Celostátní síť pro venkov

8. 1. 2009 Zpravodaj MZe 5/2008 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je Česká republika stejně jako ostatní členské země EU povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov (dále Síť). Síť bude seskupovat subjekty a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství.

Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Síť bude komunikační platformou Programu rozvoje venkova. Bude propagovat a reprezentovat nejen Ministerstvo zemědělství a jeho aktivity, ale také příjemce podpor z Programu rozvoje venkova, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Cílem Sítě je sběr dat o nejlepší praxi, zpracování těchto informací se záměrem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství, shromažďovat informace o vývoji ve venkovských oblastech a zajišťovat setkávání aktérů a semináře pro osoby, které se aktivně podílí na rozvoji venkova a zemědělství. Síť bude následně podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, kterou zřizuje Evropská komise, za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU.

Cíle Sítě korespondují se záměry uvedenými v National Rural Network Fiche vydanou Evropskou komisí, nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Cíle budou naplňovány po celé období fungování Sítě. Důležitá je jejich provázanost a synergie, což zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova (PRV).

Dlouhodobé cíle

  1. Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství. Tím se přispěje ke stabilizaci venkovských oblastí a zmírnění odlivu populace do měst.
  2. Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinárodní spolupráce.
  3. Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů. Experti budou v rámci tématických pracovních skupin koordinovat výměnu odborných materiálů a informací.
  4. Sběr informací a údajů o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech a zvýšit tak účinnost politiky rozvoje venkova a zemědělství.
  5. Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí, týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Šíření informací o Programu obnovy venkova, dostupném poradenství, problematice venkova a zemědělství.
  6. Vytvoření databáze expertů a poradců včetně systému certifikace poradců pro venkov a zemědělství. Zavedení registru certifikovaných poradců pro aktéry činné ve venkovském prostoru spadajících do os III a IV Programu rozvoje venkova.
  7. Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova a podpořit atraktivitu venkovského území České republiky.

Hlavní myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Velmi důležitý je i přístup zdola nahoru, který umožní získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.

Organizační struktura Sítě

Síť je rozdělena do Krajských a Regionálních sítí, které budou sdružovat agentury pro zemědělství a venkov a subjekty působící ve venkovském prostoru na úrovni krajů a okresů. Krajské a Regionální sítě zajistí mezisektorové provázaní a integrovaný přístup k rozvoji venkova a zemědělství. Prostřednictví agentur pro zemědělství a venkov bude zajišťován vzájemný přenos informací mezi MZe a aktéry na regionální úrovni. Takto navržená struktura zajistí efektivní obousměrný přenos informací a zároveň začleňuje do rozvoje venkova a zemědělství všechny regiony.

Agentury pro zemědělství a venkov poskytnou otevřenou platformu pro širokou interdisciplinární diskusi mezi aktéry ochotnými se podílet na koncipování přístupů k rozvoji venkova a zemědělství. Zároveň budou vykonávat činnosti Sekretariátu Sítě.

Síť je také rozdělena do Tématických pracovních skupin (PS) zřizovaných dočasně a účelově, dle aktuálních potřeb. Tématické PS zahrnují členské organizace a subjekty, jejichž činnost souvisí s danou problematikou. Za řízení a provoz Sítě je odpovědný Řídící orgán Sítě, kterým je Ministerstvo zemědělství. V rámci organizační struktury Sítě byl dále ještě zřízen Koordinační výbor Sítě, který bude mít poradní funkci.

Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Celostátní sítě pro venkov, a to jako součást jednání Monitorovacího výboru EAFRD, za účasti dalších partnerů. V rámci ustavujícího jednání byly formálně představeny cíle a náplň Sítě i činnosti jednotlivých organizačních složek. Na dalších setkáních partnerů bude dokončena práce na Statutu a Jednacím řádu Sítě.

Evropská komise vidí ve zřízení Sítě na evropské i národní úrovni velkou přidanou hodnotu, příležitost ke sdílení zkušeností a předávání poznatků v oblasti nejlepší praxe mezi jednotlivými členskými státy. Evropská síť pro rozvoj venkova byla oficiálně představena na konferenci k rozvoji venkova, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. října na Kypru.

Evropská Síť pro rozvoj venkova
Evropská Síť pro rozvoj venkova
Celostátní síť pro rozvoj venkova
Celostátní síť pro rozvoj venkova