Závazek o čištění odpadních vod nesplníme

10. 8. 2009 Zpravodaj MZe 3/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Česká republika se v rámci dohod o vstupu do Evropské unie zavázala zajistit čištění odpadních vod v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) do konce roku 2010. Odborně řečeno, jedná se o implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen "Směrnice").

Vláda České republiky průběžně sleduje plnění tohoto závazku a prostřednictvím ministerstev zemědělství a životního prostředí (MZe a MŽP) vede seznam aglomerací, kterých se implementace Směrnice dotýká a sleduje výši finančních prostředků, nezbytných k realizaci opatření v aglomeracích, kde napojení obyvatel na kanalizaci přesahuje hranici 85 %.

Když jsme v loňském roce informovali o plnění tohoto závazku, bylo z 515 sledovaných aglomerací plných 134 aglomerací, které v té době neměly připraven projekt ani studii a výhledově neplánovaly žádat o dotaci. Finanční náročnost implementace představovala podle předložené zprávy 49,134 mld. Kč. 

Současný aktuální stav plnění požadavků na čištění odpadních vod byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření Ministerstva zemědělství. Bylo osloveno všech 515 statutárních zástupců sledovaných organizací a dalších 16 zástupců organizací, které byly doplněny v rámci aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod. Z celkových 531 dotazníků finálně 51 organizací aktualizovaný dotazník nedoložilo, z toho však 34 bylo ze seznamu aglomerací, které jsou považovány za vyřešené.

Za vyřešené aglomerace (tedy splňující požadavky na čištění odpadních vod) jsou považovány takové aglomerace, u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a plní požadavky nařízení a procento napojení na kanalizaci je větší nebo rovno 85.

Výsledky šetření

Na základě dotazníkového šetření vznikl seznam, který obsahuje 307 aglomerací, které z pohledu MZe a MŽP splňují požadavky na čištění odpadních vod a 328 aglomerací, které musí být dořešeny ve stanoveném přechodném období. Přehled aglomerací podle velikostních kategorií uvádí tab. 1.

Tab. 1: Přehled aglomerací, dle velikostní kategorie
Aglomerace Počet 2008 Počet vyřešených aglomerací Počet aglomerací, které je nutno dořešit
Více jak 10 000 EO 159  88  71
2000–10 000 EO 476  219  257
Celkem 635  307  328

Dořešení jednotlivých aglomerací znamená realizovat u nich opatření, která jsou nezbytná k naplnění požadavků na čištění odpadních vod (výstavba, rekonstrukce či intenzifikace ČOV) a/nebo výstavba či dostavba kanalizace.

Z šetření vyplývá, že z 328 aglomerací, které je nutno dořešit má celkem 123 aglomerací vyhovující ČOV a 119 aglomerací má procentní napojení na kanalizaci větší než 85 %. Zbývá dořešit ČOV ve 205 aglomeracích a kanalizaci ve 209 aglomeracích. Z toho v 86 případech je současně potřeba dořešit kanalizaci i ČOV. V 35 případech akce nejsou připraveny (není vydáno územní rozhodnutí).

Finanční náročnost

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření došlo k zpřesnění finanční náročnosti potřebných opatření k zabezpečení čištění odpadních vod. Pro 328 aglomerací jsou potřebné náklady k dořešení požadavků vyčísleny na 41,397 mld. Kč. Náklady na dořešení ČOV představují 24,777 mld. Kč včetně nákladů na ústřední čistírnu v Praze ve výši 11 mld. Kč. Náklady na dořešení kanalizace jsou 16,620 mld. Kč.

Finanční náročnost opatření je vztažena k cenám roku 2008 a v rozdělení podle krajů je uvedena v tabulce 2. Celkové náklady na naplnění požadavků na čištění odpadních vod v roce 2008 klesly proti roku 2007 o 15,7 %.

Tab. 2: Náklady na dořešení aglomerací v krajích (mil. Kč)
Kraj Počet aglomerací k řešení Náklady na dořešení
Jihočeský 10 763
Jihomoravský 41 3 126
Karlovarský 14 987
Královéhradecký 27 1 820
Liberecký 16 1 841
Moravskoslezský 49 7 955
Olomoucký 21 1 357
Pardubický 22 2 051
Plzeňský 13 832
Praha 12 12 038
Středočeský 56 4 428
Ústecký 20 1 786
Vysočina 7 603
Zlínský 20 1 811
Celkem 328 41 397

U řady velkých ČOV však došlo k nárůstu nákladů, což je způsobeno především tím, že jsou v současné době přísnější limity povolené pro vypouštění odpadních vod dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb., § 38 odst. 7). Konkrétně 37 aglomerací, které v loňském roce měly ČOV v pořádku, letos nevyhovuje. Nárůst nákladů činí 2,4 mld. Kč proti předchozímu stavu.

Dále je sledováno 49 aglomerací, které nejsou zařazeny do seznamu, ale je zde předpoklad, že v jejich území dojde k zvýšení počtu nad 2000 EO. Odhadované náklady na dořešení těchto aglomerací jsou cca 1,5 mld. Kč.

Podrobný přehled potřebných nákladů k naplnění požadavků na čištění městských odpadních vod je uveden v tabulce 3.

