Internetové stránky v gesci Ministerstva zemědělství

25. 10. 2004 Zpravodaj MZe 2/2004 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Dne 1. června 2003 byly v souladu s Komunikační strategií Ministerstva zemědělství spuštěny nové internetové stránky úseku vodního hospodářství, jako integrální součást modernizované podoby portálu.

Jejich největší předností je vysoká přehlednost a logické uspořádání prezentovaných informací, které podstatně zjednodušují dostupnost požadovaných informací pro odbornou i laickou veřejnost. Vizuální změna designu z března roku 2004 tento trend pouze potvrdila a navíc zdůraznila možnost snadné výměny informací s ostatními portály nejen s vodohospodářskou tématikou.

Úsek vodního hospodářství

Internetové stránky úseku vodního hospodářství obsahově plně odpovídají i věcné náplni jednotlivých odborů.

Úvodní stránka úseku vodního hospodářství přináší vždy aktuální informace z této oblasti, které jsou hypertextově provázány s jednotlivými kategoriemi. Nejen tyto, ale i další informace jsou pak přehledně strukturovány do kategorií, které obsahují věcně související články a odkazy.

Kategorie Dotace a programy obsahuje aktuální informace o procesování veškerých dotačních titulů poskytovaných v rámci úseku vodního hospodářství. Jedná se zejména o podpory v prevenci před povodněmi, odstraňování povodňových škod, obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, ostatních opatření ve vodním hospodářství a podpory v oblasti vodovodů a kanalizací.

Kategorie Legislativa v úseku vodního hospodářství soustřeďuje věcně příslušné zákony v daném oboru -- tj. zejména vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, jejich aktuální a komentované znění, dále prováděcí právní předpisy obou stěžejních zákonů, metodické pokyny, výklady úseku vodního hospodářství k uvedeným zákonům a přehled mezinárodních smluv.

Kategorie Statistika zveřejňuje roční statistické výkazy Českého statistického úřadu pro oblast vodních toků ve správě státních podniků Povodí a vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Kategorie Publikace zveřejňuje zejména ročenky informující o stavu vodního hospodářství v České republice (tzv. "Modré zprávy") a ročenky vodovodů a kanalizací, včetně dalších zajímavých materiálů z oblasti vodního hospodářství.

Kategorie Přehled technických norem přináší seznam a přehled odvětvových technických norem vodního hospodářství, kvality půdy a odpadového hospodářství, přehled technických doporučení, směrnic a ostatních podkladů pro vodní hospodářství, včetně metodických pokynů k odvětvovým technickým normám.

Kategorie Plánování v oblasti vod poskytuje ucelený pohled na plánování a usnadňuje orientaci v samotném procesu plánování. Jsou zde uveřejněny příslušné zákony, vyhlášky, směrnice a rozhodnutí Rady ES vztahující se k problematice plánování. Součástí této kategorie jsou také dokumenty pro zpracování plánů oblastí povodí a Plánu hlavních povodí ČR, příslušné metodiky, podkladové materiály pro jednání Komise pro plánování v oblasti vod a Návrhové skupiny, materiály Twinning projektu a další zajímavé dokumenty a publikace vztahující se k této problematice.

Plány pro zlepšování jakosti surové povrchové vody odebírané za účelem úpravy na vodu pitnou pro jednotlivé odběrné profily na období let 2004--2007, jsou součástí kategorie Plány pro zlepšení jakosti vody.

Informace týkající se aktivit Ministerstva zemědělství v prevenci před povodněmi jako je, Strategie ochrany před povodněmi, příslušné zákony k zabezpečení financování prevence před povodněmi, výstupy z mezinárodních projektů, uvádí kategorie Ochrana před povodněmi.

Kategorie Zabezpečení pitné vody za krizových situací obsahuje informace týkající se udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou, včetně Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací.

Odkazy na správce povodí, nejvýznamnější správce drobných vodních toků a vodohospodářský informační portál nabídne kategorie Správci vodních toků.

V kategorii Personální stav úseku vodního hospodářství jsou k dispozici, dle jednotlivých odborů, aktuální kontakty na zaměstnance úseku vodního hospodářství.

Informace z Povodí

Pod záštitou úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství byl vytvořen vodohospodářský informační portál, jehož cílem je přehledná prezentace vybraných a zejména aktuálních informací z datových zdrojů správců povodí. Změna designu z července roku 2004, vyvolaná účinností vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod, umožnila rozdělit prezentované informace do dvou záložek: Aktuální informace a Evidence ISVS.

