Důležité informace z resortu

13. 10. 2009 Zpravodaj MZe 4/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Každoročně předkládanou zprávu o stavu vodního hospodářství přijala vláda v polovině srpna. Zpráva tradičně shrnuje vývoj všech důležitých faktorů v oboru vodního hospodářství. Přináší tak dlouhodobě ucelený přehled o dění v tomto oboru.

Stav vodního hospodářství

V oblasti čištění odpadních vod a kanalizací probíhá setrvalý rozvoj, za rok 2008 byla kanalizační sít prodloužena o 1015 km a dosáhla tak délky 38 704 km. Bylo zároveň dobudováno 87 čistíren odpadních vod, kterých je v současnosti v ČR 2091. Počet obyvatel napojených na kanalizaci vzrostl meziročně o 114 992. Objem vypouštěných odpadních vod do kanalizace, bez vod srážkových, klesl meziročně o 10,48 mil. m3.

Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 37 887 ks a dosáhl počtu 1 880 007 ks. V roce 2008 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,664 mil. obyvatel, tj. 92,7 % z celkového počtu obyvatel. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2008 v Hlavním městě Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (97,8 %), nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou byl v kraji Středočeském (83,1 %) a Plzeňském (83,4 %). V loňském roce žilo v domech připojených na kanalizaci 8,459 mil. obyvatel ČR, to je 81,1 % z celkového počtu obyvatel. Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 508,9 mil. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo čištěno 95,3 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 485,0 mil. m3.

Dotační titul na proplacení DPH obcím

Vláda schválila 7. září materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavadí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1–5 kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč a administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).

"Schválený materiál řeší financování daně z přidané hodnoty u projektů Programu rozvoje venkova, které realizují obce a svazky obcí v rámci prvního až pátého kola příjmu žádostí. Výdaje vynaložené na tento program se předpokládají počínaje rokem 2009 a konče rokem 2012, přičemž průměrná roční výše tohoto výdaje na dotování DPH se odhaduje cca 150 mil. Kč a celková částka je odhadována na 500 milionů korun", shrnul ministr Šebesta

Podle ministra zemědělství je navrhovaný postup bez dopadu na státní rozpočet, potřebné prostředky budou získány ze zdrojů PGRLF, tímto postupem se zlepší finanční situace veřejných rozpočtů – obcí a svazků obcí.

Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací ve vztahu k DPH a po tuto dobu za české obce DPH platil stát. Bohužel Evropská komise na konci minulého roku tu situaci vyjasnila, ale v náš neprospěch. Evropská komise vysvětlila, že dosavadní postup, tj. brát výdaje na úhradu DPH jako uznatelný výdaj, je nesprávný a sdělila, že DPH pro veřejnoprávní subjekty není způsobilým výdajem. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ze strany Evropské unie dochází k velké diskriminaci příjemců dotace z Programu rozvoje venkova, protože v rámci strukturálních fondů, kde jsou příjemci dotace obce nad 500 obyvatel, je DPH pro veřejnoprávní subjekty způsobilým výdajem. Proto bylo rozhodnuto, že žádosti předkládané v roce 2009 a v dalších letech již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude. V letech 2007–2008 však byly přijaty a schváleny žádosti obcí o podporu v rámci PRV s tím, že DPH byla považována za způsobilý výdaj.

Je tedy v zájmu korektního chování státu, tyto výdaje obcím a svazkům obcí uhradit. Jinak by obce musely proti původním předpokladům uhradit z vlastních zdrojů o 19 % více prostředků. Tento stav by mohl navodit situaci, že řada obcí by neměla potřebné prostředky z vlastních zdrojů na úhradu DPH a realizace plánovaných investic by byla ohrožena, popř. zrušena.

Dotační titul Obce bude vyhlášen do konce září. Hned poté bude veřejnost i dotčení příjemci dotace detailně informováni o nastavení tohoto dotačního titulu a SZIF bude pokračovat v administraci Žádostí o platbu, které byly kvůli DPH pozastaveny.

Obnova podpory školního mléka

S novým školním rokem startuje po roční pauze státem podporovaný program "školní mléko". Školáci tak mají opět možnost zakoupit mléčné výrobky za zvýhodněnou cenu přímo ve škole. Celková podpora ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie dosáhne 80 milionů korun.

Do rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu je za tímto účelem vyčleněna částka 60 milionů korun. Spolu s podporou z prostředků EU ve výši 20 milionů korun dosáhne celková podpora 80 milionů korun.

Program běží v ČR s drobnými obměnami od roku 1999 a celosvětově je do něj zapojeno cca 80 zemí, z Evropské unie jej aplikuje 20 členských států.

Vyloučení národní podpory v programu školního mléka pro školní rok 2008/2009 se odrazilo ve snížení počtu dodávaných mléčných výrobků do škol. Program byl podporován pouze z finančních prostředků EU. Dodávky mléčných výrobků se meziročně snížily o 56,9 procenta. Ve školním roce 2007/2008 bylo do programu zapojeno více než 2 600 škol, z uvedeného počtu škol již v průběhu měsíce září 2008 odstoupilo cca 30 % škol a dále se snižoval jak počet žáků, tak počet škol v programu školního mléka.

Měsíc září patří biopotravinám

České ekologické zemědělství a trh s biopotravinami zažívá v současnosti období dynamického rozvoje. Počet ekologicky hospodařících zemědělců přesáhl dva a půl tisíce, pracují na bezmála deseti procentech celkové plochy zemědělské půdy v České republice.

"Ekologické zemědělství se v České republice rozvíjí již od roku 1990, tehdy hospodařily ekologicky pouze 3 farmy. Dnes je jich registrováno celkem 2 586. Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství dosáhla 391 965 hektarů, to znamená podíl 9,22 procenta z celkové rozlohy zemědělské půdy u nás," uvedl ministr Jakub Šebesta. Počet výrobců biopotravin stoupl na 429. Nejvíce jich působí v Jihomoravském kraji (101), v Praze (49) a Středočeském kraji (47).

Sortiment českých biopotravin je poměrně široký, zahrnuje především mléko a mléčné výrobky, pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, vepřové a hovězí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno atd.

Podpora Ministerstva zemědělství ČR je zaměřena především na dotaci pro ekologické zemědělce na plochu zařazenou do ekologického zemědělství. Tato dotace je vyplácena s několikaletou přestávkou již od roku 1991, od roku 2007 je vyplácena v rámci Programu rozvoje venkova 2007–2013, kde je ekologické zemědělství jedním z tzv. agroenvironmentálních opatření. Sazba se liší podle obhospodařované kultury, například na trvalé travní porosty je sazba asi 2000 Kč/ha, na ornou půdu cca 3500 Kč/ha a na vinice a sady více než 20 000 Kč/ha.