Kvalita života a mnohotvárnost hospodářství na venkově

7. 1. 2009 Zpravodaj MZe 5/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 až 2013 předpokládá orientaci zemědělské politiky do čtyř základních směrů. Především je cílem zlepšit naši schopnost konkurovat (osa I.), zlepšit životní prostředí a krajinu (osa II.), zvýšit kvalitu života na venkově (osa III.) a využít iniciativu místních společenství (osa IV.).

Opatření v jednotlivých osách dávají možnost žadatelům o dotace čerpat z evropských zdrojů, v tomto případě z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova v rámci třetí osy je velkou příležitostí zapojit se do Programu rozvoje venkova (PRV) také pro představitele obcí. Zemědělské podniky a podnikatelé se mohou zapojit do opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy, čerpat prostředky v rámci Podpory zakládání podniků či Podpory cestovního ruchu.

Na obce čeká podpora zejména v rámci opatření Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v celkové hodnotě 245 mil. €. Na opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je vyčleněno 57 mil. € a na Vzdělávání a informace 12,5 mil. €.

V uvedené tabulce přinášíme přehled zaregistrovaných a schválených žádostí o podporu projektů v členění podle dílčích záměrů programu po druhém kole výzev.

Tab. 1: Počty zaregistrovaných a schválených žádostí v regionech
Opatření/
Podopatření
Záměr
RO SZIF/NUTS II
Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravsko slezsko Celkem
III.2.1.1. a 64/20 124/96 54/29 68/56 88/84 51/34 25/23 474/342
III.2.1.1. b 53/15 32/23 15/4 27/12 16/13 38/8 10/7 191/82
III.2.1.1. c 8/1 7/6 9/0 3/0 - - 7/7 34/15
III.2.1.1 celkem 125/36 163/125 78/33 98/68 104/98 89/42 42/37 699/439
III.2.1.2. a 45/31 63/18 20/15 46/13 69/11 68/16 14/12 325/116
III.2.1.2. b - - 1/1 1/0 2/0 - 2/1 6/2
III.2.1.2. c - 6/2 2/2 6/2 9/0 9/0 - 32/6
III.2.1.2. d - 1/0 - - - - - 1/0
III.2.1.2. e - - - - - - - -
III.2.1.2 celkem 45/31 70/20 23/18 53/15 80/11 77/16 16/13 364/124
III.2.2. a 1/1 1/1 - 1/1 1/1 - 1/0 5/4
III.2.2. b 11/10 22/21 5/5 17/15 23/22 30/22 16/5 124/100
III.2.2. c 3/3 2/2 1/1 1/1 1/1 2/1 1/0 11/9
III.2.2 celkem 15/14 25/24 6/6 19/17 25/24 32/23 18/5 140/113

Podopatření III.2.1.1. -- Obnova a rozvoj vesnic sleduje tři záměry. Především je to vzhled obcí (a), dále akce vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod (b) a záměr vypracování územních plánů malých obcí (c). Z celkem 699 zaregistrovaných žádostí (4,3 mld. Kč) bylo 437 schváleno v souhrnné výši dotace 2,1 mld. Kč. Opatření je závazkováno ve výši 150 % alokace let 2007 a 2008.

Podopatření III.2.1.2. -- Občanské vybavení a služby má nejvíce žádostí na projekty zařízení občanské vybavenosti a služeb (a), na školící centra (b) a na podporu zázemí pro spolky (c)). Celkem bylo zaregistrováno 363 žádostí za 1,2 mld. Kč, ke spolufinancování je schváleno 124 projektů za 516 mil. Kč. Opatření je rovněž závazkováno ve výši 150 % alokace let 2007 a 2008. 

Opatření III.2.2. -- Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova sleduje tři záměry. Podpora studií v dané oblasti (a), dále jde o podporu památek (b) a budování muzejních expozic (c). Celkem bylo zaregistrováno 140 žádostí za 243,5 mil. Kč a ke spolufinancování schváleno 113 projektů za 189 mil. Kč. U tohoto opatření je nevyčerpáno 25 mil. Kč. 

Uvedený graf 1 ukazuje porovnání požadované a schválené dotace v rámci osy I. a osy III. Z porovnání je jasně patrný vysoký převis žádostí, zejména v třetí ose, která se úzce dotýká projektů, předkládaných obcemi.

Graf 1: Poměr požadované a schválené dotace, ČR
Poměr požadované a schválené dotace, ČR

Srovnání alokací a finančních požadavků v rámci samotné osy III. vidíme v grafu 2. Z obrázku je zřejmé, že převis všech žádostí této osy určuje pětinásobný převis požadavků na obnovu a rozvoj malých vesnic do 500 obyvatel!

Graf 2: Srovnání alokací a finančních požadavků v rámci Osy III
Srovnání alokací a finančních požadavků v rámci Osy III

V průběhu října probíhalo 5. kolo výzvy příjmu žádostí právě v opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby i v opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví. V průběhu příprav došlo k některým úpravám pravidel a k dílčím změnám preferenčních kritérií či změnám v číselnících způsobilých výdajů. O vývoji v Programu obnovy venkova budeme naše čtenáře průběžně informovat.