Programy na podporu vodovodů a kanalizací

27. 12. 2005 Zpravodaj MZe 5/2005 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství v současné době spravuje tři dotační programy na podporu výstavby infrastruktury vodovodů a kanalizací. Jedná se konkrétně o tyto tituly: 329 030 "Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod", 329 040 "Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací", 229 810 "Státní pomoc při obnově území postiženého povodní v roce 2002 poskytovaná Ministerstvem zemědělství".

Všechny tři programy budou v letošním roce ukončeny. Program 229 810 bude, vzhledem k tomu, že jeho předmětem byla obnova vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací postižených srpnovou povodní roku 2002, ukončen bez náhrady. Ostatní dva programy budou mít pokračování v nově připravovaném programu Ministerstva zemědělství 229 310, který je plánován na období let 2006 až 2010, tedy do konce přechodného období pro implementaci směrnice Rady 91/271/EEC, o čištění městských odpadních vod. Tento nový program bude obsahovat podprogramy jak na rozvoj infrastruktury vodovodů, tak i kanalizací.

Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství jsou uveřejněna pravidla všech stávajících programů. Pravidla programů 329 030 a 329 040 jsou uvedena ve znění dodatků č. 1, 2, a 3. Aktuální dodatek č. 3 řeší jednak ukončení programů a dále rozšíření zdrojových možností programů.

Konečným termínem pro předložení žádosti o zařazení do Seznamu programů 329 030 a 329 040 byl stanoven 31. prosinec 2005.

Financování nových programů

Akce zařazené do Seznamu, které se nedostanou do Návrhu akcí k zahájení v aktuálním rozpočtovém roce se stanou zásobními akcemi pro nově připravovaný program. V případě, že budou splňovat podmínky pro zařazení do nového Programu (229 310), budou do něj převedeny.

Pro nové programy byl jednak zajištěn úvěr od Council of Europe Development Bank (CEB) ve výši 15 mil. EUR, který umožní pokračování financování větších projektů (úvěr od Evropské investiční banky ve výši 100 mil. EUR již byl v rámci 13 schválených alokací vyčerpán na 47 akcí programů 329 030 a 329 040). Dále byly do Programů 030 a 040 v letošním roce převedeny finanční prostředky z Pozemkového fondu ve výši 500 mil. Kč na základě zákona č. 285/2005 Sb.

Pokud by nedošlo k tomuto navýšení, tak by původní rozpočty programů 030 a 040 nestačily na dofinancování některých projektů s úvěrovými prostředky od EIB a nemohly by být nově zahájeny žádné "malé" projekty v letošním roce.

V uvedených tabulkách a grafu je dokumentován vývoj financování dotačních programů Ministerstva zemědělství v uplynulých třech letech.

Tab. č. 1: Poskytnuté podpory z Programů MZe v roce 2002
Program Poskytnutá státní podpora (mil. Kč) Počet akcí Úvěr od EIB (mil. Kč)
Celkem Nově zahájeno "EIB akce"
329 030 751,560 290 225 24 132,919
329 040 564,263 58 45 24 482,775
229 810 64,995 22 22 - -
Celkem 1380,818 370 292 48 615,694
Tab. č. 2: Poskytnuté podpory z Programů MZe v roce 2003
Program Poskytnutá státní podpora (mil. Kč) Počet akcí Úvěr od EIB (mil. Kč)
Celkem Nově zahájeno "EIB akce"
329 030 734,108 300 176 28 166,836
329 040 578,837 56 31 26 451,959
229 810 223,976 54 45 - -
Celkem 1536,921 410 252 54 618,795
Tab. č. 3: Poskytnuté podpory z Programů MZe v roce 2004
Program Poskytnutá státní podpora (mil. Kč) Počet akcí Úvěr od EIB (mil. Kč)
Celkem Nově zahájeno "EIB akce"
329 030 476,876 189 82 39 340,867
329 040 377,100 78 49 32 311,864
229 810 712,757 103 78 - -
Celkem 1566,733 370 209 71 652,731
Tab. č. 4: Vývoj podpor stávajících programů
Rok Podpora
ze státního rozpočtu od EIB (návratná půjčka investorům)
2002 1316 616
2003 1313 619
2004 856 643
2005 1152 990

Cíle programu

Cílem nově připravovaného Programu 229 310 je vytvoření efektivního nástroje pro zajištění podpory vedoucí ke zlepšení infrastruktury vodovodů a kanalizací v ČR a zároveň umožnění dostát závazkům ČR vůči ES. Zejména jde o splnění požadavků určených směrnicemi Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod a č. 98/83/EC o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

Po schválení dokumentace Programu budou jeho pravidla bezprostředně zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a zároveň bude o této skutečnosti vydána tisková zpráva.