Program rozvoje venkova ČR – 8. kolo příjmu žádostí startuje

19. 10. 2009 Zpravodaj MZe 4/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova (dále jen "PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007--2013 svým rozpočtem cca 94 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru -- podporuje konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Jeho cílem je také zvýšení kvality života na venkově, podpora obecních investic, a v neposlední řadě budování komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry venkovského prostoru.

Podpory jsou poskytovány buďto na realizaci projektů nebo jako plošné platby za přírodní znevýhodnění nebo v rámci agroenvironmentálních opatření. Administraci projektů a výplatu dotací zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím 7 regionálních odborů.

Podrobné informace k jednotlivým podporám -- opatřením jsou k dispozici na internetových stránkách www.mze.cz nebo www.szif.cz, a to v podobě dokumentu "Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007--2013".

Příjem žádostí o podporu probíhá v legislativou stanovených termínech -- v případě plošných nárokových plateb, nebo v průběhu vyhlášeného kola příjmu žádostí -- pro projektová opatření. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje během roku tři kola příjmu, tzv. "jarní", "letní" a "podzimní", do kterých jsou rozdělena jednotlivá opatření podle zaměření. Hodnocení projektů a jejich výběr k financování z PRV probíhá na základě bodového hodnocení, přičemž bodovací kriteria (resp. preferenční kriteria) jsou vždy předem zveřejněna ve výše zmíněných Pravidlech.

Příprava osmého kola

V dosavadní realizaci programu proběhlo 7 kol příjmu žádostí s počty žádostí a finančními objemy, uvedenými v tabulce 1:

Tab. 1: Počty žádostí a finanční objemy v 1.--7. kole žádostí PRV
Program rozvoje venkova 1.--7. kolo příjmu žádostí (9. 7. 2007--26. 6. 2009)
Počet zaregistrovaných projektů (ks) 16 526
Částka za zaregistrované projekty (Kč) 36 442 322 814,50 
Počet schválených projektů (ks) 10 071
Částka za schválené projekty (Kč) 18 722 185 114 
Úspěšnost žadatelů 60,94 %

Doposud bylo schváleno více než 10 tis. projektů představujících cca 19 mld. Kč. Proplaceno je prozatím cca 4 tis. projektů za téměř 4,5 mld. Kč. Úspěšnost žadatelů (zaregistrované versus schválené projekty) je cca 60 %.

Další, osmé kolo příjmu žádostí, bylo vyhlášeno na termín 6.--26. října 2009 a pokrývá následující opatření:

  • I.1.2 Investice do lesů
  • III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení a služby
  • III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  • III.1.3 Vzdělávání a informace
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

S vyhlášením příjmu žádostí je spojena i aktualizace Pravidel pro žadatele pro jednotlivá opatření.

Základní změny

V pravidlech pro žadatele došlo k aktualizaci podmínek, což vyplývá z projednání dotčených opatření v rámci Monitorovacího výboru PRV, složeného ze zástupců vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF. Dalším důvodem pro změnu Pravidel je doplnění o opatření Evropské komise ke zmírnění dopadů ekonomické krize v podobě navýšení stropu podpory de-minimis z 200 tis. € na 500 tis. € za období 1. 1. 2008--31. 12. 2010 v návaznosti na schválení Českého přechodného rámce (tzv. Dočasný rámec Společenství).

Ze zásadních změn pro 8. kolo příjmu žádostí je nutné upozornit na možnost podání žádosti v elektronické podobě. V této souvislosti je ve všech příslušných opatřeních navrhováno nové preferenční kritérium bodově zvýhodňující žadatele, kteří podají žádost v elektronické podobě. Dále ministerstvo zemědělství i nadále pokračuje v trendu snižování administrativní zátěže žadatelů a došlo ke snížení počtu příloh předkládaných žadateli v různých fázích administrace žádostí.

Vzhledem ke skutečnosti, že od 6. kola příjmu žádostí (únor 2009) není pro obce a svazky obcí způsobilým výdajem DPH, je ve všech dotčených Pravidlech pro žadatele zakotvena definice nezpůsobilosti DPH v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005.

I.1.2 Investice do lesů

Podpora projektů zaměřených na lesnické investice je určena mimo jiné k udržení stávajících malých lesnických provozů, zlepšení lesnické techniky a zkvalitnění lesnické infrastruktury.

Opatření je rozděleno do tří podopatření, která se odlišují svým zaměřením a rovněž strukturou žadatelů. Pro každé podopatření jsou tak nastaveny specifické podmínky pro získání podpory i zvláštní preferenční kriteria pro výběr projektů.

Příjem žádostí dosud probíhal ve dvou kolech s výsledky, které jsou zřejmé z tabulky 2.

Tab. 2: Počet projektů a finanční objemy (2. a 5. kolo) Opatření I.1.2.
I.1.2 Investice do lesů 2. kolo 5. kolo
(5. 11.--26. 11. 2007) (7. 10.--27. 10. 2008)
Počet zaregistrovaných projektů (ks) cca 460 cca 720
Částka za zaregistrované projekty (Kč) cca 725 mil. cca 913 mil.
Počet schválených projektů (ks) cca 260 cca 400
Částka za schválené projekty (Kč) cca 338 mil. cca 470 mil.
Úspěšnost žadatelů 56,90 % 54,10 %

Proplaceno bylo cca 250 projektů za více než 250 mil. Kč.

