Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

23. 6. 2004 Zpravodaj MZe 1/2004 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního hospodářství

1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků

1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům
1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

1.3. Lesní hospodářství

1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
1.3.2. Investice do lesů
1.3.3. Sdružování majitelů lesa
1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

2.1.1. Pozemkové úpravy
2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)
2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

2.2. Odborné vzdělávání

2.3. Rybářství

2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb
2.3.2. Chov vodních živočichů -- akvakultura
2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství

III. Technická pomoc

3.1. Technická pomoc

***

Podrobnější výběr a popis podopatření, která se bezprostředně nebo zprostředkovaně týkají obcí:

Podopatření 1.3.1. -- Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Úvod

Opatření je zaměřeno na investice na zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření,

Předmět podpory

Podporu lze poskytnout na:

 1. ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích a mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli, tj. zejména hmyzími a houbovými škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky, sypavka apod.) při velkoplošných aplikacích,
 2. rekonstrukci poškozených lesních porostů,
 3. obnovu lesa po kalamitních těžbách,
 4. provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření,
 5. odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nádrží a strží.
Specifické cíle podpory/očekávané účinky

Podpora umožní snížit rozsah škod způsobených živelními katastrofami a požáry. Pokud však přes preventivní opatření k živelní katastrofě nebo požáru dojde, umožní tyto podpory alespoň obnovu produkčního potenciálu lesa a jeho funkcí.

Kriteria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci
 1. projekt je v souladu s relevantní legislativou,
 2. pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
 3. projekt musí být realizován na území České republiky,
 4. u podpory uvedené pod písm. (a) je nutno doložit závazné stanovisko Lesní ochranné služby o nutnosti a rozsahu zásahu,
 5. u podpory uvedené pod písm. (b) a (c) je nutno doložit závazné stanovisko odborného lesního hospodáře,
 6. u podpory uvedené pod písm. (b), (c) a (e) je nutno doložit doklady o způsobených škodách, u podpory akcí stavebního charakteru podle písm. (d) a (e) doložit projektovou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení.
Vymezení žadatele -- příjemce podpory
 1. vlastník lesa nebo nájemce lesa,
 2. vlastník veřejných lesů, včetně obcí,
 3. sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a).
Forma a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Způsob financování: plné financování
Výše dotace: Jde o projekty nevytvářející zisk, celková veřejná podpora bude 100 % přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 80 % a 20 % z národních zdrojů.

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 1660 do 1,67 mil. na každý jednotlivý projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory může být 2 mil. v období 2004 -- 2006.

Podopatření 2.1.1. -- Pozemkové úpravy

Úvod

Prostředky tohoto podopatření slouží k uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků a jejich reálnému vytyčení.

Nedílnou součástí pozemkových úprav je "plán společných zařízení", kterými jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.

Předmět podpory

Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:

 • geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav,
 • vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy,
 • realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES včetně následné péče o prvky ÚSES).
Specifické cíle podpory / očekávané účinky
 • uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen,
 • prostorové a funkční úpravy pozemků,
 • zabezpečení přístupnosti pozemků,
 • vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření,
 • ochrana a zúrodnění půdního fondu,
 • zvelebení krajiny,
 • zvýšení ekologické stability krajiny.
Kriteria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci
 • projekt je v souladu s relevantní legislativou,
 • pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • vyměřovaní pozemků musí být provedeno na základě požadavků vlastníků a musí se vztahovat k činnosti pozemkových úřadů,
 • rozsah geodetických prací musí být v souladu s potřebami vytvoření návrhu pozemkových úprav,
 • vytyčování nově navržených pozemků musí být provedeno na základě schváleného návrhu pozemkových úprav,
 • realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Vymezení žadatele -- příjemce podpory

Příjemci dotace jsou pozemkové úřady. Konečnými příjemci dotace jsou vlastníci pozemků -- fyzické a právnické osoby včetně obcí. Výsledky projektů se po dokončení realizace bezúplatně převádějí do vlastnictví obcí.

Forma a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Způsob financování: plné financování
Výše dotace: Jde o projekty nevytvářející zisk, celková veřejná podpora bude 100 % přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 80 % a 20 % z národních zdrojů.

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 10 tis. do 1,666 mil. na každý jednotlivý projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 2,6 mil. v období 2004 -- 2006.

