a neopomíjí na jeho nalézání dalšími subjekty, a sice dotčenými orgány a veřejností.
15. 6. 2011 Zpravodaj MZe 2/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

5. Na prevenci před povodněmi do roku 2013 půjde pět a půl miliardy korun

Protipovodňové ochraně jako vládní prioritě věnuje ministerstvo zemědělství dlouhodobě velkou pozornost. Ministr Fuksa na oslavách Světového dne vody oznámil, že pro tuto důležitou oblast jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 5,5 miliardy korun do roku 2013. Ani tato vysoká částka však nepokryje úplně všechny plánované projekty. V následujících letech by tak podle koncepce, již v listopadu schválila vláda, mělo jít na ochranu před povodněmi přes 4 miliardy ročně.
10. 6. 2011 Zpravodaj MZe 2/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

7. Program rozvoje venkova – proces administrace žádosti o dotaci a o proplacení

Program rozvoje venkova (dále jen PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007–2013 svým rozpočtem cca 96 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru. V rámci PRV je podporována konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem PRV je také zvýšení kvality života na venkově a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
11. 3. 2011 Zpravodaj MZe 1/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

8. Úspory jsou na prvním místě

Počátkem února, na tiskové konferenci 8. 2. 20011, ministr zemědělství Ivan Fuksa zhodnotil, co se za dobu jeho působení podařilo v resortu udělat a seznámil s prioritami na rok 2011. K prvořadým úkolům patří například úspory v chodu resortu, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců, dokončení majetkového vypořádání, vytvoření spravedlivých podmínek pro podnikání v zemědělství.
10. 3. 2011 Zpravodaj MZe 1/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

9. Hodnocení místních akčních skupin 2010

V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013.
11. 1. 2011 Zpravodaj MZe 5/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

10. Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala.
10. 1. 2011 Zpravodaj MZe 5/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

12. Čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO)

Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě České republiky materiál s názvem "Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod". Vláda tento materiál schválila Usnesením vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575.
5. 11. 2010 Zpravodaj MZe 4/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

16. Pozemkové úpravy v letech 2010 až 2013

Ve vedení Ministerstva zemědělství byl v únoru projednán materiál "Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013", zpracovaný Ústředním pozemkovým úřadem (ÚPÚ). Tento čtyřletý plán je konkrétním rozpracováním podstatných bodů, které jsou zahrnuty v dříve projednané Koncepci pozemkových úprav na období r. 2008–2020.
22. 6. 2010 Zpravodaj MZe 2/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

19. Světový den vody

Již po osmnácté se sešli odborníci na vodní hospodářství při příležitosti Světového dne vody. Na tomto tradičním setkání jsou vždy prodiskutována aktuální témata z oboru vodního hospodářství. Se světovým dnem vody jsou spojeny i vzdělávací aktivity.
21. 6. 2010 Zpravodaj MZe 2/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

20. Projekty spolupráce místních akčních skupin

Projekty spolupráce místních akčních skupinProgram rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, přispívá významným způsobem také na provoz, činnosti a projekty místních akčních skupin (MAS) pracujících metodou Leader.
17. 6. 2010 Zpravodaj MZe 3/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

23. Projekty obcí v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Program rozvoje venkova (dále jen "PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007–2013 svým rozpočtem cca 94 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru. V rámci PRV je podporována konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem PRV je také zvýšení kvality života na venkově a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
23. 3. 2010 Zpravodaj MZe 1/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

24. Dodatečné navýšení finančních prostředků

Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna 2010 rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně 26 mld. Kč (1 mld. EUR).
15. 3. 2010 Zpravodaj MZe 1/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

25. Oranžová stuha – za spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. V oblasti spolupráce obce s místními zemědělskými subjekty se uděluje vítězům soutěže oranžová stuha.
8. 1. 2010 Zpravodaj MZe 5/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

26. Proplácení DPH obcím

Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 (PRV) ve vztahu k DPH, a po tuto dobu za české obce DPH platil stát.
7. 1. 2010 Zpravodaj MZe 5/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

27. Program rozvoje venkova ČR – 8. kolo příjmu žádostí startuje

Program rozvoje venkova (dále jen "PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007--2013 svým rozpočtem cca 94 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru -- podporuje konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Jeho cílem je také zvýšení kvality života na venkově, podpora obecních investic, a v neposlední řadě budování komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry venkovského prostoru.
19. 10. 2009 Zpravodaj MZe 4/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

28. Důležité informace z resortu

Každoročně předkládanou zprávu o stavu vodního hospodářství přijala vláda v polovině srpna. Zpráva tradičně shrnuje vývoj všech důležitých faktorů v oboru vodního hospodářství. Přináší tak dlouhodobě ucelený přehled o dění v tomto oboru.
13. 10. 2009 Zpravodaj MZe 4/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

30. Závazek o čištění odpadních vod nesplníme

Česká republika se v rámci dohod o vstupu do Evropské unie zavázala zajistit čištění odpadních vod v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) do konce roku 2010. Odborně řečeno, jedná se o implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen "Směrnice").
10. 8. 2009 Zpravodaj MZe 3/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

31. Leader v Programu rozvoje venkova

Česká republika uskutečňuje politiku rozvoje venkova pro období 2007--2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 (PRV). Program je rozčleněn na čtyři prioritní osy a čtvrtou osou je Leader, jehož metodou Místních akčních skupin se realizuje strategie rozvoje venkova.
6. 8. 2009 Zpravodaj MZe 3/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

