Realizace osy IV Leader v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

26. 2. 2009 Zpravodaj MZe 1/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Česká republika uskutečňuje politiku rozvoje venkova v období 2007--2013 na základě Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období 2007--2013, prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007--2013 (dále jen "PRV").

Program rozvoje venkova obsahuje podpory pro čtyři základní oblasti, respektive osy:

 1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
 2. Zlepšování životního prostředí a krajiny
 3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
 4. Leader

Leader je nejenom název čtvrté osy Programu rozvoje venkova, ale především přístup a metoda určená k rozvoji venkova.

Součástí metody LEADER jsou následující prvky:

 • strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
 • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
 • přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
 • víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
 • uplatňování inovačních přístupů;
 • provádění projektů spolupráce;
 • vytváření sítí místních partnerství.

Leader a jeho členění

IV. osa Programu rozvoje venkova ČR se dále dělí na Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina, Opatření IV.1.2 -- Realizace místní rozvojové strategie a Opatření IV.2.1 -- Realizace projektů spolupráce. IV. osa Programu rozvoje venkova představuje zhruba 5 % objemu finančních prostředků z celého Programu rozvoje venkova ČR na období 2007--2013. V uvedeném grafu je rozdělení finanční alokace v českých korunách na IV. osu Leader na celé období 2007--2013.

Graf: Finanční alokace na IV. osu LEADER v Programu obnovy venkova ČR 2007--2013
Finanční alokace na IV. osu LEADER v Programu obnovy
venkova ČR 2007--2013

Největší objem finančních prostředků je určen na projekty konečných příjemců podpory, tj. na projekty v rámci Opatření IV.1.2 -- Realizace místní rozvojové strategie. Částka v korunách je vzhledem k pohybu kurzu koruny vůči euru pouze orientační.

V rámci Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina jsou a budou podporovány místní akční skupiny, tzv. MAS. Místní akční skupiny jsou nestátní neziskové organizace, které společně se žádostí o dotaci v Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina předkládají také Strategický plán Leader. Tento strategický plán vymezuje možné oblasti podpory na základě podmínek PRV pro jednotlivé osy a jejich opatření (kromě nárokových opatření osy II a opatření I.3.3 -- Předčasné ukončení zemědělské činnosti, I.2.1 -- Seskupení producentů a I.1.4 -- Pozemkové úpravy v ose I).

Pokud jsou místní akční skupiny vybrány k podpoře, mohou realizovat svůj Strategický plán Leader a vybírat si projekty konečných příjemců podpory, kteří jsou podpořeni v rámci Opatření IV.1.2 -- Realizace místní rozvojové strategie. MAS žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj účet v rámci Opatření IV.1.2. Přímá dotace se místní akční skupině poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL.

Úprava pravidel

Ve druhém kole příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013, které proběhlo v termínu od 19. 11. do 21. 12. 2007, bylo k podpoře vybráno 48 místních akčních skupin. Vzhledem ke skutečnosti, že již probíhá realizace Strategických plánů Leader a místní akční skupiny vybírají projekty konečných příjemců podpory na svých území působnosti, došlo k úpravě Pravidel pro Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina.

Změny se týkají především zpřesnění některých formulací v obecné i specifické částí Pravidel, úpravy způsobilých výdajů a jejich limitů a taktéž vyčlenění přílohy pravidel č. 9 Přehled podmínek pro Fiché opatření jako samostatné brožury. "Fiche opatření" -- (dále jen Fiche) je stručný popis opatření stanovených MAS v souladu se SPL a podmínkami Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina. Projekty, které předkládají žadatelé na místní akční skupinu musí být v souladu s Fiché a také s Pravidly pro žadatele v Opatření IV.1.2 -- Realizace místní rozvojové strategie.

Všechny úpravy a změny byly diskutovány na jednáních se zástupci místních akčních skupin a taktéž budou představeny na školeních v Praze a v Brně, které pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem. Nové znění Pravidel pro Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina je ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství v rubrice Podpora z EU, Národní dotace pod záložkou Opatření Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013.

Projekty spolupráce

V termínu od 7. října 2008 do 27. října 2008 proběhlo 5. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova, ve kterém byl vyhlášen i příjem žádostí pro Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina. U všech Strategických plánů Leader, které splnily podmínky přijatelnosti, byla provedena administrativní kontrola a budou předány k hodnocení Hodnotitelské komisi, která je složena z expertů a odborníků na regionální rozvoj a strategické plánování. Hodnocení probíhá na základě preferenčních kritérii, které jsou uvedeny v Pravidlech pro Opatření IV.1.1 Místní akční skupina. V tomto kole bude k podpoře vybráno 32 místních akčních skupin, celkem tak bude z Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 podpořeno 80 místních akčních skupin.

Místní akční skupiny, které nebudou podpořeny v rámci Opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina, mají možnost realizovat ve spolupráci s podpořenou místní akční skupinou projekty spolupráce. Projekt spolupráce již nespočívá pouze ve společné výměně informací či zkušeností, ale v realizaci konkrétního projektu. MAS se podílí na realizaci společně zvoleného projektu s jinou MAS, nebo se subjektem, který uplatňuje přístup Leader v jiném regionu -- projekty mezinárodní spolupráce. Přínosem spolupráce na společném projektu je posílení místních aktivit a dalších prioritních efektů, využitím společných zájmů a idejí několika partnerů.

Místní akční skupiny již měly možnost předložit projekty spolupráce, jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Termín pro příjem žádostí o realizaci projektu národní či mezinárodní spolupráce byl 7. října až 10. listopadu 2008. Další termín výzvy pro podání žádosti o dotaci naleznou žadatelé na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR a na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Realizace projektů spolupráce

Dotace je poskytována na projekty národní spolupráce na území České republiky, s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami na území České republiky a na projekty mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS a jinými skupinami, pracujícími na principech LEADER v rámci členských států EU a na území třetích zemí.

Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení inovačních postupů a přenosu znalostí.

Dle těchto pravidel projekt Spolupráce již nespočívá pouze ve společné výměně informací či know-how bez zřejmého vyústění v realizaci konkrétního projektu či výstupu, ale představuje účast MAS na realizaci společně zvoleného projektu s jinou MAS, nebo se subjektem, který uplatňuje přístup Leader v jiném regionu.

Přínosem spolupráce na společném projektu je posílení místních aktivit a dalších prioritních efektů, využitím společných zájmů a idejí několika partnerů. Jednotliví partneři projektu Spolupráce tak vnesou do projektu vlastní zkušenosti a identitu, kterými obohatí jeho výslednou realizaci o další přidanou hodnotu.

Záměry

 1. Projekty národní spolupráce
 2. Projekty nadnárodní spolupráce

Minimálně jedna z MAS musí být schválena k podpoře z opatření IV.1.1.

V záměru Projekty národní spolupráce musí tato schválená Místní akční skupina mít podepsanou a platnou Dohodu se SZIF v rámci opatření IV.1.1 -- Místní akční skupina v PRV.

V záměru Projekty nadnárodní spolupráce musí tato schválená Místní akční skupina mít podepsanou a platnou Dohodu se SZIF nebo v případě, že je ze zahraničí, předloží tzv. koordinační MAS (KMAS) doklad (podepsanou smlouvu s příslušným orgánem nebo jiný doklad o schválení), že tato zahraniční MAS byla schválena k podpoře dle čl. 63, písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

Ing. Zuzana Krochová