Úspěšné projekty z Programu rozvoje venkova I.

20. 5. 2009 Zpravodaj MZe 2/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

V rámci Programu rozvoje venkova, osa III -- Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, opatření III.2.1 -- Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, byla provedena v obci Kytín ve Středočeském kraji rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Celkové náklady projektu překročily 4 mil. Kč, přičemž reálně proplacená dotace dosáhla 1,7 mil. Kč, podíl státního rozpočtu na realizace akce byl 438 tis. Kč a dotace z evropského fondu činila 1,316 mil. Kč.

Kytín

Nevelká ves Kytín se čtyřmi stovkami obyvatel leží na úpatí Brd a je známá mnoha turistům, kteří míří do místních lesů.

V Kytíně dokončili nedávno druhou větev kanalizace, takže skoro celá obec je již vybavena kanalizační síti. Problémem byla jenom zastaralá čistírna odpadních vod, která nevyhovovala kapacitně, ani kvalitativně. Na havarijní stav technologie poukazovaly i orgány ochrany životního prostředí, protože nedostatečně vyčištěné splaškové vody vypouštěné do místního Bojovského potoka by mohly negativně ovlivňovat i obce, které leží pod Kytínem. Ochrana životního prostředí a přírody je zde o to významnější, že se jedná o rekreační oblast.

Bez rekonstrukce čistírny odpadní vody by nebylo možné spustit novou větev kanalizace, na kterou je napojen i domov důchodců. Pro obec velikosti Kytína však byla podobná stavba mimo možnosti ročního rozpočtu. S pomocí dotace z Programu rozvoje venkova se však podařilo zrekonstruovat čistírnu odpadních vod tak, aby vyhovovala ve všech parametrech normám ČSN.

Kytín

Konkrétně se práce týkaly technologií na ekonomické přečerpávání odpadních vod, zařízení na mechanické předčištění a systému biologického aktivačního čištění s denitrifikací. Současným požadavkům byla přizpůsobena i dosazovací nádrž, technologie aerobní stabilizace kalu a jímka dovážených odpadních vod. V rámci stavebních úprav byly provedeny i nová propojovací potrubí a rozvody vody.

Původní dosazovací nádrž, která technicky nevyhovovala, a nevyužívaný devastovaný objekt předčištění byly zcela zlikvidovány. Celá technologie byla po obvodu vybavena novým zábradlím a manipulační lávkou. I čerpací jímka dostala novou lávku s žebříkem. Tak získala čistírna odpadních vod v Kytíně podobu zařízení, které odpovídá technologickým i provozním požadavkům současnosti.

Základní servis, do kterého patří kanalizační síť a čistírna odpadních vod, je pro obyvatele vesnice 21. století nezbytností. Jen tak je možné počítat s usazováním mladých rodin a omezovat vylidňování venkova. Obec Kytín udělala s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova důležitý krok směrem k budoucnosti.