Leader v Programu rozvoje venkova

6. 8. 2009 Zpravodaj MZe 3/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Česká republika uskutečňuje politiku rozvoje venkova pro období 2007--2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 (PRV). Program je rozčleněn na čtyři prioritní osy a čtvrtou osou je Leader, jehož metodou Místních akčních skupin se realizuje strategie rozvoje venkova.

Místní akční skupiny jsou nestátní neziskové organizace, které uskutečňují své strategické plány místního rozvoje, tzn. vybírají si projekty k realizaci na svém území působnosti (podrobněji viz Obec a finance č. 1/2009).

Místní akční skupiny

V druhém kole příjmu žádostí PRV, které proběhlo 19. 11. 2007--21. 12. 2007 bylo vybráno a schváleno pro financování 48 místních akčních skupin (dále jen "MAS"). MAS předložily svůj Strategický plán Leader, který hodlají s pomocí finančních prostředků Osy IV -- Leader realizovat. V roce 2008 bylo v plánu vybrat pro financování dalších 32 MAS, v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v PRV, které proběhlo 7. 10. 2008--27. 10. 2008. V tomto kole bylo zaregistrováno 92 žádostí o dotaci. Z toho osmi byla ukončena administrace pro neodstranitelné chyby. Hodnoceno tedy bylo 84 strategických plánů Leader MAS.

Kvalita předložených strategických plánů byla obecně velmi vysoká a odrazily se v nich již nasbírané zkušenosti z jiných programů financování, pracujících metodou Leader, jako byl například program Leader ČR. S ohledem na velký význam práce MAS ve venkovském prostoru a na základě jednání s partnery Ministerstva zemědělství, rozhodl ministr zemědělství o podpoře dalších 32 místních akčních skupin nad rámec původně zamýšleného počtu MAS. Celkový počet MAS je tedy 112 oproti plánovaným 80. Tento krok bude velkým přínosem pro další rozvoj venkovských oblastí a přispěje k reálnému využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen EAFRD), jakožto nástroje Společné zemědělské politiky EU.

Způsob financování

V návaznosti na rozhodnutí o navýšení počtu MAS, navrhl ministr zemědělství také přesun finančních prostředků z Opatření I.1.4. -- Pozemkové úpravy PRV do Osy IV. Leader. Tento návrh byl projednán s partnery Ministerstva zemědělství. 32 MAS, vybraných nad rámec původně plánovaného počtu, bude financováno z těchto přesunutých prostředků. Pozemkové úpravy však i nadále zůstávají prioritou Ministerstva zemědělství a částečně je bude možno realizovat i v rámci realizace strategického plánu MAS v Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Rozhodnutí o navýšení počtu MAS a rozhodnutí o změně finančních alokací jednotlivých Opatření vyvolala nutnost změnit programový dokument Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013. Tato změna je nyní projednávána s evropským orgánem pro zemědělství – DG AGRI a bude v červnu předložena Evropské komisi.

Úprava pravidel

Dne 12. května 2009 byla zveřejněna aktualizovaná Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Pravidla"), platná pro 7. kolo příjmu žádostí, které probíhá od 9. 6. do 29. 6. 2009. Změny v Pravidlech byly projednány se zástupci Národní sítě MAS a byly představeny na školeních, která se konala dne 28. 5. 2009 a 11. 6. 2009 v Praze. Došlo ke zjednodušení a zpřesnění některých podmínek a byla do Pravidel včleněna přechodná ustanovení, která umožní nové úpravy využít i pro podané žádosti z minulých kol. Dále bylo dne 21. 5. 2009 zveřejněno nové znění Přílohy č. 9 Pravidel, Opatření IV.1.1. -- Místní akční skupina, která uvádí přehled podmínek pro Fiche opatření (stručný popis jednotlivých opatření stanovených MAS). Nové znění se vztahuje až na administraci 8. kola příjmu žádostí Opatření IV.1.2. v říjnu 2009. MAS nyní mohou aktualizovat své Fiche tak, aby byly včas připraveny na příjem žádostí v 8. kole. Tato příloha je nyní koncipována jako samostatná brožura, která bude sloužit místním akčním skupinám jako metodická příručka pro jejich práci. Aktuální znění Pravidel i Přílohy č. 9 lze najít na www.mze.cz.

LEADER ČR

Projekt Starý kvartýr – Lužice

Cenné zkušenosti pro čerpání dotací z evropského fondu EAFRD prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 získaly některé MAS také v rámci Programu LEADER ČR, který představuje národní, českou obdobu Osy IV -- Leader PRV. V roce 2008 podalo 8 MAS žádost o dotaci spolu se svým záměrem. Celkem bylo realizováno 25 projektů v rámci pěti MAS. Pro Program LEADER ČR 2008 byly z rozpočtu MZe vyčleněny prostředky ve výši 17 239 000 Kč, vyčerpáno bylo 17 170 218,30 Kč, z toho 15 292 218,30 Kč investic.

Ukázka realizace projektu

Projekt Starý kvartýr – Lužice

MAS: Dolní Morava, o. s., Žadatel: Obec Lužice, Název projektu: Starý kvartýr -- LUŽICE, stavební úpravy, Celkové náklady: 773 522 Kč, Dotace: 619 000 Kč

Popis projektu: V rámci tohoto projektu byla provedena nutná částečná rekonstrukce objektu "Starý kvartýr", výměna oken, odstranění staré omítky a nahrazení omítkou novou, dvouvrstvou. Ve dvoře byly vybudovány zpevněné plochy. Tyto stavební úpravy umožnily zpřístupnění objektu pro turisty (cca 200 osob za sezónu) a úprava dvora umožňuje konání menších koncertů, divadelních představení, společenských setkání a dalších akcí pro obyvatele obce.

Ing. Jaroslava Bejčková