Vzorová zemědělská obec v Programu obnovy venkova

3. 1. 2008 Zpravodaj MZe 5/2007 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Tradiční soutěž Vesnice roku završila další ročník své existence. Jedním z vyhlašovatelů soutěže je také Ministerstvo zemědělství. Celkem 264 obcí usilovalo v krajských kolech soutěže o zlatou stuhu vítězné obce. Udělovala se však, jako každoročně, také modrá stuha za společenský život v obci, bílá stuha za práci s mládeží a zelená stuha za péči o životní prostředí a veřejnou zeleň. Poprvé se však v letošním roce udělovala také oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem.

Pod patronací Ministerstva zemědělství tak v letošním roce bude poprvé vyhlášena Vzorová zemědělská obec roku 2007 v Programu obnovy venkova. Z třinácti krajů, které uspořádaly krajská kola soutěže byla oranžová stuha udělena deseti obcím.

Z deseti krajských vítězů, nominovaných obcí, vybrala komise, které předsedala Ing. Zdena Zemanová, ředitelka odboru koncepce rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, čtyři obce, ze kterých vzejde Vzorová zemědělská obec 2007 v Programu obnovy venkova. Vybrané obce podrobněji představujeme v následujícím textu, ostatní nominované obce uvádíme pouze ve stručném přehledu.

Holovousy

515 obyvatel, Královéhradecký kraj, starostka Mgr. Martina Berdychová

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1260 a z dochovaných materiálů vyplývá, že jejími původními majiteli byli páni z Hlohovic. Po třicetileté válce obec zpustla a až na počátku 18. století byly zdejší pusté statky obnoveny a obec se začala znovu rozvíjet. Vesnice leží 4 km západně od Hořic v nadmořské výšce 306 m. n. m.

Obec tvoří čtyři místní části Dolní Mezihoří, Holovousy, Chodovice a Chloumky. Většina obce leží podél hlavní komunikace Hradec Králové -- Jičín. Katastr obce se nachází ve značně rozdílných přírodních podmínkách -- od zamokřených luk v povodí říčky Javorky, přes černozemě podél státní silnice až po mělké a neúrodné půdy v Chloumkách. Vyvýšenina Hořického Chlumu je tvořena cenomanskými pískovci, které jsou význačným útvarem pro jímání vod.

Na návsi je k vidění čtyřboká kaple se stanovou střechou a sanktusníkem. Před ní se nachází kamenný pamětní kříž a po obvodu návsi je zachováno několik původních dřevěných chalup a dřevěný dvoukomorový špýchar. Dominantu obce tvoří pseudogoticky a secesně přestavěný barokní zámek, kde v současnosti sídlí Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský. V širším měřítku obec zviditelnila lokální odrůda jablka, zvaná holovouské malinové. Významným objektem v obci je též kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích.

Spolupráce obce a zemědělců je dána i historicky. Holovousy byly vždy v centru rozvinutého pěstování ovoce, což podporují příznivé přírodní podmínky a jižní svahy chlumů. Pověst o založení Holovous hovoří o mladém bezvousém pánovi, který s oblibou pěstoval ovocné stromy. Zaléval je mj. medem a vypěstoval tak holovouský malináč. 

Těšetice

1262 obyvatel, Olomoucký kraj, starostka Hana Rosypalová

Těšetice patří mezi nejstarší obce na Hané a v celé střední Moravě, což potvrzuje řada archeologických nálezů. První zmínka o obci je z roku 1078 a ve středověku vesnice trpěla zejména v období třicetileté války. Z novověké historie je důležité sloučení obcí Těšetice, Rataje, Vojnice a Ústín v roce 1973. Po volbách v roce 1990 se Ústín opět osamostatnil.

Dnes má obec schválený územní plán a od roku 1996 se obec hlásí k Programu obnovy venkova. Proběhla komplexní pozemková úprava v Těšeticích a Vojnicích, vznikly půdně ucelené hospodářské jednotky, digitální katastrální mapy a následná společná zařízení (síť cest, protierozní a vodohospodářská opatření včetně zvýšení ekologické stability krajiny).

Vysazovaná zeleň má charakter původní vegetace a charakteristiky krajiny, vychází z daných klimatických a půdních charakteristik. V rámci spolupráce s místní akční skupinou Region Haná byly realizovány některé investiční projekty v programu LEADER. Myslivecké sdružení realizovalo revitalizaci lesíku a vodní plochy. Zemědělské družstvo Těšetice realizovalo projekt výstavby čerpací stanice s mycí rampou a čističkou odpadních vod. Slouží celému okolí pro mytí zemědělské i nezemědělské techniky.