Tab. 3: Přehled potřebných nákladů a zajištěných zdrojů k naplnění požadavků na čištění městských odpadních vod
Aglomerace Počet aglomerací Náklady v mil.Kč Z toho v rámci OPŽP Počet aglomerací Náklady v mil.Kč
Aglomerace, které mají podanou žádost nebo ji plánují letos podat a předpokládá se zahájení akce do roku 2010 175 28 419+) bez možností čerpání 14 12 780+)
s omezenou možností čerpání 24 2 221
Aglomerace, které mají uspokojivou přípravu realizace akce, ale ještě nemají podanou zažádáno o spolufinancování realizace akce 29 2 392 bez možností čerpání 2 240
s omezenou možností čerpání 2 100
Aglomerace, které nemají vyřešeno financování a nepředpokládá se dokončení do roku 2010, a ve kterých není investorská příprava dostatečná 35 2 776 bez možností čerpání 3 545
s omezenou možností čerpání 1 198
Celkové náklady opatření, které nemají zajištěné financování 239 33 587 bez možností čerpání 19 13 565
s omezenou možností čerpání 28 2 519
Aglomerace, které mají zajištěno financování a předpokládá se dokončení akce do roku 2010 89 7 810 bez možností čerpání 3 203
s omezenou možností čerpání 10 721
Celkem 328 41 397 bez možnosti čerpání 22 13 768+)
s omezenou možností čerpání 41 3 240

+) včetně nákladů na ÚČOV Praha ve výši 10,8 mld. Kč

Z celkového šetření vyplývá, že kompletní realizace všech akcí není možná do konce roku 2010. Je tedy nutné zajistit odpovídající financování s využitím znalostí o finančních alokacích a možnostech Operačního programu Životní prostředí do konce roku 2013, tak i národních zdrojů a zdrojů investorů, zvláště v případech, kdy není možné podpořit projekty z prostředků OPŽP s ohledem na uzavřené provozní smlouvy, které nesplňují schválené podmínky přijatelnosti.

Podle tabulky 3 je zřejmé, že náklady opatření, které nemají zajištěné financování jsou ve výši 33,587 mld. Kč. Značná finanční náročnost jednotlivých opatření nutně potřebuje pro úspěšnou realizaci finanční podporu.

Dotační zdroje

Základním finančním zdrojem je OPŽP, dalším zdrojem je dotační program MZe, dotační programy jednotlivých krajů a vlastní zdroje žadatelů. Vždy bude záležet na konkrétním posouzení jednotlivé akce. Využitelné finanční krytí těchto potřeb ukazuje tabulka 4.

Tab. 4: Využitelné finanční krytí
  Náklady (mil. Kč) %
Zdroje ES 22 671 67,5
Národní zdroje 4 064 12,1
z toho MZe 1 554 -
z toho SFŽP 2 510 -
Vlastní zdroje 6 852 20,4
Celkem 33 587 100,0

Z této tabulky je zřejmé, že teoreticky existuje dostatek finančních zdrojů k naplnění požadavků Směrnice o čištění městských odpadních vod. Je však třeba vidět, že existuje celá řada tzv. problematických aglomerací, které nemohou být financovány z prostředků OPŽP. V těchto případech je třeba aplikovat princip technické a ekonomické oddělitelnosti, který umožní financování i části těchto tzv. problematických aglomerací.

Náklady na dobudování kanalizací představují 15,950 mld. Kč. Jednotlivé projekty je třeba posuzovat individuálně na základě předloženého projektu, tak aby bala prokázána efektivita těchto akcí.

Samostatnou kapitolou v této problematice je přestavba Ústřední čistírny odpadních vod Praha, v rozsahu téměř 11 mld. Kč, kterou se bude zabývat samostatná pracovní skupina.

Dalším problémem při řešení těchto otázek je praktická aplikace nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění, při které dochází k stanovení velmi přísných emisních limitů přípustného znečištění a vlastníci vodovodů a kanalizací musí na realizaci opatření vynakládat větší prostředky než požadují právní předpisy.

Rekapitulace a závěry

Z šetření vyplývá, že kompletní realizace všech opatření do konce roku 2010 je nereálná. Nově odhadnuté finanční náklady ve výši 41 mld. Kč zahrnují také 89 aglomerací s náklady 7,810 mld. Kč, které do konce roku 2010 vyhoví požadavkům Směrnice. Dalších 175 aglomerací s odhadovanými náklady 24,419 mld. Kč má podanou žádost o financování a předpokládá se zahájení realizace do konce roku 2010. Dále existuje 29 aglomerací, které sice nemají podanou žádost o financování, ale jejich investorská příprava s náklady 2,392 mld. Kč je uspokojivá. Počet aglomerací, které je možno považovat za vyřešené stoupl o 25 a celkové náklady potřebné na dokončení oproti roku 2007 klesly o 16 %.

Neuspokojivou investorskou přípravu má 35 aglomerací s náklady 2,776 mld. Kč. U těchto aglomerací není reálné zahájení realizace do konce roku 2010.

Pro eliminaci rizik, spojených s případnými sankcemi je důležité požádat Evropsku komisi o projednání definice splnění úkolu resp. definice "vyřešené aglomerace", přitom uplatňovat maximálně žádoucí parametry (například pokládat za vyřešenou i takovou, kde platí podmínka zahájení akce do roku 2010).

U 205 aglomerací zbývá dořešit ČOV, které nesplňují požadavky příslušného nařízení vlády. V této skupině je i 23 aglomerací, kde ČOV vyhovuje Směrnici, ale nikoli nařízení vlády. Potřebná opatření vyžadují náklady 1,6 mld. Kč. Investoři dle vodního zákona musí realizovat příslušná opatření, pro reporting EK je však možné tyto aglomerace uvádět jako vyhovující.