Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova

18. 5. 2009 Zpravodaj MZe 2/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Opatření a podopatření III. osy Programu rozvoje venkova je zaměřeno především na podporu venkovských obcí. Páté kolo výzvy k příjmu žádostí proběhlo na podzim loňského roku.

Aktuální výsledky se týkají především podopatření III.2.1.1. -- Obnova a rozvoj vesnic, které bylo zaměřeno na budování a obnovu komunikací, veřejných prostranství, obnovu technické infrastruktury a parkové úpravy. Dále šlo o budování a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod i zpracování územních plánů.

Zaregistrováno bylo v této oblasti 780 projektů, z nichž bylo celkem 229 schváleno k realizaci. Podrobné rozdělení zaregistrovaných a schválených projektů podle jednotlivých regionů soudržnosti je patrné z prvního grafu.

Graf 1: Opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Dalším, z pohledu malých obcí, velmi sledovaným podopatřením je III.2.1.2. -- Občanské vybavení a služby, kde jsou dotace zaměřeny na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnicrví, kultury a sociálních služeb i spolkových činností.

Na tomto úseku bylo zaregistrováno 477 žádostí, z nichž bylo celkem 39 schváleno. Podrobné rozdělení dle regionů ukazuje druhý graf.

Graf 2: Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Podopatření III.2.2. -- Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova sleduje vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově, zpracování programů regenerace, publikační činnost, ale i stavební obnovy, revitalizace a zhodnocení památkových budov či investice na realizaci výstavních expozic.

Na tomto poli bylo podáno 132 žádostí a celkem 110 z nich bylo schváleno.

Pro malé obce je významné, že v rámci třetí osy bude vyhlášeno ve dnech 9. 6.--29. 6. 2009 sedmé kolo příjmu žádostí pro podopatření III.1.3. -- Podpora cestovního ruchu.

V rámci osy IV. -- LEADER bylo schváleno 450 žádostí o podporu v rámci pátého kola na opatření IV.1.2. -- Realizace místní rozvojové strategie ve výši 257 mil. Kč. Prvních 48 Místních akčních skupin začíná realizovat svůj strategický plán a vybírat projekty konečných příjemců