34. Akční plán pro biomasu

Jako biomasa je obecně označována veškerá hmota organického původu. Zahrnuje v zásadě biomasu rostlinného a živočišného původu. Jedním ze zdrojů biomasy jsou tak i biologicky rozložitelné odpady (čisté nebo vytříděné).
19. 5. 2009 Zpravodaj MZe 2/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

38. Evropskou radu pro zemědělství a rybářství poprvé řídil český ministr zemědělství

Poprvé v roli předsedy rady pro zemědělství a rybářství ministr Gandalovič otevřel diskuzi o zásadách legálního obchodu se dřevem na trhu Společenství. Členské státy se vyjadřovaly k mandátu pro Komisi ke zjišťování, za jakých podmínek by se EU mohla stát členem Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou, dostalo se i na aktuální situaci na trhu s mlékem.
25. 2. 2009 Zpravodaj MZe 1/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

39. Celostátní síť pro venkov

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je Česká republika stejně jako ostatní členské země EU povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov (dále Síť). Síť bude seskupovat subjekty a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství.
8. 1. 2009 Zpravodaj MZe 5/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

40. Kvalita života a mnohotvárnost hospodářství na venkově

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 až 2013 předpokládá orientaci zemědělské politiky do čtyř základních směrů. Především je cílem zlepšit naši schopnost konkurovat (osa I.), zlepšit životní prostředí a krajinu (osa II.), zvýšit kvalitu života na venkově (osa III.) a využít iniciativu místních společenství (osa IV.).
7. 1. 2009 Zpravodaj MZe 5/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

41. Český venkov umí využít evropské peníze

Program rozvoje venkova a využití evropských fondů, aktuální problémy místního rozvoje, financování územních rozpočtů v roce 2009 -- taková byla náplň jubilejních 30. Dnů malých obcí, na které se do Prahy sjeli starostové menších měst a vesnic z celé České republiky. Jako tradičně na pražské setkání zavítal i ministr zemědělství Petr Gandalovič. O příslušných rezortních nástrojích podpory rozvoje našeho venkova, informovali i reprezentanti ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj a resortu životního prostřední.
2. 1. 2009 Zpravodaj MZe 5/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

42. Eurokomisařka Fischer Boel podpořila přípravy na české předsednictví

Eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel navštívila v závěru října Českou republiku a jednala s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, s předsedou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Jiřím Papežem, zástupci zemědělských nevládních organizací a profesních sdružení. Komisařka zodpovědná za zemědělský sektor jako první z členů Evropské komise přijela do ČR, která bude od ledna 2009 předsednickou zemi.
30. 12. 2008 Zpravodaj MZe 5/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

43. Čtvrtá osa – Leader

Účelem osy IV. -- Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí.
6. 10. 2008 Zpravodaj MZe 4/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

44. Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova vychází z dokumentů Evropské zemědělské politiky, které předurčují další zaměření na problematiku venkova v Evropě. Obsahem nového směrování je komplexní přístup k venkovskému prostoru a celkové řešení jeho potřeb. Část tohoto programu se bezprostředně dotýká i venkovských obcí.
1. 10. 2008 Zpravodaj MZe 4/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

45. Země živitelka

Koncem srpna se konala na Výstavišti v Českých Budějovicích již 35. výstava Země živitelka. Vedle typicky zemědělských záležitostí, zde bylo také mnoho podnětného pro představitele venkovských obcí -- exponáty ve vztahu k péči o životní prostředí a krajinu i řada seminářů k Programu rozvoje venkova.
29. 9. 2008 Zpravodaj MZe 4/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

46. Místní akční skupiny a zkušenosti z první výzvy Programu rozvoje venkova

Na základě opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR na období 2007--2013 (PRV) se počítá s finanční podporou pro místní akční skupiny (MAS). V rámci tohoto opatření jsou a budou podporovány MAS, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (SPL).
28. 7. 2008 Zpravodaj MZe 3/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

47. Reforma zemědělské politiky

Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Využije plně svých možností k podpoře života mladých lidí na venkově a použije finanční nástroje k urychlení generační výměny v zemědělství. (z programového prohlášení vlády)
25. 7. 2008 Zpravodaj MZe 3/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

48. Informační systém VODA České republiky

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady, nabízejí široké veřejnosti soubor informací o vodách České republiky. Jedná se o přehledné, snadno dostupné a srozumitelné údaje, které jsou nebo mohou být pro všechny občany České republiky nejen zajímavé, ale i velmi podstatné.
9. 6. 2008 OF 2/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

49. Pomoc obcím a venkovu

Jedním z hlavních cílů podpor Ministerstva zemědělství ČR (MZe) poskytovaných zejména prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007--2013 (PRV) je zvýšit kvalitu venkovského života, a to především pomocí podpor směřovaných na rozvoj v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské.
6. 6. 2008 Zpravodaj MZe 2/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

50. Strategie financování čištění městských odpadních vod

Aktualizaci strategie financování směrnice týkající se čištění městských odpadních vod schválila vláda na svém zasedání 28. ledna. Strategie každý rok podle aktuálního stavu upravuje budování kanalizací a čistíren odpadních vod tak, aby byl splněn termín stanovený směrnicí Evropské komise č. 91/271/EHS (dále jen Směrnice).
10. 4. 2008 Zpravodaj MZe 1/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Bylo nalezeno 97 záznamů.