Aktuální změny Pravidel. V opatření I.1.2 Investice do lesů byl kromě výše uvedených společných změn zúžen rozsah způsobilých výdajů v podopatření I.1.2.1 Lesnická technika o harvestory a harvestorové uzly z důvodu nasycenosti trhu těmito zařízeními. Dále byly stanoveny minimální způsobilé výdaje na projekt ve výši 10 000 Kč.

V podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura byl především přesněji vydefinován pojem lesní cesta. Podopatření obohacené o nová preferenční kritéria zvýhodňuje návaznost lesních cest na stávající cestní síť a projekty řešící určité typy lesních cest. Z důvodu klimatických změn a následných prudkých dešťů byly pro zvýšení retenční schopnosti krajiny bodově zvýhodněny opravy nebo vybudování retenčních nádrží.

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Jedním z primárních cílů tohoto podopatření je zvýšit kvalitu venkovského života podporami rozvoje infrastruktury, což zahrnuje dopravní a technickou infrastrukturu a vzhled obcí, vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu a územními plány.

Vzhledem k tomu, že v tomto podopatření v předchozích kolech příjmu žádostí docházelo k velkým převisům žádostí, jak je možné vidět i na níže uvedeném grafu 1, bylo navrženo, že v záměru b) se nebudou podporovat rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. Prioritou tohoto záměru zůstává nová výstavba. Mezi další změny patří rozšíření výčtu výdajů, které nejsou způsobilé pro spolufinancování, o bankovní poplatky, úroky z půjček, úroky z úvěru a DPH vynaložené veřejnoprávními subjekty, tedy obcemi a svazky obcí, a to bez rozdílu, zda se jedná o plátce či neplátce DPH. Aktualizována byla i regionální preferenční kritéria, jejich prostřednictvím si jednotlivé regiony soudržnosti NUTS 2 stanovují své priority.

Graf 1: Obnova a rozvoj vesnic
Graf 1: Obnova a rozvoj vesnic

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Toto podopatření je prioritně zaměřené na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu. V tomto podopatření nedošlo k žádným zásadním změnám, kromě již výše uvedených společných změn. Jedná se tedy o elektronické podávání žádostí, DPH a aktualizaci regionálních preferenčních kritérií.

I zde je z grafu 2 patrné, že počet zaregistrovaných projektů stále stoupá, z čehož můžeme vyvodit, že obliba Programu rozvoje venkova ČR roste a obce si uvědomují, že tento Program pro ně představuje jedinečný finanční zdroj, ze kterého mohou získat investiční prostředky. Bohužel zájem žadatelů výrazně převyšuje alokované finanční prostředky a i přes masivní překročení závazků v obou kolech příjmu žádostí je procento úspěšnosti velmi nízké.

Graf 2: Občanské vybavení a služby
Graf 2: Občanské vybavení a služby

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

Opatření III.2.2 by mělo umožnit především rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel.

Vzhledem k tomu, že toto opatření je administrováno v režimu de-minimis, mezi nejpodstatnější změnu patří stanovení tzv. Dočasného rámce Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize. To znamená, že v režimu de-minimis dojde ke zvýšení možnosti čerpání podpory až do výše 500 000 € ze stávající hodnoty 200 000 €.

I v tomto opatření jsou příjemci dotace mimo jiné obce a svazky obcí, tudíž i zde dochází k úpravě ve způsobilosti DPH. Aktualizována byla stejně jako v předchozích opatřeních osy III i regionální preferenční kritéria.

Oproti předchozím dvěma opatřením je procento úspěšnosti výrazně vyšší, a to i přes skutečnost, že nebylo nutné přistoupit k rozhodnutí o výraznějším překročení závazků viz graf 3).

Graf 3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Graf 3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

III.3.1 -- Vzdělávání a informace

V opatření III.3.1 Vzdělávání a informace byl kromě změn týkajících se způsobilosti DPH, elektronického podávání žádosti a Českého přechodného rámce formálně upraven systém definice způsobilých výdajů -- pro stanovení způsobilosti výdajů je závazná pouze kapitola č. 5 Specifických podmínek, číselník způsobilých výdajů slouží pouze pro zařazení výdajů do kódů pro účely administrace. Ostatní změny v opatření jsou formálního charakteru, související s administrací či vyšší srozumitelností pro žadatele a neměnící smysl opatření.

Proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v prvním až pátém kole

Již na začátku článku bylo zmíněno, že DPH je pro obce a svazky obcí od 6. kola příjmu žádostí nezpůsobilým výdajem. Pokud jde však o projekty schválené v prvním až pátém kole, zde příjemci dotace dostanou tuto část výdajů projektu proplacenou z národního dotačního programu. Jeho zavedení projedná vláda na svém zasedání 7. září 2009. V případě schválení budou následovat další administrativní kroky na úrovni Ministerstva zemědělství i Státního zemědělského intervenčního fondu a o detailních administrativních krocích budou veřejnost i příjemci dotace informováni tiskovou zprávou Ministerstva zemědělství a dopisem SZIF dotčeným příjemcům dotace.

Opakované chyby

Z dosavadních zkušeností z administrace můžeme upozornit na opakované a zcela zbytečné chyby, kterých se lze vyvarovat, pokud budou žadatelé:

  • pozorně číst veškeré podmínky, povinnosti atd., které jsou kompletně stanovené v Pravidlech pro žadatele
  • hlídat si administrativní termíny, zejména pak termín žádosti o proplacení
  • v případě nejasností konzultovat -- ať už na regionálních odborech SZIFu nebo na Ministerstvu zemědělství