Dny malých obcí

30. 4. 2007 Zpravodaj MZe 2/2007 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Nejprve několik poznámek obecně. Otázka rozpočtového určení daní byla diskutována na obou setkáních, která se letos konala v rámci Dnů malých obcí, tedy 1. března ve Vyškově a 6. března v Praze na Smíchově. Jde o citlivý problém propojený s řešením veřejných rozpočtů obecně, a také navýsost politický.

Na jedné straně je potřeba objektivně uznat nerovnost mezi příjmy na obyvatele mezi velkými městy a malými obcemi, a přitom zákonnou povinnost zajišťovat rovnou kvalitu života. Na venkově je potřeba vynaložit násobky nákladů na hlavu na infrastrukturu. Čistírny odpadních vod v malých obcích, pokud je budeme chtít vybudovat alespoň z 80 procent do roku 2010, budou stát 5 mld. Kč. Těžko lze vyčíslit individuální náklady na dopravu a ztrátu času k zajištění základního občanského vybavení. Na druhé straně chceme podporovat centra a póly rozvoje a schválení příslušného zákona závisí na proporcích původu členů parlamentu. Doposud se rozhodovalo spíš v neprospěch venkova.

Druhou významnou otázkou jsou zdroje pro venkov a zemědělství. Bohužel zemědělci a venkov spíš vzájemně soupeří, zatímco by měli spolupracovat a "táhnout za jeden provaz". Podpory pro zemědělství budou dosahovat v letech 2007--2013 kolem 26 mld. Kč ročně z evropských fondů (z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z Evropského záručního fondu na přímé platby) a další zdroje půjdou ze státního rozpočtu na spolufinancování a na státní programy. To je významně více než doposud. Důležitým posunem je, že tyto zdroje mají směřovat k zemědělcům žijícím na venkově, ne do měst. Do rukou zemědělců a podniků, které hodlají zvyšovat svoji konkurenceschopnost, a tím zvyšovat místní příjmy, a které přispívají k péči o přírodu a krajinu, jež je prostorem venkova.

Péči o životní prostředí na venkově žádný jiný sektor nemůže zajistit v takovém rozsahu a ploše. Veřejné funkce zemědělství a lesnictví je nutné uhradit. Avšak tyto změny v zemědělství neznamenají řešení nebo vyřešení problémů venkova. Podle analýz Evropské komise jsou venkov a zemědělství dva světy, které jsou na sobě jen málo závislé. Tam, kde upadá venkov, může zemědělství kvést a naopak, kde je prosperující venkov, zemědělství může upadat. I u nás v obcích do 2000 obyvatel tvoří zemědělci jen 10 procent práceschopného obyvatelstva. Průmysl s 35 procenty má daleko větší vliv, i když je spojen s 80procentní dojížďkou.

Konkrétní otázky a odpovědi

V Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) 2007--2013 je podpora produkce 78 %, Leader 4,5 %, venkov 17,5 %, z toho má přednost nakládání s biomasou nebo bioplynové stanice pořizované zemědělci. Z toho zbude zhruba 10 % pro venkov. Z těchto 10 % nejsou obce v polovině případů oprávněnými žadateli, takže zbývá 5 %. Ptám se tedy, zda nový EAFRD bude podporovat obnovu venkova. V ose II pro venkovský prostor není nic. Zemědělci pouze zasejí a sklidí.
Pokud jde o venkov, lze 2,3 mld. Kč ročně v ose III a celkem po přičtení Leaderu 3 mld. Kč porovnávat s dřívějšími 220 mil. Kč z programu SAPARD nebo s 500 mil. Kč z Programu obnovy venkova v jeho nejlepších letech. Regionální podpory a INTEREG zůstávaly vyhrazené vybraným oblastem. Samotný Leader měl doposud jenom asi 210 mil. Kč ročně a bude přes 700 mil. Kč. Pouze a čistě pro obce není určeno žádné opatření, to je pravda, ale součtem opatření, kde mohou žádat obce o podporu, dostáváme 3,5 mld. Kč. A je známo, že přijímat se budou ty projekty, které získají víc bodů…
Nutno připomenout, že z regionálních operačních programů se mají financovat v doteku s EAFRD silnice II. a III. třídy a doprava, občanské vybavení, cestovní ruch v projektech obcí a podnikatelů s alespoň dvouletou historií, informační technologie, památky sloužící službám cestovního ruchu. To vše v obcích od 500 obyvatel. Národní kulturní památky, i ty na venkově, budou mít zdroje v tzv. IOP (Integrovaném operačním programu v gesci MMR). Operační program životní prostředí má vyřešit čistírny odpadních vod v národních parcích, v chráněných krajinných oblastech a v územích Natury 2000 a na ostatním území v obcích nad 2000 obyvatel. I když procento z regionálních operačních programů pro venkov není moc velké (asi do 10 %), musí se s ním počítat.
Uvažuje se v Programu rozvoje venkova o změně určení podpory do 2000 obyvatel v případě budování a obnovy místních komunikací? Současná podpora je směřována pouze k obcím do 500 obyvatel bez ohledu na to, zda jsou komunikace využívány pro hospodaření v lesích nebo zemědělství.
Ne. Tato velikost byla původně stanovena pro všechna opatření osy III. Po jednáních s Asociací krajů a dalšími partnery byla snížena u dvou opatření na 500 obyvatel. Dále se o ní diskutuje, nejčastější návrh je kompromisní 1000 obyvatel. Změna by znamenala úpravy v mnoha dokumentech.
Obce do 500 obyvatel jsou vyšachovány úplně ze všeho -- cíl rozvoje venkova po česku: zrušit venkov. Na holém "placu" budou sít zemědělci trávu s podporou osy II EAFRD (ta činí 57 % celého EAFRD).
To není pravda, obce mají přístup do 10 opatření z celkem 25, viz výše, ale budou muset umět konkurovat svými projekty s projekty jiných žadatelů. Ostatně venkov určitě nezanikne, byl tady vždycky.
Proč obce a svazky obcí nejsou oprávněnými žadateli v ose III cestovní ruch a venkovská turistika, když tam zůstávají neziskové organizace, které nic nevlastní. Obce mají v majetku zámečky a tvrze zničené JZD (využívané jako ovčírny a vepříny), kilometry rozpracovaných cyklotras (pozemky v majetku obcí), bývalé (zrušené školy), nevyužité objekty po socialistickém zemědělství. Obce často nakoupily objekty, které jim dělaly ostudu a mají pro ně záměr k využití. Proč jsou znovu diskriminovány? Pošleme jim buldozer (dotovaný)? Všichni čekali příležitost od fondu EAFRD, co se tím sleduje?
Opatření cestovní ruch je čistě podnikatelské, se zaměřením na tvorbu pracovních míst. Zde se potkáváme s regionálními operačními programy, které zahrnují veškeré projekty obcí v cestovním ruchu. Uváděné příklady záměrů -- zámečky a tvrze však mohou obce realizovat v rámci opatření Programu rozvoje venkova zaměřených na kulturní dědictví nebo jiné v rámci opatření na občanské vybavení a služby podle toho, k jakému účelu bude budova využívána. Nejde o diskriminaci.

Ing. arch. Kamila Matoušková, vedoucí samostatného oddělení koncepcí rozvoje venkova