Program rozvoje venkova pro Českou republiku schválila Evropská komise

23. 7. 2007 Zpravodaj MZe 3/2007 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Česká republika je společně se Švédskem první zemí, které Evropská komise schválila Program obnovy venkova. Druhé kolo schvalovací procedury na půdě Výboru pro rozvoj venkova Evropské komise bylo ukončeno ve středu 23. května úspěchem českého vyjednávacího týmu.

"Program rozvoje venkova patří od začátku mezi naše priority a díky tomu je Česká republika první novou zemí Evropské unie, které se schválení podařilo dosáhnout. Považuji to za obrovský úspěch vyjednávacího týmu v čele s 1. náměstkem Ivem Hlaváčem," řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. 

Ve srovnání se Strukturálními fondy a Národním strategickým referenčním rámcem, při jejichž projednávání vznikly problémy, se podařilo v případě Programu rozvoje venkova uspět. V programovacím období 2007 až 2013 bude tak z Programu rozvoje venkova možné čerpat více než 100 mld. Kč. Pro letošní rok přitom již bude k dispozici 13 miliard korun.

Počátkem června Monitorovací výbor odsouhlasil prováděcí pravidla pro první tři opatření z celého programu, kde začne příjem žádostí v první vlně. I když v těchto opatřeních zatím nebudou obce jako žadatelé, jde o výrazný úspěch, který by jistě přivítali i potencionální žadatelé v rámci Strukturálních fondů.

Evropský fond rozvoje venkova (EAFRD) byl na těchto stránkách několikrát prezentován včetně zaměření jeho hlavních směrových os. Připomeňme si, že jde o nový zdroj evropských peněz, zaměřený na rozvoj venkova. Hlavní směry evropské zemědělské politiky, podporované EARF, se zaměřují ve čtyřech osách na zlepšení konkurenceschopnosti, zlepšení životního prostředí a krajiny, kvalitu života na venkově a podporu místního partnerství a využití vnitřního potenciálu venkova (iniciativa LEADER).

Zapojení obcí na podzim

Každá osa má své cíle, priority a opatření a pro venkovské obce je rozhodující osa III, která sleduje cíl vytvořit různorodé pracovní příležitosti a prorůstové podmínky k atraktivnímu životu na venkově. Dává také obcím největší příležitost zapojit se svými projekty do čerpání prostředků EAFRD.

Třetí osa má tři priority. Je to především tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Sem patří tři opatření -- diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků a podpora cestovního ruchu. Všechna tato opatření jsou určena zejména podnikatelským subjektům.

Obce se mohou uplatnit se svými projekty až v rámci druhé priority, která sleduje zlepšení podmínek růstu a kvality života na venkově, a třetí priority, která má přispět k vyšší úrovni vzdělanosti venkovského obyvatelstva. Tyto priority bohužel nebudou mezi prvními opatřeními, kde bude možno zahájit příjem žádostí. Venkovské obce do 500 obyvatel, které se do čerpání prostředků z EARF zapojí, mohou očekávat první výzvy k podání žádostí o podporu svých projektů na podzim letošního roku.

První kolo příjmu žádostí, které právě začíná se týká opatření:

 • I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
 • I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • III.1.1. Diverzifikace zemědělských činností

První peníze

První peníze z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 budou tedy směřovat k zemědělcům, kteří již v předstihu mohli žádat o některé nárokové platby (např. na hospodaření v méně příznivých podmínkách či na ekologické zemědělství).

"Vzhledem k počtu dotačních titulů a administraci projektů nelze otevřít všechny tituly najednou. Průběžně budeme vyhlašovat jednotlivá kola příjmů žádostí a premiérové kolo začne v červenci. Další budou následovat s tříměsíčním odstupem," oznámil ministr Gandalovič. Doplnil, že na všechny projekty přijímané v prvním kole může být vyplaceno zhruba 2,3 mld. Kč.

Jak již bylo uvedeno, monitorovací výbor počátkem června schválil prováděcí pravidla pro všechna opatření otvíraná v prvním kole. Pravidla pro žadatele, ve kterých jsou popsány všechny požadavky a pokyny k vypracování projektů, jsou k dispozici v tištěné podobě na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu nebo v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Program rozvoje venkova navazuje na probíhající operační program zemědělství, a tak i administrace nových žádostí bude podobná. "Věřím, že žadatelé ocení výrazné zjednodušení oproti operačnímu programu. Úlevou pro ně bude, že při žádosti o dotaci budou předkládat jen skutečně nezbytné přílohy", uvedl ministr Gandalovič.

Takovou přílohou je například stavební povolení, které však nemusí nabývat účinnosti v okamžiku podání žádosti. Postačí, když nabude účinnosti v dodatečné lhůtě 42 dnů, kdy probíhá kontrola formálních náležitostí žádosti. Stejně to platí pro výpis z obchodního rejstříku nebo kopii katastrální mapy s vyznačením realizace projektu. Zjednodušení administrativy napomůže i příprava softwarového nástroje, který žadateli umožní předem vyplnit žádost na webu a dokonce zkontroluje její formální správnost a úplnost.

Opatření pro první kolo žádostí

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
 • finanční alokace 1,19 mld. Kč na rok
 • míra podpory 40--60 %
 • způsobilé náklady na projekt 100 tis.--30 mil. Kč
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • alokováno ročně cca 235 mil. Kč
 • pro podnikatele do 40 let
 • paušální podpora max. 40 tis. €
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 • alokována částka cca 580 mil. Kč ročně
 • zejména na projekty obnovitelných zdrojů energie (bioplynové stanice, výtopny na spalování biomasy), ale i truhlářství, kovářství, keramika atp.