Stav vodovodů a kanalizací

11. 10. 2006 Zpravodaj MZe 4/2006 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Výroční zpráva Vodovody a kanalizace České republiky 2005, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství poskytuje odborné i laické veřejnosti základní údaje vztahující se k oboru vodovodů a kanalizací především v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění městských odpadních vod v České republice.

Přinášíme čtenářům některé vybrané základní údaje, zaměřené zejména k následujícím tematickým okruhům:

 • stav a vývoj zásobování pitnou vodou,
 • situace na úseku kanalizací a likvidace odpadních vod,
 • některé ekonomické aspekty provozu a výstavby veřejných vodovodů a kanalizací

V roce 2005 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,38 mil. obyvatel, tj. 91,6 % z celkového počtu všech obyvatel ČR. Ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 698,9 mil. m3 pitné vody. Za úplatu bylo dodáno (fakturováno) 531,6 mil. m3 pitné vody, z toho pro domácnosti 338,6 mil. m3 pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly 146,1 mil. m3, tj. 20,9 % z vody určené k realizaci. Podíl obyvatel zásobených vodou z vodovodů je vzhledem k nárůstu celkového počtu obyvatel ČR v posledních dvou letech stejný.

Vodovody v krajích

N nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2005 v hlavním městě Praze (99,5 %) a v Karlovarském kraji (98,1 %), nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou je i nadále v kraji Středočeském (82,0 %) a v kraji Plzeňském (81,2 %).

Trend poklesu výroby pitné vody určené k realizaci je zřetelný i v roce 2005, kdy výroba poklesla o 19 mil. m3, ale snížením vody nefakturované o 3,5 % oproti roku 2004 se zvýšil podíl vody fakturované na vodě vyrobené na 76,1 %. Specifická spotřeba z vyrobené vody proti roku 2004 poklesla o 7 litrů na osobu a den a specifická spotřeba z vody fakturované poklesla o 4 litry na osobu a den. Tento zhruba 3 % pokles potvrdil dlouholetý trend snižování spotřeby vody.

Podíl ztrát vody v trubní síti k vodě vyrobené poklesl z 21,2 % v roce 2004 na uvedených 20,9 % v roce 2005, což svědčí o trvalém trendu zlepšování péče o infrastrukturu vodovodních řadů.

V roce 2005 byly podle šetření státní statistiky zjištěny následující přírůstky zařízení vodovodů oproti roku 2004:

 • délka vodovodní sítě byla v roce 2005 prodloužena celkem o 1199 km a dosáhla délky 69 358 km,
 • počet vodovodů se zvýšil o 292 a dosáhl počtu 4454,
 • počet vodovodních přípojek se zvýšil o 71 294 ks a dosáhl počtu 1 781 970 ks,
 • délka vodovodních přípojek se zvýšila o 1667 km a dosáhla délky 18 707 km,
 • počet osazených vodoměrů se zvýšil o 68 785 a dosáhl počtu 1 787 970 ks

Zvýšila se také kapacita zdrojů podzemní vody z 24,6 m3/s na 25,2 m3/s.

Monitorování jakosti pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu je realizováno v rámci monitorování í zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Z celkového počtu více než osmi set tisíc vzorků překračovalo limitní hodnoty jakosti pitné vody 2,83 % vzorků.

Údaje o kanalizaci

V roce 2005 žilo v domech připojených na kanalizaci 8,099 mil. obyvatel, tj. 79,1 % z celkového počtu obyvatel v České republice. Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 543,4 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo čištěno 94,6 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 513,9 mil. m3.

Z počtu a podílu obyvatel připojených na kanalizaci a množství vypouštěných a čištěných odpadních vod s jejich podílem v jednotlivých krajích je patrné, že nejvyšší podíl obyvatel připojených na kanalizaci je opět v hlavním městě Praze (99,2 %) a Karlovarském kraji (91,5 %), nejnižší podíl je ve Středočeském kraji (63,6 %) a v kraji Pardubickém (68,2 %).

Za rok 2005 byly zaznamenány tyto přírůstky zařízení:

 • délka kanalizační sítě byla prodloužena o 3015 km a dosáhla délky 36 233 km,
 • délka kanalizačních přípojek vzrostla o 1642 km a dosáhla délky 12 676 km,
 • celkový počet čistíren odpadních vod se snížil oproti předešlému roku o 12 na 1994.

V roce 2004 byl zaznamenán výrazný nárůst počtu a délek nových zařízení, především pak čistíren odpadních vod, neboť soubor jednotek statistického šetření obsahoval i čistírny odpadních vod velmi malé kapacity do 10 EO. V důsledku nedodržení metodiky některých šetřených jednotek je celkový počet čistíren odpadních vod za rok 2005 nižší.

Snaha ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí co nejdříve splnit požadavky směrnice rady 91/271/EHS z 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod, vede k intenzivní podpoře výstavby čistíren odpadních vod řešících znečištění odpadních vod v obcích nad 2000 EO a k rekonstrukcím čistíren odpadních vod zahrnujících především doplnění technologie nebo rozšíření.

Ekonomika oboru

Proces transformace vlastnických práv, privatizace oboru, byl prakticky ukončen v roce 1997. V současné době se projevuje tendence ke koncentraci provozovatelské činnosti vodovodů a kanalizací do menšího počtu subjektů a narůstá podíl zahraničních společností na celkovém množství provozních organizací. Způsob regulace i tvorby cen zůstává od roku 1993 prakticky beze změny, je zrušena státní dotace cen vody a od 1.ledna 2001 byly sjednoceny ceny pro vodné a stočné pro domácnosti a ostatní odběratele. Rozdíly cen účtovaných jednotlivými dodavateli jsou poměrně značné (viz tab. 3), což plyne z rozdílných výchozích podmínek provozu v regionech, ale zejména z míry prostředků vkládaných do obnovy a oprav. U všech provozovatelů je zřejmý trend růstu cen.

Tab. 3: Realizační ceny pro vodné a stočné v roce 2005
Ukazatel Jednotka Vodovody Kanalizace
Průměr Průměr
Vážený aritmetický průměr ČR Kč/m3 23,94 20,56
% 100,0 100,0
Minimální hodnota Kč/m3 8,72 8,40
 % 36,42 40,86
Maximální hodnota Kč/m3 33,39 30,45
 % 139,47 148,10

Od 1. 1. 2002 je možné podle zákona o vodovodech a kanalizacích stanovit cenu pro vodné a stočné i dvousložkově, pokud tak rozhodne obec v samostatné působnosti nebo nejvyšší orgán právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů nebo kanalizací. Z 96 provozujících subjektů, které zaslaly podklady na Ministerstvo zemědělství, má pouze šest subjektů dvousložkovou formu vodného a stočného.

V roce 2005 byly v rámci Ministerstva zemědělství poskytnuty finanční prostředky na podporu výstavby vodovodů, úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč (viz tab. 4). Celkové zdroje do odvětví po připočtení prostředků SFŽP byly v roce 2005 v objemu 4,2 mld. Kč.

Tab. 4: Vývoj státní podpory výstavby vodovodů, úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod v rámci MZe (v mil. Kč)
  2002 2003 2004 2005
Podpora státního rozpočtu 1 381 1 537 1 567 1 746
Návratná finanční výpomoc 53 6 4 0
Evropská investiční banka 1 328 1 531 1 563 1 746
Podpora celkem 1 997 2 156 2 220 2 500

V současné době je zpracováván Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR, který naváže na schválenou koncepci rozvoje a bude v návaznosti na údaje krajů představovat řešení do roku 2015.