Podopatření 2.1.4. -- Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

Úvod a geografické podmínky

Hlavním cílem tohoto podopatření je zapojení širokých vrstev obyvatelstva do spolupráce při řešení problematiky jednotlivých oblastí (mikroregionů) formou převzetí iniciativy rozhodovacích procesů týkajících se příslušné venkovské oblasti. Homogenní oblasti s počtem obyvatel od 10 do 100 tis., s hustotou do 120 obyvatel na km čtvereční, včetně malých měst do 25 000 obyvatel.

Podporované aktivity
 1. Podporu lze poskytovat na realizaci integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených místními akčními skupinami (MAS) v souladu s principy stanovenými v bodech 12 a 14 Oznámení Komise členským státům ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví pravidla pro iniciativu Společenství v oblasti rozvoje venkova (LEADER+). Tato podpora je určena především těm oblastem, ve kterých je již k dispozici dostatečná administrativní kapacita a zkušenosti s akcemi typu místního rozvoje venkova. Strategie bude implementována prostřednictvím individuálních projektů.
 2. Podporu lze poskytovat pro opatření, která mají vztah k osvojování schopností nezbytných pro přípravu venkovských komunit na přípravu a realizaci lokálních strategií rozvoje venkova.

  Jedná se především o:

  • technickou pomoc pro studie lokální oblasti, analýzu území, ze které vyplývá připravovaná strategie a která zohledňuje i záměry obyvatel daného území,
  • informování a vzdělávání populace pro podporu aktivní účasti v procesu rozvoje,
  • zakládání reprezentativních místních rozvojových partnerství
  • vypracování integrovaných rozvojových strategií,
  • financování vyhledávání a přípravy žádostí o podporu.
 3. Místní akční skupiny budou mít umožněn přístup k Observatoři venkovských oblastí, na základě bodu 23 Oznámení Komise uvedeného v odstavci 2.
Témata podpory -- dotační tituly
 1. Využívání nové technologie a know-how k zajištění větší konkurenceschopnosti místních produktů a služeb.
 2. Zlepšování kvality životního prostředí a života ve venkovských oblastech.
 3. Zvyšování přidané hodnoty místních výrobků, lepší přístup na trh a lepší marketing pro místní produkty malých výrobců.
 4. Efektivní využití přírodního a kulturního dědictví.
Specifické cíle podpory / očekávané účinky
 • Využití know-how a nových technologií ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb ve venkovských oblastech,
 • zlepšení a udržení kvalitních životních podmínek ve venkovských oblastech,
 • zvýšení přidané hodnoty místních produktů zpřístupněním trhu malým výrobcům prostřednictvím společných aktivit,
 • efektivní využití existujících přírodních a kulturních zdrojů,
 • zvýšení kvalifikace obyvatel venkovských oblastí (především žen, mladých lidí do 25 let a sociálně znevýhodněných osob) a tím posílení konkurenceschopnosti místních podnikatelů,
 • příprava místních komunit na koncipování a realizaci opatření pro místní rozvoj,
 • podpora orientace místních aktérů k zamyšlení nad dlouhodobou koncepcí rozvoje dané oblasti,
 • podpora aktivního partnerství na místní úrovni,
 • posílení místního ekonomického prostředí za účelem vytváření nových pracovních příležitostí a zachování stávajících pracovních míst.
Kritéria přijatelnosti pro místní akční skupiny
 • Na rozhodovací úrovní musí místní partneři (ekonomičtí a sociální partneři a organizace) mít nejméně 50 % zastoupení v MAS a zástupci veřejného sektoru nejvíce 50 %;
 • MAS musí být složena z vyrovnaného počtu zástupců za sociální, ekonomickou a kulturní oblast;
 • členové MAS musí prokázat, že jsou schopni navrhnout a implementovat strategie rozvoje;
 • členové MAS musí v daném území bydlet nebo být pro toto území příslušní;
 • MAS musí mít právní subjektivitu;
 • MAS musí jako součást své struktury ustanovit výběrovou komisi z minimálně 50 % z místních aktérů (ekonomičtí a sociální partneři a instituce), doplněnou maximálně z 50 % zástupci veřejné správy;
 • MAS musí připravit integrovanou strategii venkovského území, která bude zaměřena na jedno z výše uvedených témat;
 • MAS by si měl zajistit osobu, která bude manažerem projektu/strategie.
Systém výběru MAS

Na úrovni MZe vybírá MAS speciální komise v souladu s bodovacím systémem. Maximální počet vybraných MAS je deset. Vybrané MAS v rámci své schválené integrované strategie vyberou vhodné projekty a předloží je ke schválení v rámci administrativního postupu daného pro OP Zemědělství. Podle výsledků výběrového procesu v rámci OP Zemědělství oznamuje MAS přijetí nebo nepřijetí projektů ke kofinancování z EAGGF finálním příjemcům.

