Program rozvoje venkova

1. 10. 2008 Zpravodaj MZe 4/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova vychází z dokumentů Evropské zemědělské politiky, které předurčují další zaměření na problematiku venkova v Evropě. Obsahem nového směrování je komplexní přístup k venkovskému prostoru a celkové řešení jeho potřeb. Část tohoto programu se bezprostředně dotýká i venkovských obcí.

Program rozvoje venkova sleduje čtyři hlavní osy, z nichž první se zaměřuje na zlepšení schopnosti zemědělství konkurovat, druhá podporuje zlepšování životního prostředí a krajiny, třetí osa usiluje o vyšší kvalitu života ve venkovských oblastech a čtvrtá osa, LEADER, využívá iniciativu a spolupráci místních společenství pro rozvoj venkova.

Na projekty obcí je zaměřena především III. osa Programu rozvoje venkova. Obce však mohou prostřednictvím tzv. místních akčních skupin čerpat i z Opatření IV. osy.

Nejbližší termíny příjmu žádostí o dotace

 • 7.--27. října 2008
  • III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
  • III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  • III.3.1 Vzdělávání a informace
 • 10. února--2. března 2009
  • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • 9.--29. června 2009
  • III.1.3 Podpora cestovního ruchu

Aktuální výzvy pro příjem žádostí jsou vyhlášeny ministrem zemědělství a žadatelé je naleznou na webu Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Kvalita života ve venkovských oblastech (osa III)

Opatření III. osy Programu obnovy venkova (PRV) jsou zaměřena na tvorbu pracovních míst nebo vytváření podmínek pro hospodářský růst. Jednotlivá opatření jsou cílena na podporu budování kapacit, podporu zakládání podniků a zachování atraktivity venkovských oblastí i pro budoucí generace. Rozvojová osa se člení na tři priority a její relativní váha na finanční alokaci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) činí 16,93 % z celkově očekávaných 2,8 mld. € v období 2007--2013.

 • První prioritou je tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Na tuto prioritu je v souhrnu plánován 50% podíl finančních prostředků v rámci osy III, přičemž hlavní důraz je kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit, podporu zakládání podniků a podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace je cílem zejména podpora energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Priorita je orientována na zajištění náhrady za očekávané úbytky pracovních příležitostí v zemědělství.
 • Druhou prioritu tvoří podmínky růstu a kvalita života na venkově a je orientována na oblasti jako je infrastruktura, čistota vody v obcích, kulturní a sociální vybavenost. Na tuto prioritu je v souhrnu plánován podíl finančních prostředků v rámci osy III ve výši 48 %.
 • Třetí prioritou je vzdělávání, které je zacíleno na vzdělanost a informovanost hospodářských subjektů, na něž se vztahuje osa III. Priorita se podílí na celkové finanční alokaci osy 2 % finančních prostředků.

Členění III. osy Programu obnovy venkova

 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
  1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
  2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  3. Podpora cestovního ruchu
 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
  1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
   1. Obnova a rozvoj vesnic
   2. Občanské vybavení a služby
  2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III
  1. Vzdělávání a informace

Přehled o dosavadním čerpání jednotlivých opatření III. osy PRV

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Kolo příjmu Registrované žádosti Schválené žádosti Schválená dotace (mil.Kč)
1./2. kolo 60 54 535,9
3. kolo 61 52 508,4
Celkem 121 106 1 044,3
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Kolo příjmu Registrované žádosti Schválené žádosti Schválená dotace (mil. Kč)
2. kolo 125 111 216,4
3. kolo 152 113 121,7
Celkem 277 224 338,2
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Kolo příjmu Registrované žádosti Schválené žádosti Schválená dotace (mil. Kč)
2. kolo 189 126 264,8
4. kolo 182 - -
Celkem 371 126 264,8
III. 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnice
Záměr Registrované žádosti Schválené žádosti Schválená dotace (mil. Kč)
a) Vzhled obcí 473 343 904,2
b) ČOV 191 80 1 203,9
c) Územní plán 34 14 3,6
Celkem 698 437 2 111,8
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Záměr Registrované žádosti Schválené žádosti Schválená dotace (mil. Kč)
a) studie 5 4 1,9
b) obnova 124 100 167,1
c) muzea 11 9 20,1
Celkem 140 113 189,1
III.3.1 Vzdělávání a informace -- výsledky 2. kola
  Registrované žádosti Schválené žádosti Schválená dotace (mil. Kč)
Celkem 62 57 43,0

Opatření aktuální výzvy

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Předmětem tohoto opatření je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií uvedených v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty program rozvoje venkova ČR 2007-2013 pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Záměry
 1. zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
 2. vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
 3. územní plán.

Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel, kromě projektů na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, které jsou vymezeny pro obce do 2000 obyvatel (vodovody) a pro obce do 2000 obyvatel s kapacitou do 2000 ekvivalentních obyvatel (kanalizace, ČOV). Pro svazek obcí platí, že může zahrnovat i obce s více než 500, nebo 2000 obyvateli, ovšem příslušný projekt musí být realizován v obci, nebo obcích do 500 obyvatel, nebo 2000 obyvatel. Kapacita jednotlivých systémů kanalizací a ČOV, nebo jednoho společného systému, nesmí přesahovat limit 2000 EO.

Projekty týkající se výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV budou podpořeny pouze mimo území vyžadující zvláštní ochranu (NP a CHKO, včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2007) a mimo povodí vodního díla Nové Mlýny; uvedená území náležící do oblasti dotací poskytovaných z Operačního programu Životní prostředí.

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu -- ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Pokud evidovaná památka slouží jako objekt občanské vybavenosti (např. pošta, škola, radnice), bude podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Záměry
 1. studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
 2. obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
 3. stálé výstavní expozice a muzea.

Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. V rámci záměru a) je možné a účelné, aby záběr studií obnovy, využití a regenerace území, plánů péče a map zahrnoval také další přilehlé venkovské obce s počtem obyvatel do 500 s tím, že žadatelem-pořizovatelem musí být obec do 500 obyvatel. Pro svazek obcí platí, že může zahrnovat i venkovské obce s více než 500 obyvateli, ale projekt musí být realizován v obci nebo obcích s počtem obyvatel do 500. 

III.3.1. Vzdělávání

Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu. Vzdělávací subjekt a případné další subjekty podílející se na přípravě vzdělávacího projektu budou příjemcem dotace vybíráni prostřednictvím výběrového řízení. Účastníci nehradí žádné poplatky spojené obce s účastí na vzdělávací akci. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.

Příjemcem dotace mohou být: (a) obce, (b) svazky obcí, (c) neziskové organizace s právní subjektivitou. Žadatelem nemůže být místní akční skupina vybraná v rámci opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova ČR.

Místní akční skupiny, využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají i k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.

Významné jsou mnohaleté zkušenosti obcí, svazků obcí a místních akčních skupin s programováním rozvoje a s přípravou a realizací projektů (POV, SAPARD, LEADER ČR, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství). Pozitivním poznatkem z programů, které dosud využívaly metody Leader, je skutečnost, že místní akční skupiny si plně uvědomují nezbytnost vytváření zásobníků kvalitních projektů, v zájmu využití a náležitého zhodnocení místních specifik jako přípravy na nové programovací období EU 2007--2013 a reálné využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jako nástroje Společné zemědělské politiky EU.

I přes krátkodobé zkušenosti s metodou Leader v České republice je možno uvést, že dosavadní výsledky ukázaly na její jedinečnost a mimořádný přínos pro rozvoj venkovských mikroregionů. V podmínkách České republiky, kde dosud mnohdy přetrvává způsob myšlení, orientovaný na někdejší centrální řízení s cíleným omezením místních a individuálních iniciativ, je tato nová metoda výrazným inovačním prvkem, který na místní úrovni poskytuje

dostatečný prostor pro aktivní zapojení všech venkovských subjektů do rozvoje mikroregionu, včetně přenesení odpovědnosti za výsledky této činnosti na místní úroveň. Již v průběhu prvních dvou let aplikace metody Leader v České republice lze zaznamenat živý zájem o implementaci této metody na venkově, který dále roste. Rozvojová osa zahrnuje jednu prioritu, jež se podílí 5 % na finanční alokaci EAFRD.