Program LEADER pokračuje

21. 3. 2005 Zpravodaj MZe 1/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

LEADER je jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie. Finanční příspěvek pro LEADER se poskytuje z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). Zkratka "LEADER" znamená "Liaison entre les actions economic rural -- Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova".

Iniciativy Společenství mají jinou funkci než programy v rámci Cílů 1 a 2, jejichž účelem je napravovat nerovnosti. Hlavním smyslem je vyzkoušet nové přístupy a nové metody na klíčových tématech a na základě získaných zkušeností následně upravit či obohatit hlavní nástroje politiky.

Příklady odlišností

LEADER se od většiny jiných programů liší řadou přístupů:

  • je založen na místním partnerství (spojení různých subjektů)
  • je založen na jednotné místní rozvojové strategii, která má mít inovační, průkopnický charakter
  • výrazně decentralizované řízení i financování, sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří
  • uplatňuje přístup "zdola nahoru", centrální orgán však vybere mezi všemi rozvojovými strategiemi ty, které podpoří.

LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích v tomto programovacím období (2000--2006). Je to současně iniciativa navazující na předcházející programy.

Cílem LEADERu+ je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti čelí. Hlavním cílem je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Program LEADER ČR

je koncipován podle iniciativy EU LEADER+, ale zahrnuje i prvky předcházejících iniciativ, je financován výhradně ze státního rozpočtu. Program LEADER ČR je investiční, zahrnuje společné projekty a vytváření sítí, a tím je doplňkový k převážně neinvestičnímu opatření Rozvoj venkova v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Jeho smyslem je vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských mikroregionů.

Programu LEADER ČR se mohou účastnit subjekty působící na území, které je geograficky, ekonomicky a sociálně homogenní, kde je hustota obyvatel maximálně 120 obyvatel na km2 a žije zde minimálně 10 tisíc a maximálně 100 tisíc obyvatel.

Příjemci podpory sou tzv. místní akční skupiny (MAS) vytvořené na principu partnerství reprezentující nejrůznější sektory daného regionu (např. neziskové organizace, podnikatelé, starostové obcí). Konečným příjemcem mohou být fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelské subjekty za podmínky, že působí v území, pro které je strategie připravena.

Seminář LEADER

Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu, jsou ve součástí rozpočtu Ministerstva zemědělství, programu č. 229220 Podpora rozvoje venkovských mikroregionů, a to jako podprogram č. 229222 s názvem Podpora rozvoje -- LEADER. Předpokládá se trvání Programu do roku 2007.

V roce 2004 bylo vybráno 16 místních akčních skupin, mezi které bylo rozděleno 77 mil. Kč na realizaci 71 projektů.

Pod patronací Francouzského velvyslanectví a za účasti francouzských expertů proběhl ve dnech 6.--8.prosince 2004 na Ministerstvu zemědělství seminář na téma LEADER+. Podrobnější informace naleznete na adrese: www.mze.cz.

Dne 16. 12. 2004 schválil a podepsal ministr zemědělství Organizační pokyny k zabezpečení poskytování finanční podpory pro Program LEADER ČR a Nová pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu LEADER ČR. Ministr zemědělství jmenoval též členy Hodnotitelské komise, Program LEADER ČR byl formou tiskové zprávy vyhlášen v médiíích a zveřejněn na internetových stránkách. Pro zařazení do výběrového řízení se záměry místních akčních skupin předkládaly na MZe během měsíce ledna 2005.

Postup v roce 2005

Z předložených záměrů budou hodnotitelskou komisí po expertním posouzení doporučeny k přijetí nejvhodnější, se kterými bude koncem února podepsána a uzavřena dohoda o vykonávání administrativních činností spojenách s příjmem a výběrem projektů.

Pro zařazení do výběrového řízení na projekty v Programu LEADER ČR musí žadatelé předložit projekt podle podrobné osnovy, rozlišené pro podnikatelské subjekty nebo obce a neziskové organizace. 28. února dojde k vyhlášení výzvy vybranými místními akčními skupinami k podávání projektů z příslušného mikroregionu.

Vyplněný formulář žádosti a projekt s přílohami a doklady musí žadatel doručit osobně příslušné místní akční skupině v termínu 31.března 2005. Výběr projektů proběhne během měsíce dubna a května 2005 včetně administrativní kontroly a doplnění projektů, posouzení přijatelnosti, bodování a hodnocení výběrovou komisí místní akční skupiny. Přijatelné projekty koncem května 2005 posoudí Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce pak bude vydáno orientačně do 31. května 2005.

- km -