Klíč k prosperitě našeho venkova se nazývá EAFRD

14. 4. 2006 Zpravodaj MZe 1/2006 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Zkratka EAFRD označuje nový podpůrný fond Evropské unie -- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development), který se stane v období 2007 až 2013 nejdůležitějším finančním nástrojem podpory rozvoje venkova pro všechny členské země EU.

Z tohoto fondu by mohla plynout finanční podpora až do výše téměř sedmdesáti tří miliard korun v uvedeném sedmiletém období. Již z tohoto údaje je patrné, o jak klíčový nástroj podpory se jedná. Máme za sebou více než rok intenzivních prací, které jsme věnovali přípravám na spuštění tohoto fondu. Jako členská země Evropské unie jsme se podíleli na vytváření klíčového nařízení Evropské Rady o podpoře pro rozvoj venkova. Toto nařízení bylo po složitém vyjednávání schváleno v záři loňského roku a stalo se základem pro tento nový fond.

Základní dokumenty

Již ve fázi příprav nařízení bylo zřejmé, že bude nutné v předstihu pracovat na dvou základních dokumentech, a to Národní strategický plán a Program rozvoje venkova. To byl úkol Meziresortní pracovní skupiny složené ze zástupců ministerstev, výzkumných institucí, vysokých škol a nevládních organizací. Oba tyto dokumenty byly průběžně aktualizovány a zpřístupněny k připomínkám široké veřejnosti.

V současné době jsou posuzovány v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí SEA a hodnocení ex-ante. Nacházejí se ve fázi finalizace před vydáním příslušných prováděcích předpisů ze strany Evropské komise, které očekáváme v průběhu února 2006. Po vydání těchto předpisů a ukončení procesu SEA budou oba dokumenty připraveny do připomínkového řízení. Vládě bude předložen ke schválení v dubnu letošního roku.

Hlavní osy

Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a posílení dynamiky podnikání v těchto oborech. Prioritními oblastmi budou modernizace zemědělských podniků a podpora odborného vzdělávání, osvětové a informační činnosti a poradenství. Tato osa bude ze 75 % financována z prostředků Evropské unie. V hlavních záměrech tato osa navazuje na Operační program zemědělství a na předvstupní program SAPARD. To by mělo podstatně usnadnit zavedení této osy do praxe vzhledem na předchozí zkušenosti potenciálních žadatelů.

***

Cílem osy II je zlepšování životního prostředí a krajiny podporou hospodaření s půdou v zájmu udržitelného rozvoje venkova. Podpora bude zaměřena na biologickou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních forem zemědělské krajiny, na ochranu vody a zmírňování negativních důsledků klimatických změn. Péče o ovzduší a šetření nerostnými zdroji se ve fondu EAFRD promítne v podobě podpory využití obnovitelných zdrojů, jako je výsadba rychlerostoucích dřevin pro energetické využití, a také podpora pěstování řepky a obilí k výrobě bionafty. EAFRD pamatuje i na postupy zemědělského hospodaření šetrné k životnímu prostředí, jako je podpora ekologického zemědělství, ošetřování travních porostů a speciální osevní postupy v ochranných zónách. Pozornost bude věnována též podpoře zemědělství v méně příznivých oblastech v návaznosti na současné programy -- Horizontální plán rozvoje venkova a Operační program v gesci ministerstva zemědělství. Tato osa bude z 80 % financována z unijních prostředků.

Na období 2007--2013 plánujeme navíc rozšíření podpor na zcela nové typy opatření v oblastech NATURA 2000 a opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy.

***

Hlavním cílem osy III bude zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podporou rozmanitosti hospodářských činností na venkově směrem k nezemědělským činnostem, jako jsou například turistické služby spojené s pobytem na zemědělských farmách. Hlavní důraz bude soustředěn na tvorbu nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí na venkově. Půjde i o zlepšení občanského vybavení a služeb pro obyvatele vesnic a venkovských obcí včetně nezbytné infrastruktury a ochranu životního prostředí s důrazem na zhodnocení potenciálu venkovské krajiny a zachování kulturního dědictví venkova. Pozornost zaměříme na oblasti s nepříznivým věkovým složením obyvatelstva s cílem zabránit dalšímu vysídlování venkovských oblastí. Tato osa bude spolufinancována ze 75 % z prostředků EU.

***

Osa IV umožní daleko větší zapojení venkovských mikroregionů díky metodě založené na principu evropské iniciativy Leader, tj. partnerství a spolupráce místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi založené na podpoře iniciativy směrem "zdola nahoru". V posledních dvou letech došlo ke zvýšení zájmu ze strany mikroregionů o tuto formu pomoci. V současné době je zapojeno 21 tzv. Místních akčních skupin v rámci programu LEADER ČR a v rámci programu LEADER+ již funguje deset Místních akčních skupin. Lze očekávat, že po nastartování programu EAFRD vzroste iniciativa venkovských mikroregionů ještě více.

Iniciativa Leader umožní také podporu vzdělávacích akcí, získávání dovedností a rozšiřování sítě partnerství na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Osa IV. bude financována z 80 % z prostředků EU.

Závěrem

Přestože se Evropský Parlament dosud neshodl na schválení společného rozpočtu, máme nyní mnohem určitější představu o možnostech čerpání podpory pro rozvoj venkova. Prostřednictvím veřejné diskuze budeme usilovat, aby Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova co nejvíce odpovídal jeho potřebám. Pomocí tohoto fondu můžeme docílit v poměrně krátké době viditelné zlepšení kvality života na venkově.

Ing. Jan Mládek, CSc., ministr zemědělství České republiky