Družstvo rozšířilo služby pro obyvatele -- prodej pohonných hmot, mytí vozidel, pneuservis a plánuje výměny olejů, opravy strojů a prodej náhradních dílů. Zemědělské družstvo provádí bezorebnou technologii HORSCH, která podstatně snižuje možnost půdní eroze. Družstvo je držitelem certifikátu PREFARM a provádí tzv. precizní zemědělství včetně variabilní aplikace hnojiv za pomoci leteckých snímků.

Vlkaneč

608 obyvatel, Středočeský kraj, starosta Stanislav Pavlas

První písemná zmínka o obci je z roku 1226. Již od roku 1352 zde stál románský kostelík, který byl v historii několikrát přestavován a nynější farní kostel sv. Jakuba Staršího je jednolodní kamenná stavba na mírném kopci, uprostřed hřbitova. Presbyterium a loď jsou v renesančním slohu, věž je barokní.

Kulturní činnost v obci vyvíjí místní osvětová rada a spolek Záboj, založený v roce 1918. Obec je členem čáslavského mikroregionu a řeší problémy ve vzájemné podpoře s okolními obcemi. Zároveň je členem "Místní akční skupiny Lípa pro venkov, o. s.". Hlavním cílem uskupení je podpora zemědělství a údržba krajiny, obnova venkovského prostředí a tradiční zástavby, podpora drobného a středního podnikání, ochrana kulturních a přírodních památek, realizace prvků ekologické stability. Další podpora je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů, cestovního ruchu a vytvoření provázané nabídky služeb turistům, budování technické infrastruktury a údržba místních komunikací.

V obci se pořádají kulturní a společenské akce. Sportovní den s koňmi je například přehlídka koní, jezdecké závody, kynologické ukázky, přehlídka dravců, vystoupení dětí, indiánské hry a setkání se zajímavými hosty.

V letošním roce obec uspořádala první dožínky včetně bohoslužby, průvodu a předávání věnce "vrchnosti" ze zemědělské agentury. Na organizaci se podíleli rovněž soukromí zemědělci, zemědělská družstva a řadoví občané. Konala se výstava zemědělské techniky i domácího zvířectva, přehlídka loveckých psů, trofejí a zbraní. Místní občanky připravily malé pohoštění a napekly koláče. Kromě mysliveckého spolku působí v obci řada včelařů, neboť včelařství má v obci velkou tradici a díky mladým nadšencům jen tak nevymizí.

Vysoké Pole

800 obyvatel, Zlínský kraj, starosta Josef Zícha

Obec existuje od poloviny 13. století a její historie je spojována s neustálými boji v souvislosti s majetkem vizovického kláštera. Po třicetileté válce zde zůstalo 23 osídlených domů. Kuriózní historická zmínka hovoří o značných škodách vzniklých v roce 1748 v důsledku náletu kobylek.

Vysoké Pole bylo vždy zemědělskou obcí. Družstvo zde bylo založeno v roce 1960 a posléze sloučeno s družstvem Ploština Loučka. Původní škola byla pro Vysoké Pole v nedalekém Újezdě, ale již od poloviny 19. století se vyučovalo v obci, roku 1865 vystavěna škola. V letech 1923--1940 vyvíjela v obci činnost Domovina domkařů a malorolníků, Jednota československého Orla i Družina katolických zemědělců. Dnes v obci působí šest spolků -- myslivecké sdružení, sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota, sdružení včelařů, kynologický klub a ochotnický divadelní soubor. Vzniklo také Sdružení přátel Vysokého Pole.

Vedle tradičních akcí vznikají i nové aktivity místních občanů. Tradiční je fašankový průvod obcí, vynášení Mořeny, křížová cesta lesem a stavění máje. V létě pak den dětí, na podzim hodové slavnosti a v zimě nadílka svatého Mikuláše, společné zpívání před Štědrým dnem u stromečku na návsi a světelný průvod ke kapličce. Aktivní je Sbor dobrovolných hasičů, který zajišťuje u všech většinu pořadatelských služeb, tělovýchovná jednota organizuje sportovní turnaje a ochotnický soubor připravil představení pro děti i pro dospělé. Většina spolků koná tradiční plesy. Konají se pravidelné výstavy dětských výtvarných prací.

Místní občané jsou pravidelně a aktuálně informováni o dění v obci prostřednictvím infokanálu kabelové televize, která rovněž přímo přenáší každé zasedání zastupitelstva.

Hluboké

206 obyvatel, Kraj Vysočina, starostka Marie Svobodová

Horní Podluží

781 obyvatel, Ústecký kraj, starosta Karel Kopecký

Smilovy Hory

405 obyvatel, Jihočeský kraj, starosta Josef Dvořák

Svijanský Újezd

350 obyvatel, Liberecký kraj, starosta Blahoslav Kratochvíl

Trpín

445 obyvatel, Pardubický kraj, starosta Miroslav Ticháček

Tři Sekery

820 obyvatel, Karlovarský kraj, starostka Dagmar Strnadová