Program rozvoje venkova odstartoval druhé kolo příjmu žádostí o dotace

21. 12. 2007 Zpravodaj MZe 5/2007 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Celkem 3,635 miliardy korun je vyčleněno pro druhé kolo pro podávání žádostí o dotace z programu rozvoje venkova ČR pro období 2007--2013. Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil s předstihem termín příjmů žádostí, který potrvá do 26. listopadu. O jednotlivých podporovaných opatřeních hovořil také na Dnech malých obcí.

Opatření začleněná do druhého kola příjmů žádostí zahrnují pozemkové úpravy, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, ale zejména také obnovu a rozvoj vesnic. Dostane se i na rozvoj cestovního ruchu na venkově, ochranu tamního kulturního dědictví a vzdělávání farmářů.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007--2013, jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD-Program rozvoje venkova/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III resp. osa IV).

Druhé kolo příjmu žádostí se týká opatření osy Ia III a dále první kolo pro příjem žádostí osy IV LEADER.

Žadatelé mohou žádosti předkládat na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Povolená výjimka

Obdobně jako pro první kolo příjmu žádostí ministr zemědělství schválil výjimku týkající se stavebního povolení. Žadatel odchylně od ustanovení kapitoly 5 Obecné části Pravidel "Žádost o dotaci" a příslušných ustanovení Specifické části Pravidel, zejména pak seznamu "povinných příloh" předkládá při registraci žádosti platné, ale ne pravomocné stavebního povolení. Na regionální odbor SZIF jej předkládá ve lhůtě 49 dnů od zaregistrování žádosti.

Jelikož do 42 denní lhůty pro administrativní kontrolu ze strany SZIF v případě 2. kola příjmu žádostí spadá období Vánočních svátků, povolil ministr zemědělství prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu na uvedených 49 dní.

Vybraná opatření

V rámci druhého kola příjmu žádostí se přijímají projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:

OSA I
 • opatření I.1.2 Investice do lesů (předpokládaný objem finanční podpory 330 mil. Kč)
 • opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (předpokládaný objem 476 mil. Kč)
 • opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (předpokládaný objem 755 mil. Kč)
 • opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (předpokládaný objem 49 mil. Kč)
OSA III
 • opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy -- záměr a) (předpokládaný objem 111 mil. Kč)
 • opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (předpokládaný objem 371 mil. Kč)
 • opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (předpokládaný objem 309 mil. Kč)
 • opatření III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
 • podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (předpokládaný objem 778 mil. Kč)

V rámci příjmu projektů pro podopatření III.2.1.1 záměr b) budou přijímány pouze ty projekty, které splní podmínku nákladové efektivnosti dané podílovým ukazatelem nákladů akce vztažených k počtu osob řešených danou akcí do výše 100 000 Kč na řešenou osobu.

 • podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (předpokládaný objem 185 mil. Kč)
 • opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 222 mil. Kč)
 • opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 49 mil. Kč).

Žádosti je možno zasílat na regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu na následující adresy:

 • Praha a Střední Čechy: Slezská 7, budova ÚZPI, 120 56 Praha 2
 • NUTS II Jihozápad: Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
 • NUTS II Severozápad: Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
 • NUTS II Severovýchod: Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
 • NUTS II Jihovýchod: Kotlářská 53, 602 00 Brno
 • NUTS II Střední Morava: Blanická 1, 772 00 Olomouc
 • NUTS II Moravskoslezsko: Horní náměstí 2, 746 57 Opava