Správa vodních toků a určování jejich správců

8. 10. 2004 Zpravodaj MZe 2/2004 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Česká republika je doslova protkána sítí vodních toků. Evidováno na vodohospodářské mapě je jich přes 76 tisíc kilometrů. Můžeme říci, že zejména drobné vodní toky se dotýkají každého z nás, každé obce a každého města.

Voda je zdroj života, ale také se říká, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Přesvědčily nás o tom povodně, které v letech 1996--2003 postihly téměř celé území naší republiky. Povrchová voda soustředěná do vodních toků je věcí veřejnou a její existence je nezastupitelná. V zájmu každého občana by mělo být o vodu, soustředěnou ve vodních tocích, v rámci svých možností pečovat. Legislativní rámec péče o vodní toky je vytvořen zákonem o vodách. Mělo by být v zájmu každé obce a města a je zájmem i státu, aby každý drobný vodní tok měl určeného správce.

S účinností od 1.ledna 2002 platí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nahradil zákon č. 138/1973 Sb., který byl platný téměř 26 let. Nový vodní zákon byl již několikrát novelizován (zákony č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb.). Letošní novela především sledovala úplnou slučitelnost našich vodoprávních předpisů s předpisy Evropských společenství. Přinesla i podstatnou změnu v zajištění správy drobných vodních toků.

Významné a drobné vodní toky

Vodní zákon stanoví, že vodní toky jsou vždy předmětem správy (§ 47) prováděné správci vodních toků (§ 48). Poslední novelou je tak vyloučen případ, že vodní tok nebude mít svého správce. Podrobněji se k této otázce vrátíme u správy drobných vodních toků.

Významné vodní toky spravují, ve smyslu § 4 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jednotlivé státní podniky: Povodí Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy. Seznam významných vodních toků a jejich správců stanovilo Ministerstvo zemědělství vyhláškou č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.

Jinak je tomu u výkonu správy drobných vodních toků (§ 48). Jejich správu mohou vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky (dále jen "DVT") protékají, ale také fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jímž DVT slouží nebo s jejichž činností souvisejí.

Podmínkou pro výkon správcovství DVT je určení Ministerstvem zemědělství, které rozhoduje na základě podané žádosti subjekty uvedenými v § 48 odst. 2 vodního zákona. Žádosti není potřeba, určuje-li se vodní tok do správy organizační složce státu.

Žádný tok není bez správce

Vzor a obsah žádosti o určení DVT do správy je uveden a podrobně specifikován ve vyhlášce č. 470/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.

Zatím poslední novelou vodního zákona zákonem č. 20/2004 Sb., s účinností od 23. ledna 2004, není žádný DVT bez správce. Správce je buď určen (ve smyslu § 48 odst. 2) nebo jej spravuje ze zákona (§ 48 odst. 4) správce vodního toku jehož je DVT přítokem, a to až do doby určení správy dle § 48 odst. 2 na základě žádosti oprávněného subjektu.

Je tedy odstraněn problém neúčasti správce DVT při správních řízeních vedených příslušnými vodoprávními úřady. Ze zákona (§ 48 odst. 3) je rovněž zajištěna správa DVT na území vojenských újezdů (zajišťuje ji Ministerstvo obrany prostřednictvím příslušných Újezdních úřadů) a na území národních parků, kde správu zajišťují Správy národních parků.

Zjednodušeně lze říci, že vodní toky (§ 43), oproti předchozí právní úpravě, kde součástí vodního toku bylo i jeho koryto, jsou povrchové vody, které nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku na němž nebo pod nímž se vyskytují.

Pozemky tvořící koryto vodního toku nejsou součástí vodního toku. Dříve zestátněné pozemky tvořící koryto vodního toku (dle zákona č. 138/1973 Sb.) opět patří vlastníkům. Nový vodní zákon umožnil vlastníkům pozemků tvořících koryto vodního toku (§ 127 odst. 5) vyjádřit nesouhlas s přechodem vlastnických práv k pozemkům. Tento nesouhlas bylo nutno oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí účinnosti vodního zákona, tedy do 1. 7. 2002. Toto odmítnutí však je podmíněné a lze jej uplatnit pouze v případě, že pozemky tvořící koryto vodního toku nebyly dosud vedeny v katastru nemovitostí jako parcely s druhem pozemku vodní plocha. Této možnosti využilo v rámci ČR cca 2600 vlastníků pozemků.

Najít vhodného správce

Spolu se správci povodí (státními podniky Povodí) a referáty životního prostředí Krajských úřadů se Ministerstvo zemědělství snaží najít vhodného správce u DVT tam, kde dosud není určen rozhodnutím orgánu státní správy. Pokud DVT protékají převážně lesní tratí, oslovujeme státní podnik Lesy ČR, v zemědělské krajině jsou určovány Zemědělské vodohospodářské správě. Zohledňujeme skutečnost, komu vodní tok převážně slouží.

V případě, že DVT protéká zastavěným územím, soukromými zahradami, kde je často nevhodně zatrubněn, je do něj svedeno odvodnění komunikací, případně septiků, žump apod., doporučuje se obci, aby požádala a převzala správu tohoto toku. Jedině obec může komunikovat se svými občany a vést je k pořádku osobním jednáním nebo vyhláškou obce lépe, než kterýkoliv jiný určený správce.

O většinu vodních toků na území naší republiky pečuje stát prostřednictvím svých organizací. Spravují je státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa, státní podnik Lesy ČR, Újezdní úřady a Správa národních parků. Pouze malou měrou se na správě DVT podílejí obce a právnické či fyzické osoby jejichž územím či areálem DVT protékají, nebo jim slouží.

Věříme, že se podaří drobné vodní toky, které dosud nemají určeného správce a jsou spravovány správcem recipientu, do kterého zaúsťují, určit těm oprávněným subjektům, kterým převážně slouží. Při této nelehké úloze Ministerstvo zemědělství žádá o podporu veřejnou správu, zejména obce.

Evidence vodních toků a jejich správců

K informovanosti veřejné správy se připravuje na Ministerstvu zemědělství evidence vodních toků a jejich správců, která bude přístupná i na internetových stránkách ministerstva jako součást vodohospodářského informačního portálu. Zde bude možné najít příslušný vodní tok se všemi údaji včetně mapového zobrazení.

Základní informace o vodních tocích budou připraveny již v letošním roce. Často dochází k situacím, kdy obec nezná určeného správce vodního toku, který územím obce protéká. V některých případech jsou i pochybnosti, zda se o vodní tok vůbec jedná. Pro identifikaci vodního toku v terénu jsou obcím k dispozici i odborná pracoviště příslušného státního podniku Povodí, nebo Zemědělské vodohospodářské správy (kontakty lze nalézt www.mze.cz (kliknout na ikonu vodní hospodářství a dále na správce vodních toků). Obce se mohou obrátit se svými dotazy a problémy v oblasti správy vodních toků i přímo na Ministerstvo zemědělství -- odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí. Kontakty jsou na uvedených internetových stránkách pod ikonou vodní hospodářství.