Nový správní řád

18. 4. 2006 Zpravodaj MZe 1/2006 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Dnem 1. ledna 2006 skončila i celá jedna éra vedení správního procesu, založená na právní úpravě z poloviny šedesátých let minulého století a aplikovaná s mnoha legislativně-technickými doplňky i více než 15 let po listopadové změně v roce 1989.

Především nesoulad dosavadní právní úpravy správního řízení se společenským vývojem v posledním období byl pro zákonodárce impulsem k přijetí zcela revoluční úpravy administrace řízení před správními orgány jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni samosprávy v podobě nového správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Jeho účinnost je dána právě od 1. ledna 2006.

Nesporné přínosy nové úpravy z hlediska vedení správního řízení lze spatřit především v cílevědomé snaze po zefektivnění a zprůhlednění jeho průběhu, a také dosažení nižší ekonomické náročnosti jeho zajištění ze strany příslušného správního orgánu. Ta bude dosažena mj. i participací jednotlivých účastníků na samotném řízení (zásada hospodárnosti) a v neposlední řadě též v přístupu, jenž byl jako základní stavební kámen budoucí moderní veřejné správy založen novým správním řádem směrem k široké veřejnosti.

Typové správní akty

Předpokladem výše uvedených pozitiv je však na druhé straně nezbytnost bezvadného naplnění litery zákona příslušnými správními orgány, včetně přizpůsobení jejich správně-právní agendy pro vydávání přibližně stovky typových správních aktů, které jsou diferencovány na "rozhodnutí" a "usnesení". Vzhledem k dlouhodobému "zažití" postupů předchozí právní úpravy lze reálně předpokládat pochopitelné tápání správních orgánů (všech stupňů) při zavádění nového správního řádu do praxe a toto období je třeba časově výrazně zkrátit.

Za účelem vyloučení těchto negativních doprovodných jevů připravilo Ministerstvo zemědělství, jako ústřední vodoprávní úřad, ještě před účinností nového správního řádu pro vodoprávní úřady metodickou pomůcku "Vzory správních rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb. s komentářem". Tato publikace obsahuje 35 komentovaných vzorů rozhodnutí vydávaných správními orgány podle ustanovení nového správního řádu a je k dostání jak v knihkupectvích zaměřených na odbornou či právní literaturu tak přímo na adrese nakladatelství SONDY (sondy-odbyt@cmkos.cz).

Vodoprávní úřady obcí

Jednotlivé vybrané vzory v této publikaci jsou sice koncipovány primárně pro potřeby vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, avšak jsou prakticky využitelné též ostatními správními orgány. Textovou podobu si totiž mohou přizpůsobit s využitím navazujícího komentáře nebo podle obecně formulovaných náležitostí modelového správního rozhodnutí, které v rámci této publikace předchází vlastním vzorům správních rozhodnutí.

Paralelně s distribucí knihy vzorů vodoprávním úřadům obcí a krajů zahájilo Ministerstvo zemědělství přípravu druhého dílu, který bude obsahovat dalších přibližně 40 navazujících vzorů. Vydání se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2006 tak, aby byl výkon agendy správních orgánů (především vodoprávních úřadů) od počátku účinnosti nové právní úpravy zajištěn a nezatížen nedostatky, které by měly nepříznivý vliv na žadatele a veřejnost.

Ministerstvo zemědělství považuje kvalitní výkon veřejné správy ve vodním hospodářství pro veřejnosti za prioritní. K tomu výrazně přispívá úzká spolupráce s vodoprávními úřady na úrovni obcí a krajů včetně jejich aktivního zapojení do přípravy vzorů správních rozhodnutí.

§ 62
Pořádková pokuta

(1) Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že

a) se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
b) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
c) neuposlechne pokynu úřední osoby.

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně.

(4) Pořádkovou pokutu vybírá podle zvláštního zákona 27) správní orgán, který ji uložil. V řízení o uložení povinnosti, k jejíž exekuci je správní orgán příslušný, je exekučním správním orgánem (§ 103 odst. 2) správní orgán, který pořádkovou pokutu uložil. Příjem z pořádkových pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

(5) Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

(6) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může správní orgán, který ji uložil, novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení.

Vzor rozhodnutí

Městský úřad <NÁZEV MĚSTA>
odbor …………………
<OBEC> <ULICE> <PSČ>

Číslo jednací došlého dokumentu …….. (uvede se, pokud došlý dokument obsahuje číslo jednací)
ze dne …………….

Číslo jednací: …Vyřizuje: …Telefon: …E-mail: …Fax: …

V ….. dne .....

ROZHODNUTÍ

Městský úřad ……………., odbor ……………………, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ukládá

Varianta I.

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu ……………. (uvede se jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzické osoby, resp. název a sídlo u právnické osoby, tj. toho, komu se pokuta ukládá), který závažně ztěžuje postup vodoprávního úřadu tím, že se bez omluvy nedostavil na předvolání ze dne …………….. k vodoprávnímu úřadu za účelem …………… (uvede se účel předvolání)

Varianta II.

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 62 odst. 1 písm. b) správního řádu ……………. (uvede se jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzické osoby, resp. název a sídlo u právnické osoby, tj. toho, komu se pokuta ukládá), který závažně ztěžuje postup vodoprávního úřadu tím, že navzdory napomenutí oprávněnou úřední osobou …………….. (uvede se jméno, příjmení, funkce oprávněné úřední osoby) nadále ruší pořádek při ……………. (uvede se, při jaké příležitosti ruší ten, komu je pokuta ukládána, pořádek)

Varianta III.

