Proplácení DPH obcím

7. 1. 2010 Zpravodaj MZe 5/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 (PRV) ve vztahu k DPH, a po tuto dobu za české obce DPH platil stát.

Bohužel Evropská komise na konci minulého roku situaci kolem DPH vyjasnila, ale v náš neprospěch. Evropská komise vysvětlila, že dosavadní postup, tj. brát výdaje na úhradu DPH obcím a svazkům obcí jako uznatelný výdaj, je nesprávný a sdělila, že DPH pro veřejnoprávní subjekty není způsobilým výdajem.

Proto bylo rozhodnuto, že pro žádosti o dotaci předkládané v roce 2009 a v dalších letech již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude. V letech 2007–2008 však byly přijaty a schváleny žádosti obcí o podporu v rámci PRV s tím, že DPH byla považována za způsobilý výdaj. Proto bylo hledáno a nalezeno náhradní řešení financování DPH ve formě národního dotačního programu. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ze strany Evropské unie dochází k velké diskriminaci příjemců dotace z Programu rozvoje venkova, protože v rámci strukturálních fondů, kde jsou příjemci dotace obce nad 500 obyvatel, je DPH pro veřejnoprávní subjekty způsobilým výdajem.

Stát se v této záležitosti zachoval tak, aby neohrozil budoucnost velmi dobře fungujícího programu a bylo nalezeno řešení, které odstranilo dopady na obce a DPH tedy proplácí stát prostřednictvím programu spravovaného Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Program OBCE je určen na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1.–5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova. Tento program byl schválen v průběhu září a všichni dotčení žadatelé byli informování dopisem od Státního zemědělského intervenčního fondu, který vysvětloval další administrativní postup při vyplacení DPH.

Náklady na program OBCE se celkově do roku 2012 odhadují na přibližně 500 milionů korun, při ročním objemu prostředků zhruba 150 milionů.

Administrace projektů, které byly pozastaveny, již tedy běží. Podařilo se nalézt cestu jak tuto nepříjemnou komplikaci vyřešit a neohrozit tak čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova, který je velmi užitečným nástrojem pro rozvoj obcí. Obzvláště v době ekonomické krize by byla DPH velmi výraznou brzdou projektů a ministerstvo zemědělství vnímá odstranění této zátěže jako motivační krok pro obce.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství