Program LEADER ČR

31. 10. 2005 Zpravodaj MZe 4/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Letošní ročník Programu LEADER ČR 2005 je pokračováním tohoto Programu z roku 2004. Návaznost se týká jeho základního poslání a z větší míry i stránky obsahové. Základním smyslem Programu je seznámit s metodou Leader co nejvíce zájemců, rozšířit a zakotvit tuto metodu v našich podmínkách a připravit tak vhodné prostředí pro implementaci podpory rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), jehož je iniciativa Leader nedílnou součástí a jedním z podstatných inovativních prvků.

Z hlediska obsahu došlo v Programu k několika změnám, které byly zapracovány do nových Pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu LEADER ČR. Pokud jde o dotační tituly, čili základní témata pro záměry místních akčních skupin (MAS), zachoval Program osvědčené náměty z roku 2004:

 • Téma I. -- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech,
 • Téma II. -- Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce,
 • Téma III. -- Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.

Se všemi novinkami, změnami a harmonogramem Programu v roce 2005 byli zástupci MAS seznámeni na pracovní poradě 9. 2. 2005 v Těšeticích u Olomouce. Na tomto setkání byla také ze strany odboru rozvoje venkova a ekologie MZe prezentována přednáška k připravovanému Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova a podána informace o stavu, rozsahu působnosti a zaměření LAG v rámci iniciativy Leader v Evropě.

Místní partnerství

Prezentace aktivit na podporu rozvoje venkovských mikroregionů klade před manažery MAS stále více základní požadavek -- umět dobře "prodat" svůj produkt či osvětu mezi obyvatele venkova, starosty obcí, podnikatelskou sféru a zájmové skupiny či spolky. Tato aktivita je nezastupitelná zejména pro utužení místního partnerství mezi subjekty, které se na procesu rozvoje metody Leader ve venkovských oblastech podílejí. V tomto směru sehrála v letošním roce důležitou roli činnost Centra pro komunitní práci pod vedením manažerky Ing. Podepřelové (CpKP Přerov), která obsahově i organizačně připravila pro MAS ve spolupráci s MZe tématické školení pro facilitátory a manažery se zaměřením na konkrétní spolupráci MAS se všemi aktéry na venkově. Tato aktivita CpKP byla hodnocena ze strany MAS velmi pozitivně a proto bude tento vzdělávací systém pokračovat i v dalších letech.

Neméně významnou činností MAS v roce 2005 bylo prohloubení a zkvalitnění systému informačních technologií a internetové sítě pro venkov. V tomto směru došlo ke kvalitativnímu posunu zejména na území MAS Vladař (Karlovarsko) a MAS Srdce Čech (Bratronicko) při vytváření sítě regionálních informačních center s propojením na komunální informační systémy a Centrum pro rozvoj venkova s informačním střediskem na Staroměstském náměstí v Praze.

Schválené projekty

Program LEADER ČR pro rok 2005 byl schválen 16. 12. 2004 a den poté byla vyhlášena výzva k podávání záměrů MAS s tím, že uzávěrka příjmů záměrů byla stanovena na 26. 1. 2005 do 15.00 hod. Výběr záměrů MAS na MZe proběhl v jednokolovém řízení a zasedání Hodnotitelské komise se konalo dne 21. února 2005.

Po vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o poskytnutí podpory záměru místním akčním skupinám v rámci Programu LEADER ČR pro letošní rok obdržel odbor rozvoje venkova a ekologie MZe 41 žádostí.

Z nich bylo Hodnotitelskou komisí MZe vybráno a ředitelce odboru 16110 doporučeno ke schválení 21 projektů. Mezi těmito 21 MAS uspělo 12 MAS, které se zúčastnily Programu již v roce 2004, 9 místních akčních skupin se Programu účastní poprvé. Tato čísla ukazují, že i nově vzniklé MAS pochopily myšlenku Leaderu, orientují se v ní, dokáží vytvořit fungující partnerství a životaschopnými projekty naplnit svůj záměr.

Z celkové částky 70 mil. Kč určené v r. 2005 pro realizaci Programu LEADER ČR bylo možno 10 %, tj. 7 mil. Kč, použít na neinvestice, zbytek, tj. 63 mil. Kč, na investiční projekty. V současné době probíhá v těchto 21 MAS realizace 94 projektů.

Záměry místních akčních skupin podle jednotlivých témat, počet projektů i objem přiznaných dotací ukazuje uvedená tabulka. Projekty jednotlivých žadatelů se soustřeďují převážně na modernizaci technického vybavení, nákup technologií a opravy a pořizování budov.