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu ……………. (uvede se jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzické osoby, resp. název a sídlo u právnické osoby, tj. toho, komu se pokuta ukládá), který závažně ztěžuje postup vodoprávního úřadu tím, že neuposlechl pokynu úřední osoby o …………. (uvede se, čeho se pokyn úřední osoby týkal)

Varianta IV.

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 62 odst. 2 správního řádu ……………. (uvede se jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzické osoby, resp. název a sídlo u právnické osoby, tj. toho, komu se pokuta ukládá), který učinil vůči vodoprávnímu úřadu hrubě urážlivé podání, které ………….. (uvede se např. obsah takového podání, v čem spočívá jeho hrubá urážlivost apod.).

pořádkovou pokutu

ve výši ………… Kč (slovy ………… korun českých).

Uloženou pořádkovou pokutu uhraďte ve lhůtě do ……….. (uvede se konkrétní časové určení – např. datum nebo počet dní apod.) přiloženou složenkou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet č. …………. / ….. vedený u ……………… (uvede se název peněžního ústavu). Jako specifický symbol uveďte ……………. (uvede se požadovaný formát specifického symbolu podle vnitřních pravidel správního orgánu – např. datum narození v předepsaném formátu, číslo jednací v předepsaném formátu apod.). Pořádková pokuta může být uhrazena rovněž na pokladně Městského úřadu …………….. v …………… (uvedou se pracovní dny, ve kterých je pokladna otevřena) v době od ….. hod. do …… hod.

Pokud …………… (event. se uvede poučení pro případ neuhrazení uložené pořádkové pokuty).

Odůvodnění

Text odůvodnění (uvedou se důvody výroku, podklady pro vydání výroku, úvahy hodnocení podkladů, úvahy výkladu právních předpisů, informace o vypořádání s návrhy nebo námitkami účastníka či jeho vyjádřeními k podkladům, informace o dalším postupu v případě neuhrazení pořádkové pokuty ve stanoveném termínu apod.).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu …………….. podáním učiněným u Městského úřadu ……………….. Odvolání se podává v počtu ……….. (uvede se počet stejnopisů). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad ………….. Podané odvolání má vždy v souladu s ustanovením § 62 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

__________________

(jméno, příjmení oprávněné úřední osoby)
(funkce)

Příloha (v případě, že jsou k rozhodnutí připojeny přílohy, uvede se počet listů každé přílohy nebo počet svazků příloh)

Rozdělovník

Do vlastních rukou: … (osoba, které je pořádková pokuta ukládána)

Vypraveno dne: (uvede se, kdy byl stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí předán k doručení podle § 19 správního řádu, popř. kdy byl proveden jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je vodoprávní úřad sám)

Komentář

 • Součástí rozhodnutí v záhlaví, resp. zápatí mohou být další údaje jako např. telefonní spojení na příslušný vodoprávní úřad, internetová adresa úřadu, e-mailové či faxové spojení apod.
 • Příslušný vodoprávní úřad na úrovni obecního nebo krajského úřadu zvolí rovněž příslušné kompetenční ustanovení podle vodního zákona, tj. ustanovení § 104 odst. 2 a), c) nebo d) a odpovídající ustanovení § 105 odst. 2 písm. a), b) nebo c) (kompetence svěřená pověřeným obecním úřadům) nebo ustanovení § 106 (kompetence svěřená obecním úřadům obcí s rozšířenou působností) či ustanovení § 107 (kompetence svěřená krajským úřadům).
 • Pro místní příslušnost vodoprávního úřadu lze volit ve stanovených případech i kompetenční ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona.
 • Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá vodoprávní úřad, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení.
 • Pokutu podle ustanovení § 62 odst. 1 nebo 2 správního řádu lze ukládat i opakovaně.
 • Rozhodnutí se oznamuje, tzn. stejnopis písemného vyhotovení doručuje do vlastních rukou nebo ústně vyhlašuje podle ustanovení § 72 správního řádu, pouze tomu, komu je pořádková pokuta vodoprávním úřadem ukládána. Vodoprávní úřad není povinen ostatní účastníky o tomto rozhodnutí ani neformálně uvědomit.
 • Odvolat se proti tomuto rozhodnutí může pouze ten, komu je pořádková pokuta vodoprávním úřadem ukládána.
 • Lhůta pro podání odvolání je zachována i v případě, jestliže účastník nemůže z vážných důvodů, které musí prokázat, podat odvolání u věcně a místně příslušného prvoinstančního vodoprávního úřadu, ale podá jej nejpozději posledního dne odvolací lhůty u vodoprávního úřadu vyššího stupně.
 • Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty se stane pravomocným, jakmile bude oznámeno tomu, komu je pokuta ukládána, a nelze-li již proti němu podat odvolání, tzn. uplyne-li marně odvolací lhůta stanovená podle ustanovení § 83 správního řádu nebo § 84 správního řádu, aniž by bylo odvolání tímto účastníkem řízení podáno.
 • Odvolání proti tomuto rozhodnutí má vždy odkladný účinek, tzn. nelze jej vyloučit ani postupem podle ustanovení § 85 správního řádu.
 • Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá vodoprávní úřad, který ji uložil podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě stejnopisu se může podpis úřední oprávněné osoby nahradit zkratkou "vlastní rukou" nebo "v.r." uvedenou za jejím jménem a příjmením. Místo podpisu oprávněné úřední osoby se uvede "Za správnost vyhotovení: (jméno a příjmení úřední osoby)" a úřední osoba, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí, se podepíše.

Ing. Daniel Pokorný, Bc. JUDr. Zdeněk Strnad, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí