Osa IV – LEADER

4. 5. 2007 Zpravodaj MZe 2/2007 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Vedle strukturálních fondů Evropské unie, bude Česká republika využívat také zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). V programovém období 2007--2013 se očekávají z tohoto fondu prostředky ve výši cca 2,8 mld. €. To je při současném kurzu více než 77 mld. Kč.

Evropská zemědělská politika podporovaná zmíněným fondem rozvoje venkova své strategické záměry rozděluje do čtyřech základních směrů:

  • osa I -- zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
  • osa II -- zlepšení životního prostředí a krajiny
  • osa III -- kvalita života na venkově a diverzifikace hospodářství
  • osa IV -- LEADER, iniciuje rozvoj místního partnerství a využití vnitřního potenciálu venkova

Každá osa má své cíle, priority a opatření, jejichž prostřednictvím budou naplněny schválené strategické záměry. V minulém čísle jsme podrobněji informovali o významu třetí osy, která má značný význam pro venkovské obce. Podobně chceme nyní uvést základní informace o ose IV -- LEADER.

LEADER

Iniciativa LEADER je úspěšnou metodou rozvoje venkova, která se v Evropské unii aplikuje již od počátku devadesátých let minulého století. Jejím cílem je podporovat rozvoj venkovských oblastí, založený na a aktivitě místních subjektů -- obcí, podnikatelů a neziskových organizací.

V nastupujícím programovém období je v rámci evropské zemědělské politiky účelem osy IV Leader především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Priority, cíle a opatření osy IV

Priorita Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova
Cíl Realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství % z osy 100
Opatření IV.1. 1. Místní akční skupina max. 18
IV.1. 2. Realizace místní rozvojové strategie min. 72
IV.2. 1. Realizace projektů spolupráce 10

Místní akční skupina

Toto opatření vychází ze slabé ekonomické situace jednotlivých venkovských obcí a potřeby vzájemně si pomáhat, což vede k navazování spolupráce obcí v rámci venkovských území a ke vzniku místních partnerství subjektů, které na venkově působí. Program obnovy venkova od roku 1998 obrátil orientaci k rozvoji spolupráce obcí. Rozvojové strategie venkovských mikroregionů jsou v ČR již osvědčeným způsobem koncipování, realizace a správy činností, vedoucích k sociálnímu a hospodářskému rozvoji určité oblasti. Program SAPARD 2000--2003 umožnil přípravu a realizaci 210 místních rozvojových strategií.

Prvních 29 místních akčních skupin (MAS) od roku 2004 a 2005 získává zkušenosti v rámci podopatření LEADER+ Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a národního Programu LEADER ČR. Území působnosti místních akčních skupin zapojených do metody Leader zaujímají 12 414 km2, tj. 15,7 % území ČR a žije v nich 743 tis. obyvatel, tj. 7,3 % obyvatel ČR. V roce 2006 bylo přijato 7 dalších místních akčních skupin. V tomto programovacím období se očekává, že asi 70 místních akčních skupin bude realizovat strategie rozvoje venkova metodou Leader v rámci nového Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 (je evidováno asi 133 připravujících se místních akčních skupin).

Osa IV Leader bude uplatněna pro opatření podle podmínek nařízení Rady 1698/2005. Nelze ji využít pouze pro nárokovou podporu v rámci opatření Programu rozvoje venkova osy II a opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti v ose I.

Vymezení a kritéria

V rámci tohoto opatření budou místní akční skupiny realizovat svůj Strategický plán Leader. Podporu lze poskytnout místním akčním skupinám, které splní kritéria přijatelnosti a budou vybrány výběrovou komisí MZe složenou z jmenovaných expertů. Podporu lze poskytnout místní akční skupině na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader.

Území působnosti MAS tvoří subregionální venkovské území s 10 až 100 tisíci obyvateli, mimo hlavní město a města s více než 25 000 obyvateli. Území je vymezeno hranicí, která obaluje katastrální území všech okrajových obcí působnosti MAS, je souvislé a má společnou charakteristiku a problémy. Musí být doloženy doklady o souhlasu všech obcí se zařazením do území působnosti MAS.

Podmínky a výběrová kritéria pro poskytnutí podpory místní akční skupině vychází z několika principů. Především MAS vytváří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, kde se na rozhodovací úrovni účastní minimálně 50 % zástupců soukromé sféry. MAS má povinné orgány, schopné spravovat veřejné prostředky a zajišťovat činnost: manažer, výběrová komise, orgán pro přípravu Strategického plánu a dozor nad jeho realizací, účetní. Oblast, na niž se vztahuje Strategický plán MAS, musí být ucelená a nabízet dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu udržitelné strategie rozvoje, členové MAS musí mít na území své působnosti trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu. Strategický plán na období 2007--2013 je zpracován podle závazné osnovy a místní akční skupina může pro své způsobilé výdaje použít pouze jeden zdroj financování EU.

Místní akční skupina Leader má právní subjektivitu -- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanské sdružení podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů nebo zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník. Místní akční skupinou nemůže být obchodní společnost, občanské sdružení podle § 829 občanského zákoníku, svazek obcí.

Podpora režijních výdajů je místní akční skupině vyplácená Akreditovanou platební agenturou na základě vynaložených nákladů. Přímá nenávratná dotace -- maximálně 20 % z finanční částky určené na realizaci Strategie místní akční skupiny.

Veřejná podpora na provoz, administrativní činnost a poradenské služby pro místní akční skupiny činí 100 % celkových způsobilých nákladů. Pro veřejnou podporu v rámci osy Leader platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní veřejné zdroje.

Realizace místní rozvojové strategie

V rámci tohoto opatření lze podporu poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a příslušnými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise.

Projekt musí být realizován na území působnosti příslušné MAS.

Podmínky podpory stanoví, že žadatel může pro své způsobilé výdaje v rámci schváleného projektu použít pouze jeden zdroj financování EU, projekt musí být realizován v daném území působnosti MAS a být v souladu s platnou právní úpravou a Strategickým plánem Leader. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené příslušnou místní akční skupinou.

Vymezení území, kategorie příjemců podpory, forma a výše podpory i další podmínky budou přesněji vymezeny ve Strategickém plánu Leader. Příjemce podpory je specifikován ve Strategickém plánu Leader a působí na území působnosti MAS. Způsobilé výdaje se řídí nařízením Rady a prováděcími předpisy.

Podporu tvoří přímá nenávratná dotace. Pro procento podpory z celkových způsobilých nákladů a pro velikost celkových nákladů na projekty fyzických a právnických osob platí podmínky Strategického plánu Leader. Pro veřejnou podporu osy Leader platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní zdroje.

Realizace projektů spolupráce

Realizace projektů spolupráce umožňuje významně posílit efektivnost osy Leader zaměřením na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Tyto možnosti byly ověřeny a potvrzeny v národním Programu LEADER ČR na prvních příkladech. Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.

Podporu konečnému příjemci podpory na spolupráci poskytne platební agentura na základě žádosti, která je v souladu se Strategickým plánem Leader, s platnou právní úpravou a závaznými pravidly a byla vybrána výběrovou komisí Mze.

Žadatel může pro své způsobilé výdaje v rámci schváleného projektu použít pouze jeden zdroj financování EU.

Způsobilé výdaje se řídí nařízením Rady, prováděcími předpisy a podle způsobilých výdajů příslušných opatření stanovených v souladu s Programem rozvoje venkova, příp. ve Strategickém plánu Leader.

Podporu tvoří přímá nenávratná dotace a pro veřejnou podporu osy Leader stejně platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní zdroje.