Povinnost prezentovat Aktuální informace na tomto vodohospodářském informačním portálu není ošetřena žádným platným právním předpisem. Laická i odborná veřejnost se tak může seznámit s prezentací těchto "nadstandardních" údajů prostřednictvím unifikovaných aplikací za celé území České republiky.

Aplikace Stavy a průtoky na tocích vychází z vybraných profilů vodoměrných stanic ve státní monitorovací síti provozované Českým hydrometeorologickým ústavem a vložených profilů státních podniků Povodí. V těchto stanicích je měřen dosažený vodní stav (cm) a z něho odvozený průtok vody (m3.s-1). Tyto údaje jsou pravidelně sledovány a průběžně zveřejňovány.

Aplikace Stavy a průtoky v nádržích prezentuje informace o veličinách měřených na nádržích spravovaných státními podniky Povodí. V současnosti je na většině nádrží pravidelně zaznamenávána úroveň hladiny, ze které je odvozován objem zadržené vody v nádrži, teplota vzduchu a srážkový úhrn. Dále jsou v aplikaci u některých nádrží uvedeny měřené, případně bilančně odvozené hodnoty přítoku do nádrže a odtoku z nádrže.

Aplikace Srážky poskytuje aktuální informace z automatizovaných srážkoměrných stanic jak sítě Českého hydrometeorologického ústavu, tak i sítě státních podniků Povodí. Aplikace umožňuje získat přehled o hodinových srážkových úhrnech změřených v průběhu posledních 24 hodin, i o denních srážkových úhrnech za posledních 7 dní. Údaje jsou za normální situace aktualizovány 1x denně, při nebezpečí povodně a za povodně je četnost vyšší.

Aplikace Jakost vody v nádržích informuje o sledování jakosti povrchové vody ve vybraných vodních nádržích z hlediska jejich trofie. Sledování se provozuje ve vegetačním období, tj. od dubna do října běžného roku a zahrnuje měření teploty, průhlednosti a chlorofylu-A povrchové vody ve vodní nádrži. Naměřené údaje předávají správci povodí 1× až 2× týdně.

Součástí záložky Aktuální informace jsou také Kontakty na správce povodí a Zemědělskou vodohospodářskou správu a Odkazy na další internetové stránky zabývající se vodohospodářskou tématikou.

Vedení evidencí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí povinnost spravovat příslušné informační systémy veřejné správy pro vedení evidencí, jejichž prezentovaná podoba je součástí záložky Evidence ISVS. Specifikace, rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy je předmětem vyhlášky č. 391/2004 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy. Níže uvedené evidence plně vycházejí z dikce zmiňované vyhlášky.

Evidence "Vodní toky a nádrže" zahrnuje jak údaje o vodním toku, včetně stanovení příslušného správce vodního toku, tak i údaje o vodním díle, které vycházejí z dat uložených u správců povodí v technicko-provozní evidenci. Jedná se o statické údaje s barevným grafickým znázorněním, s možností vyhledávání dle názvu toku a správního členění ČR, včetně zobrazení toku na mapě v příslušném měřítku.

Evidence "Množství a jakost vody" prezentuje jak data v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody ve vložených profilech na vodních tocích správců povodí, tak i data z naměřených hodnot ve státní monitorovací síti sledování jakosti povrchových vod provozované Českým hydrometeorologickým ústavem. Jedná se především o název vodního toku, říční km a název profilu.

Evidence "Odběry a vypouštění", na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci, se zpracovávají v rozsahu údajů pro odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, stanovených zvláštním právním předpisem. Předmětem této evidence jsou údaje odběrů a vypouštění odpadních nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních v množství přesahujícím v kalendářním roce 6000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci.

Evidence "Oblastí povodí" v sobě zahrnuje údaje v rozsahu stanovených vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb. Hlavní povodí jsou dále pro potřeby plánování v oblasti vod rozdělena do osmi oblastí hydrologických povodí, které spravuje pět státních podniků Povodí. Evidence je pouhým náhledem na územně správní členění z hlediska vodního hospodářství podle čísla hydrologického pořadí (ČHP) a podle hydrogeologického povodí (HGP).

Informace veřejnosti

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady připravuje postupné zveřejňování všech evidencí dle výše uvedené vyhlášky. Ministerstvo zemědělství tak naplňuje způsobem a formou bezprostředního poskytování důležitých a aktuálních informací jeden ze základních cílů přiblížení veřejné správy nejširší veřejnosti, jakož i informování o dopadech integrace České republiky do EU na vodní hospodářství.