Tabulka: Seznam záměrů MAS dle témat
Název MAS Téma I. Téma II. Téma III. Počet projektů Přiznaná dotace (mil. Kč)
Region Haná x - - 6 3,000
Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s. x - - 5 2,699
Rozvoj Krnovska, o. p. s. - x - 3 2,678
Sdružení SPLAV - - x 5 2,700
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE - x - 3 2,695
Místní akční skupina Regionu Poodří x - - 5 2,820
Místní akční skupina Hornolidečska - - x 3 3,422
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko - x - 5 2,688
Místní akční skupina Sdružení Růže x - - 4 2,752
Občanské sdružení Rozkvět zahrady Jižních Čech - x - 6 2,722
Místní akční skupina Veselsko-Řečicko, o. p. s. x - - 2 2,700
Místní akční skupina Blanský les-Netolicko, o. p. s. - - x 4 2,638
Místní akční skupina Třeboňsko, o. p. s. - - x 3 2,700
MAS Mikroregionu Buchlov - - x 5 2,849
MAS VLTAVA, o. s. - x - 4 3,030
Místní akční skupina Kozákov x - - 3 2,754
Vladař, zájmové sdružení právnických osob x - - 5 4,209
Místní akční skupina Pobeskydí - x - 7 5,000
Místní akční skupina Pošumaví, z. s. p. o. x - - 7 4,500
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO - - x 4 3,354
Místní akční skupina "Podještědí" x - - 5 2,785

Další vývoj

Program LEADER ČR bude pokračovat až do roku 2007. V programovacím období EU 2007--2013 se v souvislosti s implementací Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) očekávají změny, zejména osa IV -- Leader.

V současné fázi příprav návrhu státního rozpočtu na rok 2006 bude úsilí MZe zaměřeno na posílení objemu finančních prostředků nad rámec objemu roku 2005 pro uspokojení reálné absorpční kapacity, která vychází ze zaměření aktivit a realizačních podmínek MAS ve venkovském prostoru na území České republiky.

Operační cíl iniciativy a Programu LEADER ČR předpokládá podporu venkovským mikroregionům do roku 2007 prostřednictvím cca 40--45 MAS. Z tohoto důvodu je žádoucí finanční posílení venkovským mikroregionům a jejich organizačním strukturám. Dosavadní pozitivní posun od roku 2004 v zapojení MAS do realizace programů LEADER ČR a (v rámci Operačního programu) LEADER+ je vyjádřen v počtu 29 MAS -- realizátorů této iniciativy na venkově.

Hodnocení a přínosy

Pozitivně je třeba hodnotit i kvalitativní posun v prioritách a zaměření místních rozvojových strategií venkovských mikroregionů, které se orientují na nejdůležitější cíle a synergické efekty pro další rozvoj venkova s využitím spolupráce a kooperace založené na místním partnerství (spolupráce komunální a podnikatelské sféry a nevládních iniciativ a organizací).

Jde zejména o tyto priority a cíle:

 • tvorba nových pracovních příležitostí na venkově,
 • zlepšení kvality života,
 • posílení místního ekonomického prostředí,
 • zavádění nových technologií a produktů s vyšší mírou inovací a vyšší přidanou hodnotou,
 • zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů,
 • podpora rozvoje šetrného cestovního ruchu na venkově.

Stanovisko 70 zástupců místních akčních skupin, venkovských manažerů, starostů, zemědělských podnikatelů a pracovníků krajských úřadů z 2. setkání platformy Duha pro venkov k Národnímu strategickému plánu pro rozvoj venkova ČR

 1. Co může metoda LEADER v rozvoji venkova změnit a v čem může pomoci?
  • Informovaností a vzděláváním přispěje výrazně k aktivnímu zapojení lidí na venkově do rozvojových aktivit.
  • Vede k nastartování spolupráce subjektů různých sektorů. Ustavené partnerství uvolňuje místní potenciál území a podporuje regionální identitu.
  • LEADER znamená decentralizaci rozhodování a financování a tedy posilování spoluodpovědnosti za rozvoj vlastní obce a regionu.
 2. Jaká má být role metody LEADER v rozvoji venkova v ČR v období 2007--2013?
  • LEADER by se měl stát hlavní metodou rozvoje venkova a garantem efektivního využívání finančních prostředků.
  • Metoda LEADER umožní sjednocovat aktéry rozvoje venkova.
 3. Jaké jsou bariéry a reálná rizika efektivního využití metody LEADER v období 2007--2013?
  • Bariérou uplatnění je nejednoznačnost, složitost a nestabilita pravidel.
  • Bariérou je finanční a administrativní náročnost počátečního rozvoje místních akčních skupin (MAS).
  • Rizikem je jednozdrojové financování MAS (spoléhání pouze na EAFRD).
 4. Co je třeba učinit, aby metoda LEADER byla udržitelná jako nástroj rozvoje venkova?
  • MAS se musí profesionalizovat, aby dosáhly certifikovanou kvalitu činnosti.
  • Doporučujeme MAS, aby si zajišťovaly vícezdrojové financování.
  • Je třeba, aby MAS a MZe zajišťovaly propagaci a seznamování veřejnosti s metodou LEADER a prezentaci úspěšných výsledků.
  • Navrhujeme, aby MZe stanovilo v NSP metodu LEADER jako hlavní metodu rozvoje venkova a čerpání fondu EAFRD.
  • Navrhujeme, aby MZe posílilo kompetence a odpovědnost MAS při přípravě Programu rozvoje venkova.
  • Pro vzdělávání a profesionalizaci MAS je zapotřebí podpora z veřejných zdrojů ČR a EU.
  • Navrhujeme zpracovatelům Národního rozvojového plánu ČR a navazujícím operačním programům, aby metoda LEADER byla uplatněna ve všech programech a opatřeních, kde je to možné a účelné.
  • Navrhujeme krajům, aby metodu LEADER uplatnily ve svých rozvojových programech tam, kde je to možné.