Čtvrtá osa – Leader

6. 10. 2008 Zpravodaj MZe 4/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Účelem osy IV. -- Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí.

Opatření IV. osy

IV. osa Programu rozvoje venkova ČR se dále dělí na Opatření IV.1.1 Místní akční skupina, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

IV.1.1. Místní akční skupina

Podporu v tomto opatření lze poskytnout místním akčním skupinám, které splní kritéria přijatelnosti posuzovaná SZIF a budou vybrány Hodnotitelskou komisí složenou z jmenovaných expertů. Hodnotitelská komise bude ustanovena Ministerstvem zemědělství a místní akční skupiny bude vybírat na základě bodování. V opatření IV.1.1 Místní akční skupina předkládají skupiny tzv. Strategický plán Leader podle předem dané osnovy, která je součástí schválených pravidel pro toto opatření. Součástí Strategického plánu Leader je analýza území působnosti Místní akční skupiny (MAS) a strategie, kterou bude na svém území působnosti realizovat. Místní akční skupina tak může finanční prostředky cíleně směřovat do oblastí, které chce podporovat.

Vymezení podporovaných území

Území působnosti MAS -- subregionální venkovské území s 10 tisíci až 100 tisíci obyvateli, na celém území České republiky, mimo území hl. města Prahy a měst s více než 25 tisíci obyvateli. Území je vymezeno hranicí, která obaluje katastrální území všech okrajových obcí zahrnutých do území působnosti MAS. Území je souvislé a má společnou charakteristiku a problémy a jsou doloženy doklady o souhlasu všech obcí se zařazením do území působnosti MAS a o seznámení se Strategickým plánem Leader.

Podmínky a výběrová kritéria pro poskytnutí podpory

  • Místní akční skupinu tvoří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, ve které se na rozhodovací úrovni účastní minimálně 50 % zástupců soukromé sféry (hospodářských a sociálních partnerů, zástupců občanské společnosti např. zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich sdružení),
  • místní akční skupina má povinné orgány, schopné spravovat veřejné prostředky a zajišťovat činnost partnerství pro realizaci Strategického plánu Leader: manažer místní akční skupiny, výběrová komise (funkční období členů výběrové komise je maximálně tříleté), orgán pro přípravu Strategického plánu a dozor nad jeho realizací(např. programový výbor), účetní,
  • oblast, na niž se vztahuje Strategický plán Leader, musí být ucelená a nabízet dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu udržitelné strategie rozvoje,
  • členové místní akční skupiny musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo být pro toto území místně příslušní,
  • místní akční skupina předloží kvalitní Strategický plán Leader na období 2007--2013 podle závazné osnovy, včetně fiší vymezujících oblasti podpory podle Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 mimo nárokových podpor v rámci osy II a opatření
  • v ose I: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Seskupení producentů a Pozemkové úpravy.
  • V Opatření IV.1.1 Místní akční skupina již proběhlo první kolo příjmu žádostí, kdy bylo vybráno 48 MAS. V druhém kole, které je plánováno v termínu 7. 10.--21. 10. 2008 bude vybráno 32 MAS.

Výsledky 1. kola příjmu žádostí

1. kolo pro příjem žádostí proběhlo v termínu od 19. 11. 2007 do 21. 12. 2007. Celkem bylo zaregistrováno 102 žádostí o poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013. Ke spolufinancování bylo schváleno 48 místních akčních skupin za 359,547 mil. Kč. Výše dotace v Kč je přepočtena kurzem 26,86 Kč/€, platným ke dni příjmu žádostí.

Úspěšné akční skupiny v Opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova
Úspěšné akční skupiny v Opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Podpora se vztahuje na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader (SPL) a Pravidly pro žadatele opatření IV.1.2. vybírány místními akčními skupinami (MAS) schválenými pro realizaci SPL, tzn. že místní akční skupina, která byla schválena k podpoře z Opatření IV.1.1 Místní akční skupina v PRV, si může na svém území působnosti vybírat projekty konečných příjemců podpory.

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Dotace bude poskytována na projekty národní spolupráce na území České republiky, s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami na území České republiky a na projekty mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS a jinými skupinami, pracujícími na principech LEADER v rámci členských států EU a na území třetích zemí.

Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.

Dle těchto pravidel projekt Spolupráce již nespočívá pouze ve společné výměně informací či know-how bez zřejmého vyústění v realizaci konkrétního projektu/výstupu, ale představuje účast MAS na realizaci společně zvoleného projektu s jinou MAS, nebo se subjektem, který uplatňuje přístup Leader v jiném regionu. Přínosem spolupráce na společném projektu je posílení místních aktivit a dalších prioritních efektů, využitím společných zájmů a idejí několika partnerů.

Jednotliví partneři projektu Spolupráce tak vnesou do projektu vlastní zkušenosti a identitu, kterými obohatí jeho výslednou realizaci o další přidanou hodnotu.

Záměry

  1. Projekty národní spolupráce
  2. Projekty nadnárodní spolupráce

Minimálně jedna z MAS musí být schválena k podpoře z opatření IV.1.1. V záměru a) musí tato schválená Místní akční skupina mít podepsanou a platnou Dohodu se SZIF v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina v PRV.

V záměru b) musí tato schválená Místní akční skupina mít podepsanou a platnou Dohodu se SZIF nebo v případě, že je ze zahraničí, předloží tzv. koordinační MAS (KMAS) doklad (podepsanou smlouvu s příslušným orgánem nebo jiný doklad o schválení), že tato zahraniční MAS byla schválena k podpoře dle čl. 63, písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.