Vymezení žadatele -- příjemce podpory

Pro pilotní integrované strategie/MAS:

Příjemcem podpory je místní akční skupina, která předloží kvalitní rozvojovou strategii v souladu s Oznámení EK členským státům č. 2000/C139/05 ze dne 14. dubna 2000. Konečným příjemcem je předkladatel dílčího projektu v rámci integrované rozvojové strategie. Konečným příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt, nestátní nezisková organizace za podmínky, že působí v území, pro které je strategie připravena.

Pro osvojování schopností:

Konečným příjemcem je veřejný subjekt, obec, svazek obcí, nestátní nezisková organizace (přednostně subjekt zapojený do přípravy strategie rozvoje venkova).

Forma a výše podpory

Druh dotace: přímá nevratná dotace
Způsob financování: podílové financování, plné financování
Výše dotace: do 50% přijatelných nákladů na projekt u investic přinášejících zisk, s příspěvkem z EU do 35%; do 100% přijatelných nákladů na projekt u investic nepřinášejících zisk, s příspěvkem z EU do 80%

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora, jsou v rozmezí:

 • pro pilotní integrovanou strategii/MAS -- základní od 150 tis.EUR do 200 tis.EUR na jeden projekt/strategii. Maximální výše dotace na jednu Pilotní integrovanou strategii/MAS v období 2004--2006 je 200 tis.EUR plus možný bonus podle podmínek stanovených v Programovém dodatku.

 • pro osvojování schopností -- od 10 tis. EUR do 20 tis. EUR na jeden projekt. Maximální výše dotace pro jednoho příjemce je 20 tis. EUR v období 2004--2006.

Projekty v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) jsou v souladu s pravidlem "de minimis".

Finanční prostředky alokované na aktivity v rámci pilotního podopatření typu LEADER+ jsou administrovány na národní úrovni a jsou dle stanovených pravidel vypláceny přímo konečným příjemcům podpory.

Časový plán pro příjem projektů

Výběr MAS na celé programovací období: 2004.
Předkládání projektů pro oblast osvojování schopností: 2004--2006.
Předkládání projektů z vybraných mikroregionů: 2004--2006.

Organizační zajištění

Platební agentura (PA, včetně svých regionálních pracovišť) je pověřena zajištěním základních operativních úkolů vykonáváním funkce platební jednotky, vykonáváním funkce implementační.

PA bude mít regionální pracoviště na úrovni NUTS 2 pokrývajících všechny regiony NUTS 2 České republiky zařazené do Cíle 1 -- v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Opavě.

Na regionální úrovni bude PA pověřena zejména těmito úkoly:

 1. zajistit informace pro žadatele o pomoci v rámci OP Zemědělství,
 2. přebírat žádosti o pomoc v rámci OP Zemědělství, kontrolovat, zda jsou úplné, sledovat soulad projektů s politikou Společenství (článek 12 a 34 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999, kontrolovat jejich správnost (čl. 34 odst. 1 písm. f), zvláště to, zda odpovídají pravidlům pro poskytování fondů, zda odpovídají výši pomoci a zda jsou výdaje přijatelné (články 28 -- 30 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999),
 3. posoudit, hodnotit a bodovat projekty podle výběrových kritérií,
 4. připravit podpůrnou dokumentaci,
 5. informovat žadatele o výsledku výběru,
 6. připravovat podklady pro sepsání smlouvy s žadatelem a podklady pro smlouvy s experty zajišťujícími odborné posouzení projektů,
 7. přijímat žádosti o proplacení od konečných příjemců pomoci, ověřovat a hodnotit žádosti, předat jejich seznam roztříděný podle priorit a opatření na ústřední pracoviště,
 8. uskutečňovat kontroly projektů na místě v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Další informace

Pravidla pro žadatele a formuláře: www.mze.cz, www.strukturalni-fondy.cz.

Národní Program LEADER ČR

Program LEADER ČR dostává podporu v roce 2004 na realizaci projektů v 10 mikroregionech na principu iniciativy EU LEADER. Podrobnější informace byly publikovány v časopise Obec a finance č. 1/2004. Příslušné místní akční skupiny podávaly návrhy svých projektů v termínu do 5. dubna 2004.

Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc., vedoucí oddělení rozvoje venkova, MZe