Národní lesnický program

18. 3. 2005 Zpravodaj MZe 1/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

K zajištění realizace Národního lesnického programu (NLP) schváleném usnesením vlády ČR č. 53 ze dne 13. ledna 2003 vytvořilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí mezirezortní řídící výbor a koordinační radu.

Úkolem mezirezortního řídícího výboru je zajištění součinnosti všech zainteresovaných resortů a krajů při realizaci NLP a koordinační rada zajišťuje přímé usměrňování řešení projektů Národního lesnického programu. Byl zpracován a schválen časový rozvrh zabezpečení priorit Národního lesnického programu na období 2003-2006 v členění podle jednotlivých let. V návaznosti na tento rozvrh pověřila rada vybrané odborníky koordinací prací na zajištění jednotlivých priorit.

I. Řešení programových opatření v roce 2003

V souladu se stanoveným časovým rozvrhem byly v roce 2003 zpracovány následující úkoly:

Obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření
 1. Návrh systému legislativních, odborných a ekonomických předpokladů pro uplatnění přirozené obnovy geneticky vhodných porostů v podmínkách, kde je to z biologického a ekonomického hlediska efektivní
 2. Doporučení vlastníkům lesa na postupnou přeměnu současné skladby lesů ve prospěch dřevin, které jsou tolerantní k působení škodlivých činitelů, poskytují meliorační účinky na půdu a současně poskytují produkční i mimoprodukční efekt
 3. Zhodnocení systému odborného vzdělávání pracovníků lesního hospodářství a jejich sociálních podmínek
 4. Návrh na řešení postavení, role a funkcí státní správy lesů v novém regionálním uspořádání
Udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů
 1. Návrh novelizace zákona č. 114/1992 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek, přesně vymezujících definici a rajonizaci geograficky nepůvodních druhů
Zabezpečení produkce a využití surového dříví
 1. Návrh na úpravu motivační podpory zájmu vlastníků zemědělsky trvale neobdělávaných půd na jejich zalesnění, z hlediska zjednodušení jejich převodu do lesního půdního fondu, požadavků na náročnost projektů a daňového zvýhodnění
 2. Návrh státního programu Surovinová politika v oblasti obnovitelných zdrojů, zabývajícího se dřívím
Péče o lesy ve zvláště chráněných územích
 1. Parametry pro hodnocení přirozenosti lesních porostů v ZCHÚ
 2. Dokončení revize reprezentativnosti lesních ekosystémů chráněných ve ZCHÚ
 3. Zpráva o přípravě soustavy NATURA 2000
Ochrana lesních ekosystémů proti škodlivým faktorům
 1. Návrh na rozšíření mezinárodního programu ICP Forests (sledování zdravotního stavu porostů na kontrolních plochách v síti 16×16 km)
 2. Metodický návod zintenzivnění působení na veřejnost se zdůrazněním působení převážně antropogenních stresorů

Řešitelské týmy navrhly v předložených zprávách postup využití výsledků řešení, včetně návrhů na provedení inovací v oboru právních předpisů, ekonomických pravidel, programu lesnického výzkumu apod. Koordinační rada doporučila, aby návrhy řešitelů byly oponentsky posouzeny a bylo zváženo jejich využití při realizaci střednědobých politik.

II. Zajištění programových opatření NLP v roce 2004

V roce 2004 bylo dokončeno řešení následujících úkolů:

Obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření
 1. Analýza dosavadních trendů snižování znečišťování životního prostředí, zejména ovzduší a výsledků lesnických opatření, zmírňujících negativní dopady znečištění
 2. Návrh upřesnění postavení oblastních plánů rozvoje lesů, zejména z hlediska závaznosti pro tvorbu lesních hospodářských plánů jednotlivých vlastníků lesa.
 3. Návrh na úpravu pravidel Státního fondu životního prostředí tak, aby jeho prostředky byly přednostně orientovány na zajištění principů trvale udržitelného obhospodařování lesů
Rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa
 1. Návrh dopracování systému hodnocení funkcí lesů na základě oponentního posouzení navrhovaných variant včetně návrhu legislativního vymezení oblastí použití jednotlivých metodik
Udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů
 1. Návrh zařazení lokalit, klíčových z hlediska ochrany biodiverzity do územně plánovací dokumentace všech stupňů
 2. Návrh přehodnocení doporučených rámcových zásad hospodaření pro soubory lesních typů z hlediska jejich využívání, s ohledem na plnění funkcí v segmentech ÚSES
 3. Návrh doplnění dotačního systému lesního hospodářství o úhrady nákladů, které musí vlastníci lesa vynakládat na opatření spojená se zvyšováním biodiverzity lesů
 4. Doporučení vlastníkům lesa k začlenění ponechávání některých stromů jako biotopů ptáků, savců a rostlin
Zabezpečení produkce a využití surového dříví
 1. Návrh postupu zásadního a důsledného přezkoumávání námětů na vynětí dalších lesů z kategorie lesů hospodářských do kategorií, kde je produkční funkce omezována
 2. Vytvoření společné organizace lesnických a dřevařských zájmových sdružení pro popularizaci používání dřeva a výrobků
Péče o lesy ve zvláště chráněných územích
 1. Zpracování návrhu perspektivní optimalizace struktury CHKO v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny
Ochrana lesních ekosystémů proti škodlivým faktorům
 1. Formulace zásad a postupů rozhodování o účelnosti aplikace ochranných zásahů a ozdravných opatření podle zásad integrované ochrany lesa.
 2. Vytvoření jednotné databáze monitoringu a výzkumných programů, sledujících zdravotní stav porostů
 3. Návrh na řešení otázky škod, které vznikají lesům a jejich vlastníkům realizací a provozem liniových staveb

III. Zajištění programových opatření NLP v letech 2005--2006

V letech 2005--2006 budou dokončena následující programová opatření:

Obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření
 1. Analýza vývoje výměry lesů v ČR a právních předpisů, které tento vývoj pozitivně či negativně ovlivnily
 2. Zhodnocení předpisů umožňujících arondaci lesních pozemků nákupem, prodejem, směnou, darováním a pozemkovými úpravami a zpracování návrhu na zvýšení jejich účinnosti
 3. Zpracování odvětvového programu biologických meliorací a intervenčních zásahů pro snížení vlivu kyselých depozic na kvalitu lesních půd a na lesní porosty
 4. Vymezení práv a povinností odborných lesních hospodářů jednak v případech, kdy si je vybírá a platí sám vlastník lesa, jednak v případech, kdy náklady na jejich činnost hradí stát
 5. Úprava vyhlášky MZe o lesním hospodářském plánování (č. 86/1996 Sb.) tak, aby umožňovala použití alternativních metod hospodářské úpravy
 6. Vytvoření systému motivační podpory orientace vlastníků lesa, včetně lesů ve státním vlastnictví, na trvalé a dlouhodobé zvelebování lesních majetků
Rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa
 1. Vypracování studie o kvantifikaci potenciálu jednotlivých funkcí v konkrétních podmínkách různých typů lesů, jako základu pro stanovení systému hodnocení funkcí
 2. Vyřešení systému kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů a oponentní posouzení variant
 3. Zpracování návrhu nového systému kategorizace lesů, na základě studie, zahrnující zhodnocení naléhavosti změny stávajícího systému, analýzu dopadů a řešení kompenzací
Udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů
 1. Provedení inventarizace a genetického prověření autochtonních porostů lesních dřevin, včetně identifikace ohrožených významných dílčích populací
 2. Zajištění revize genových základen hlavních lesních dřevin s důrazem na původ lesních dřevin, přehlášení genových základen podle doporučené metodiky EU
 3. Vypracování programů na záchranu a reprodukci genofondu lesních dřevin se zvláštním zřetelem na ohrožené genové zdroje
 4. Navrhnout úpravu prováděcí vyhlášky k § 8 odst. 2f zákona č. 289/1995 Sb. tak, aby v nezbytných a odůvodněných případech mohly být lesní porosty mimo národní parky a přírodní rezervace vyhlášeny jako lesy zvláštního určení potřebné pro zachování biologické různorodosti
 5. Výzkumné řešení výpočtu kritických zátěží a kategorizace území z hlediska současné a potenciální acidifikace lesních půd pro účely intervenčních melioračních zásahů
 6. Založení reprezentativní sítě trvalých výzkumných ploch pro sledování přirozené sukcese
Zabezpečení produkce a využití surového dříví
 1. Zhodnocení a přezkoumání lesnických a dalších právních norem z hlediska jejich působení na uplatnění zásad, zabezpečujících trvalost a bezpečnost produkčních i mimoprodukčních efektů v lesích
 2. Výzkumné řešení možností optimalizace a využívání potencionálních produkčních schopností lesů
 3. Zpracování návrhu na doplnění Koncepce průmyslové politiky a jejích podprogramů o náměty na podporu budování a modernizace kapacit efektivní produkce zpracování dříví
 4. Zpracování a vyhodnocení námětů na podporu využití volných kapitálových zdrojů tuzemských větších lesních majetků k budování moderních dřevozpracujících kapacit
 5. Výzkumné zhodnocení reálných možností přispět dodávkami méně kvalitního dříví a dřevařského odpadu k řešení energetických problémů ČR
 6. Doplnění Státního programu na podporu úspor energie o zvýšení produkce dříví pěstováním rychle rostoucích dřevin na zemědělských plochách a na plochách rekultivovaných
Péče o lesy ve zvláště chráněných územích
 1. Zpracování návrhu optimalizace sítě lesních maloplošných zvláště chráněných území, včetně ekonomické kvantifikace
 2. Zpracování programu realizace soustavy NATURA 2000 včetně kvantifikace ekonomických důsledků
 3. Průběžné hodnocení realizace soustavy NATURA 2000 včetně nalezení společného konsensu s dotčenými vlastníky nemovitostí
 4. Zpracování návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu č. 114/1992 Sb., zahrnující systém plánování opatření v ZCHÚ a v lokalitách NATURA
 5. Zpracování návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu č. 114/1992 Sb., zajišťující systém náhrad za újmu na produkci
 6. Zpracování návrhu právní normy, v níž bude dořešena otázka tzv. "přísných rezervací" zejména z hlediska vyloučení rizik ohrožujících existenci lesa
 7. Vytvoření trvalé národní referenční sítě porostů, ponechaných samovolnému vývoji včetně sjednocení metodiky sběru a zpracování referenčních dat
 8. Zřízení Národní databanky přirozených lesů v ČR a její propojení s evropskou databankou (2004--2005)
Ochrana lesních ekosystémů proti škodlivým faktorům
 1. Realizace Státní myslivecké politiky jako základního východiska pro rozvoj trvale udržitelného hospodaření v lesích -- zhodnocení (2003--2006)
 2. Zpracování návrhu metodiky výpočtu a uplatňování škod působených exhalacemi na lesních porostech. Zvýraznit při tom zodpovědnost průmyslových a energetických podniků za ohrožování lesních porostů včetně konkretizace jejich povinnosti podílet se na úhradě škod
 3. Zpracování návrhu vyhlášky MZe o stanovení pásem a stupňů poškození. Model hodnocení životnosti porostů změnit na multikriteriální model
 4. Provedení komplexní analýzy dopadů působení stresorů s cílem vysvětlit příčiny a následky v jednotlivých případech extrémních projevů, působících kalamity
 5. Formulace zásad rajonizací lesa podle jejich potenciálu a v závislosti na ohrožení komplexním účinkem přímého vlivu imisí, depozic a klimatu