Světový den vody

9. 5. 2007 Zpravodaj MZe 2/2007 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Každoročně se 22. března připomíná Světový den vody, jehož heslem pro letošní rok je zvládání nedostatku vody, což souvisí s důležitým fenoménem, kterým je změna klimatu. V České republice se při příležitosti Světového dne vody konala odborná konference, na které byl diskutován právě rozkolísaný vodní režim v důsledku klimatických změn.

Doposud se převážně hovořilo o světové krizi vody, ale je nutné zabývat se i situací způsobenou změnou klimatu, která pravděpodobně zasáhne i Evropu, jež zatím nedostatek vody dramaticky nepociťuje. Ve světě však žije téměř miliarda lidí, pro které je otázka dostatku vody kritická.

V budoucnosti se dá očekávat, že dojde k častějším výskytům hydrogeologických extrémů jako jsou např. povodně, prodlouží se období sucha v letních měsících a zvýší se srážky v zimě a na jaře. Proto je důležité věnovat se ochraně zdrojů vody a jejich posílení pro překlenutí období sucha.

Uvedené konference se zúčastnili mimo jiné i představitelé Ministerstva zemědělství, ministr Petr Gandalovič a náměstek ministra úseku lesního a vodního hospodářství Pavel Punčochář. Ministr mj. sdělil: "Naší prioritou je otevřeně diskutovat s veřejností nejen nad tématy sucha a povodní, ale i nad tématy výstavby nových vodních děl včetně přehrad".

Hovořilo se také o závazku České republiky, týkajícího se plnění požadavků směrnice o čištění městských odpadních vod. K tomu ministr Gandalovič řekl: "Chci zde zdůraznit úlohu Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova v podpoře venkovských obcí, kde se počítá s finančními zdroji na zkvalitnění vybavenosti této vodohospodářské infrastruktury v částce cca 500 mil. Kč ročně."

Protipovodňové programy

Na léta 2007 až 2012 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 1304/2006 finanční prostředky na tři protipovodňové programy v gesci Ministerstva zemědělství v celkové výši 15,2 mld. Kč. 

  1. Program 129 120 -- Podpora prevence před povodněmi II -- rozsah prostředků 10,5 mld. Kč
  2. Program 129 130 -- Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží -- stanovený objem prostředků 4,2 mld. Kč
  3. Pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření -- určená částka 1,0 mld. Kč

Ve všech uvedených programech se vhodně doplňují opatření na drobných vodních tocích a opatření na významných vodních tocích.

Dotační prostředky jsou určeny nejenom na opatření správců vodních toků, ale i na opatření ostatních subjektů -- navrhovatelů protipovodňových opatření. Těmi mohou být subjekty chráněné navrhovaným opatřením (obec, město, sdružení obcí) nebo kraj. Mohou tedy i obce aktivně navrhovat protipovodňová opatření.

Žadatelem o dotaci a investorem protipovodňového opatření však je vždy správce vodního toku. Ten si vyžádá na navrhovateli smluvní závazek o převedení díla (realizovaného opatření) do vlastnictví navrhovatele v případě, že navržené opatření bude mít omezenou, lokální účinnost.

Poskytování finančních prostředků se řídí "Závaznými pravidly poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití", která jsou přílohou zákona o státním rozpočtu. Plný text závazných pravidel je na webové adrese Ministerstva zemědělství: www.mze.cz.

Čištění odpadních vod

V České republice žilo v roce 2005 v domech připojených na kanalizaci 8,099 milionu obyvatel. Z celkového množství (543,4 mil. m3 ) bylo čištěno 94,6 % odpadních vod. Z časového hlediska jsou trendy vývoje kanalizací a čištění odpadních vod patrné z uvedené tabulky.

Nejvyšší podíl obyvatel připojených na kanalizaci je v hlavním městě Praze (99,2 %), nejnižší podíl je ve Středočeském kraji (63,6 %) a s odstupem potom následuje kraj Pardubický (68,2 %). Celková délka kanalizační sítě v České republice dosahuje 36 233 km a délka kanalizačních přípojek má je 12 676 km.

Celkový počet čistíren odpadních vod je dle údajů Českého statistického úřadu 1994. Celkový objem čištěných vod činí 513,9 m3 V roce 1989 to bylo celkem 627,6 m3 ovšem v té době byla mnohem větší spotřeba vody. Větší vypovídací schopnost o úrovni čištění odpadních vod podává podíl čištěných odpadních vod, který byl v roce 1989 na úrovni 71,5 % a v současnosti činí 94,6 %.

Odvádění a čištění odpadních vod
Rok Čištění odpadních vod včetně vod srážkových (mil. m3) Vypouštěné odpadní vody do kanalizace (mil. m3) Počet obyvatel napojených na kanalizaci (tis. obyvatel)
1989 890 870 7500
1997 850 620 7590
1998 830 580 7630
1999 810 570 7650
2000 790 550 7680
2001 855 540 7700
2002 865 540 7880
2003 760 530 7930
2004 820 520 7940
2005 840 510 8100

Z hlediska zdrojů znečištění se daří řešit bodové zdroje, což je vypouštění nebezpečných a zvláště nebezpečných látek. Mezi nejzávažnější typy plošného znečištění patří již delší dobu znečištění vod dusíkatými látkami, které se do vod dostávají v souvislosti se zemědělským hospodařením. Na jakost povrchových a podzemních vod dále negativně působí havarijní znečištění. Celkový počet případů mírně klesá, více než polovinu z nich však tvoří únik ropných látek.

-as-