Evropskou radu pro zemědělství a rybářství poprvé řídil český ministr zemědělství

25. 2. 2009 Zpravodaj MZe 1/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Poprvé v roli předsedy rady pro zemědělství a rybářství ministr Gandalovič otevřel diskuzi o zásadách legálního obchodu se dřevem na trhu Společenství. Členské státy se vyjadřovaly k mandátu pro Komisi ke zjišťování, za jakých podmínek by se EU mohla stát členem Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou, dostalo se i na aktuální situaci na trhu s mlékem.

Svým resortním kolegům Petr Gandalovič představil program předsednictví a oblasti, ve kterých chce posunout celoevropskou agendu. Prioritními oblastmi našeho předsednictví jsou: budoucnost Společné zemědělské politiky, především systém přímých plateb, politika kvality a zjednodušení legislativy EU.

Stav zemědělské politiky

Kompromisní závěr tzv. Health Checku, kontroly zdravotního stavu Společné zemědělské politiky (SZP) obsahoval závazek Komise i Rady důkladně se zabývat systémem přímých plateb a rozdíly v jejich výši v jednotlivých členských státech. Systému přímých plateb se chce předsednictví věnovat primárně a zvolilo ho tématem neformální Rady plánované na přelom května a června do Brna.

Jako jedna z nejstarších společných politik je společná zemědělská politika svázána obrovským množstvím legislativních aktů a regulativů. Jejich zjednodušení -- pro zemědělce, EK i další subjekty -- a odstranění zastaralé a nepotřebné legislativy si předsednictví vytklo za další prioritu. Své odhodlání může osvědčit hned v případě novelizace předpisů pro společný trh s vínem.

Pro revizi politiky kvality bude předsednictví vycházet z právě uzavřené veřejné debaty založené na Zelené knize, kterou EK zveřejnila v říjnu 2008. Diskuzi shrne na konferenci na ministerské úrovni a za účasti eurokomisařky Mariann Fischer Boel v březnu v Praze.

Aktuální úkoly

K aktuálním úkolům patří finalizace nařízení na ochranu zvířat při porážce nebo implementace balíčku přípravků na ochranu rostlin. V souladu s prioritou "revize politiky kvality" potravin a zemědělských výrobků bude předsednictví řešit standardy pro drůbeží maso. Nově se dostává na stůl návrh stanovující povinnosti hospodářských subjektů, které uvádějí na trh Společenství dřevo a dřevařské výrobky, jež má za cíl bojovat proti ilegální těžbě.

Na žádost Slovenska, Polska a Lotyšska a za podpory řady dalších členských států byla projednávána aktuální situace na trhu s mlékem. Eurokomisařka Mariann Fischer Boel potvrdila, že Evropská komise už má rozmyšlené nástroje, které by mohly zastavit propad v cenách syrového mléka. K nástrojům patří intervenční nákupy másla a sušeného odstředěného mléka, které budou spuštěny 1. března a potrvají do konce srpna. Už teď je ale zřejmé, že navržených 30 tisíc tun másla a 109 tisíc tun sušeného mléka se brzy naplní, a komisařka proto už teď deklarovala připravenost podpořit trh s mlékem i nad tyto kvóty. Exportní subvence formou tendrů budou znovu zavedeny nejen pro máslo a sušené odstředěné mléko, ale pro všechny produkty, pro které platily v minulosti, pro sušené plnotučné mléko a pro sýry.