Komplexní pozemkové úpravy

7. 11. 2005 Zpravodaj MZe 4/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství -- Ústřední pozemkový úřad dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje finanční prostředky státního rozpočtu, které jsou vynakládány na realizaci komplexních pozemkových úprav (KPÚ).

V současné době jsou stovky úprav v různém stadiu realizace, zaměříme se proto pouze na KPÚ, které jsou již dokončeny. Přinášíme souhrn dat za Českou republiku, průměrné údaje o jednotlivých položkách a časové řady průběhu KPÚ v posledních letech. Podklady jsou získány na základě šetření u pozemkových úřadů.

Ústřední pozemkový úřad shromáždil k 1. březnu 2005 základní informace o dokončených pozemkových úpravách. Od roku 1993 do uvedeného data se jedná celkem o 486 katastrálních území, na kterých byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy.

Pro testování a odvozování vazeb byl použit redukovaný soubor s nejzazším datem dokončení v roce 1999. Ústřední pozemkový úřad monitoroval fyzikální parametry o komplexních pozemkových úpravách (výměry, obvody, počty parcel, bonitní půdně ekologické jednotky atd.) spolu s informacemi o jednotlivých nákladových kategoriích.

Uvádíme základní údaje ze statistiky tohoto souboru. Je zřejmé, že půl milionu řešených pozemků, desítky tisíc vlastníků a kilometry hranic pozemků představují náročnou administrativní a technickou práci, která je plně promítnuta do katastru nemovitostí. To je i důvod pro někoho "pomalého " postupu realizace KPÚ.

Uvedená čísla jsou důvodem k zamyšlení nad účelností prostředků státního rozpočtu, vynakládaných do procesu pozemkových úprav. Vyjasnění vlastnických vztahů, obnova katastrálního aparátu, digitalizace, nová polní cestní síť, protipovodňová a protierozní opatření jsou pádnými argumenty pro urychlení realizací komplexních pozemkových úprav.

Tab. 1: Souborné údaje za ČR (1993 až březen 2005)
Počet parcel
- před KPÚ 449 938
- po KPÚ 221 528
Počet listů vlastnictví (LV)
- před KPÚ 70 180
- po KPÚ 69 021
Obvod parcel (m)
- před KPÚ 97 889 694
- po KPÚ 58 182 279
Průměrná výměra parcely (ha)
- před KPÚ 0,43
- po KPÚ 0,88
Průměrná výměra na LV (ha)
- před KPÚ 2,78
- po KPÚ 2,82
Celkové náklady (tis.Kč) 3 231 510
z toho - cena návrhu 1 361 899
- náklady realizace 1 449 255
- protierozní opatření 110 596
- náklady na cesty 1 221 373
Náklady na ha KPÚ (tis.Kč) 16,6
z toho - cena projektu 7,0
- náklady realizace 7,4
- náklady na cesty 2,5
Tab. 2: Průměry vztažené ke katastrálnímu území
Položka Počet katastrálních území (KÚ) Průměr Směrodatná odchylka
Doba trvání (roky) 486 5,23 2,34
Počet parcel - před KPÚ 483 931 860
  - po KPÚ 485 456 434
Obvod parcel - před KPÚ 453 216 092 211 454
  - po KPÚ 463 125 663 116 641
Výměra vlastníků nad 10 ha 481 198 182
Příspěvek obce na společná zařízení (ha) 482 7,98 10,0
Náklady na KPÚ celkem (tis.Kč) 475 6 803 5 798
  - cena návrhu 475 2 867 2 540
  - cena vytyčení 481 879 886
  - náklady realizace 481 3 013 4 539
Tab. 3: Časová řada průběhu KPÚ
Rok Průměrná doba trvání (roky) Počet ukončených KPÚ Počet parcel před KPÚ Počet parcel po KPÚ Obvod parcel před KPÚ (m) Obvod parcel po KPÚ (m) Celkové náklady (tis. Kč)
1999

4

37

792

341

171 566

95 174

333 135

2000

5

61

741

345

225 612

121 605

474 933

2001

6

54

1 019

497

227 869

130 983

466 341

2002

5

84

891

405

197 791

114 814

655 418

2003

6

98

907

487

197 967

118 702

423 616

2004

6

91

1 219

598

261 612

156 537

507 309

2005

6

36

856

452

190 106

119 392

120 997

Ing. Jiří Hladík, RNDr. Libor Číhal, Ústřední pozemkový úřad