Doporučení MZe ke snížení početního stavu prasete divokého

27. 7. 2005 Zpravodaj MZe 3/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství České republiky jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo již v loňském roce doporučení k sjednocení postupu na všech úrovních orgánů státní správy myslivosti při redukci početních stavů prasete divokého.

Současná situace s vysokými počty prasat divokých je všeobecné známa. Rovněž výsledky statistických zjišťování v rámci celé střední Evropy jsou alarmující. Na základě narůstajících odlovů a statistických propočtů je zřejmé trvalé navyšování početních stavů. Jejich následkem je nejen zvýšení škod na lesních a zejména na zemědělských pozemcích, ale větším rizikem je možnost vzniku a rozšíření některých závažných onemocnění jako je například klasický mor prasat.

Tato nemoc nebyla zaznamenána od roku 1999 a rovněž Aujezského choroba prasat nebyla monitorována od roku 1988. V minulosti se ohniska tohoto závažného onemocnění vyskytla v okresech Jižní Moravy (Znojmo, Břeclav, Hodonín) a Jižních Čech (Jindřichův Hradec). V okamžiku propuknutí tohoto onemocnění jsou ohroženy nejen populace prasat divokých, ale i chovy prasete domácího, což by mj. vedlo k nesmírným ekonomickým dopadům.

Ministerstvo doporučilo všem orgánům státní správy myslivosti vyhovět žádostem uživatelů honiteb o dočasnou úpravu způsobu hospodaření s tímto druhem zvěře a rovněž doporučilo přijmout opatření vedoucí k intenzivnímu lovu zvěře

Narůstající škody

Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti konstatuje, že současné početní stavy prasete divokého na území České republiky mají stále stoupající tendenci.

Škody, které uvedený druh zvěře svými životními projevy působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách, se stále zvyšují. Významné je i negativní působení prasete divokého na populace některých druhů zvěře, zejména bažanta obecného, koroptve polní a zajíce polního. Výsledné početní stavy jsou pozitivně ovlivňovány současnou intenzivní velkoplošnou zemědělskou výrobou zejména vysokých plodin, jako je kukuřice a řepka, které poskytují dostatek krytu a klidu a znesnadňují lov zvěře.

Nezbytně nutné snížení početního stavu prasete divokého na území České republiky je v zájmu snížení výskytu škod, úpravy věkové a pohlavní struktury populace prasete divokého a také zachování výše jmenovaných druhů zvěře. Za účelem dosažení těchto cílů Ministerstvo zemědělství všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje následující opatření.

Doporučená opatření

 1. V rámci dozoru v myslivosti (§ 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen "zákon o myslivosti"), využít sankčních ustanovení (§ 64 odst. 4) v případě, že nesplněním lovu celkového počtu kusů zejména prasete divokého, dojde k překročení jeho normovaných stavů.
 2. Neprodleně vyhovět žádostem o vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí a samčí zvěře do stáří dvou let prasete divokého, v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti.
 3. Plně využívat ke snížení početních stavů prasete divokého i možnosti dané v § 39 zákona o myslivosti, tj. povolením a uložením úpravy stavu prasete divokého lovem, tedy odstřelem a odchytem, za využití následujících pravidel:
  1. upřednostnit lov selat (75 % z celkového odlovu), a lončáků (15 % z celkového odlovu), při odlovu lončáků preferovat jedince samičího pohlaví (nelovit osamostatněné lončáky -- samce),
  2. z dospělé zvěře se zaměřit výhradně na bachyně (10 % z celkového odlovu) kromě vůdčích, tzn. těch, které vedou rodinné tlupy a dále omezit, respektive na dobu 3 let zastavit, lov kňourů,
 4. povolit výjimku z některých zakázaných způsobů lovu podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti zejména:
  1. lov prasete divokého s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře,
  2. lov prasete divokého v odchytových zařízeních,
  3. na společném lovu lovit dospělou zvěř prasete divokého pohybující se v tlupách, mimo kusy, které tlupu vedou,
 5. podpořit využití odchytových zařízení k lovu prasete divokého v souladu s ustanovením § 39 lze rozhodnutím povolit lov prasete divokého v odchytových zařízeních, tedy výjimku ze zakázaných způsobů lovu,
 6. povolit lov prasete divokého na nehonebních pozemcích v souladu s ustanovením § 41 zákona o myslivosti,
 7. v případě vydávání rozhodnutí o uložení úpravy početních stavů prasete divokého podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, se doporučuje začlenit do tohoto rozhodnutí, jako opatření ke zlepšení stavu následující:
  • navázat spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty a projednat konkrétní podmínky opatření přijatelných z obou zúčastněných stran tak, aby se zlepšili podmínky k lovu prasat divokých.
  • zakázat přikrmovat a krmit prasata divoká mimo dobu nouze, kromě odváděcího přikrmování ve velkých lesních komplexech.

"Doporučená opatření pro redukci početních stavů prasete divokého na území České republiky" vydaná Ministerstvem zemědělství České republiky orgánům státní správy myslivosti v plném znění jsou na internetové adrese: www.mze.cz/rmv.

Rovněž Myslivecká rada ministra zemědělství se uvedenou situací zabývala na svém zasedání. Výsledkem tohoto jednání bylo vytvoření studie "Zhodnocení vývoje populace černé zvěře a vypracování návrhů na její účinnou regulaci" Institutem ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V této studii jsou kromě popisu současné situace v celé střední Evropě některá doporučení jak účinně černou zvěř redukovat. I tato práce je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

Uvedená doporučení platí až do odvolání, nejdéle však do 31. 3. 2008.