Pozemkové úřady partnerem obcí

19. 4. 2006 Zpravodaj MZe 1/2006 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Zákonem o půdě se stát zavázal navrátit vlastnictví k zemědělskému a lesnímu majetku a dále na své náklady zabezpečit nutné úpravy vlastnických vztahů k půdě v zájmu hospodářského rozvoje venkova v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu krajiny a životního prostředí.

Z tohoto závazku a na základě zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech vyplývají pro pozemkové úřady (PÚ) dva základní úkoly restituce a pozemkové úpravy.

V rámci restitucí bylo podáno na 232 tisíc žádostí oprávněných osob a bylo rozhodováno o 1,7 mil. ha půdy (tzn. 21 % celkové plochy ČR). Bylo vydáno 1,3 mil.ha, v případě dalších cca 130 tis.ha náleží oprávněným osobám náhrada, kterou řeší Pozemkový fond ČR.

Velká potřeba provádění pozemkových úprav v ČR je dána specifickými problémy ve vlastnictví pozemků. Situace v nevyjasněném vlastnictví a v nepřehledných nájemních vztazích komplikuje podnikání v zemědělství. V poslední době proto výrazně stoupá zájem o zahajování zejména komplexních pozemkových úprav, a to nejen ze strany jednotlivých vlastníků, ale hlavně ze strany obcí, jejichž majetková nevyjasněnost brání realizaci rozvojových plánů.

Počet zahajovaných jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) a zejména komplexních pozemkových úprav (KPÚ) zdaleka neodpovídá potřebám stabilizace vlastnických vztahů a řešení problémů zemědělské krajiny.

Činnost pozemkových úřadů

Značný podíl práce PÚ představují lustrace majetku ve vlastnictví státu, mj. v souvislosti s pozemkovými úpravami.

Další činností je aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Za uplynulé období prošlo aktualizací BPEJ na 350 tis. ha zemědělské půdy. Při vytyčování pozemků zejména pro účely jejich obhospodařování vlastníky bylo vytyčeno 72 tis. km hranic zemědělských pozemků a 32 tis. km hranic lesních pozemků.

Hlavní náplní v současnosti a především v blízké budoucnosti jsou a budou pozemkové úpravy a z nich především komplexní pozemkové úpravy. Z uvedených grafů je patrné, jaká výměra půdy v ČR byla zatím dotčena pozemkovými úpravami a jaká výměra na své uspořádání a vyjasnění vlastnických vztahů teprve čeká.

Zájem o provádění pozemkových úprav ze strany vlastníků a obcí neustále narůstá. Teprve schválením koncepce činnosti pozemkových úřadů do roku 2008 včetně finančního zabezpečení ministrem zemědělství Ing. Janem Mládkem, CSc., koncem ledna t. r., dává naději naplnění přání a tužeb žadatelů. Pozemkové úřady jsou připraveny plnit své povinnosti, jakmile dostanou příslib finančního krytí.

Rozsah pozemkových úprav rok od roku roste. Pozitivem je, že součástí KPÚ a často i JPÚ je zpracování plánu společných zařízení a jeho postupná realizace. Jde o technická opatření umožňující zpřístupnění pozemků, úpravu vodohospodářských poměrů krajiny včetně protipovodňových opatření, realizaci protierozních opatření, výsadbu nové zeleně atd. Tato opatření podmiňují další uspořádání zemědělské držby.

Dosud se podařilo realizovat 1028 km polních cest, 610 ha výsadeb nové zeleně (územní systémy ekologické stability, zeleň podél cest), 145 ha vodohospodářských opatření, 445 ha protierozních opatření.

Ing. Jiří Hladík, Ing. Kamil Kaulich