Oranžová stuha – za spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty

8. 1. 2010 Zpravodaj MZe 5/2009 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. V oblasti spolupráce obce s místními zemědělskými subjekty se uděluje vítězům soutěže oranžová stuha.

Garantem této části soutěže je Ministerstvo zemědělství. Odborná komise posoudila jedenáct krajských vítězů této soutěže a v rámci celostátního kola udělila titul oranžová stuha roku 2009 obci Telecí z Pardubického kraje.

Na následujících řádcích představíme všechny obce, které oranžovou stuhu získali ve svém kraji. Stuha nebyla udělena v kraji Libereckém a Moravskoslezském.

Telecí, Pardubický kraj, starosta Jaroslav Šimon

V obci, kde žije 394 obyvatel, nebyly dosud provedeny komplexní pozemkové úpravy, územně plánovací dokumentace byla vypracována a schválena roku 2006 včetně místního Územního systému ekologické stability (ÚSES). V roce 2000 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce schválen Program obnovy venkova.

V obci působí 5 zemědělských subjektů – Zemědělské družstvo "Mezilesí" a čtyři fyzické osoby. V zemědělském sektoru pracuje 31 obyvatel obce.

Spolupráce obce se zemědělskými subjekty spočívá zejména v údržbě vzhledu obce. Zemědělci dle svých možností poskytují svou techniku k údržbě zeleně v obci či k prohrnování silnic a místních komunikací. Zemědělské družstvo navíc každoročně poskytuje zdarma techniku k zajištění sběru a následného odvozu železného šrotu v obci. Zemědělské subjekty podporují také místní zájmová sdružení a podílejí se na pořádání společenských akcí (plesy, dětský karneval, dětské odpoledne, …).

Obec Telecí v roce 2001 získala krajskou i celostátní Zelenou stuhu za péči o životní prostředí a v roce 2002 se zúčastnila mezinárodní soutěže Entente Florale Europe.

Božice, kraj Jihomoravský, starosta Ing. Miroslav Klíč

Obec s celkovým počtem obyvatel 1500 má zpracovaný Územní plán, který počítá s vytvářením biokoridorů s navazujícími pozemky a větrolamy. V rámci začleňování prvků Územního systému ekologické stability byly zapracovány také návrhy obce na rekultivaci ploch po těžbě štěrkopísku. Komplexní pozemková úprava je v přípravné fázi a v červnu 2009 obec zahájila realizaci.

V současné době působí v obci čtyři zemědělské subjekty – Agropodnik Mašovice, a. s., a tři soukromí zemědělci. V zemědělském sektoru pracuje 45 obyvatel obce.

Na údržbu fotbalového hřiště poskytuje zdarma závlahovou vodu soukromý zemědělec a zemědělské subjekty se dále podílejí na udržování zelených ploch v obci, udržují obecní polní cesty, zajišťují odvoz fekálií, neboť kanalizace v obci není ještě dokončena. Obec je členem "Družstva božických vinařů" a podílí se na propagaci místních vinařských produktů formou místních výstav či ochutnávek.

Branice, Jihočeský kraj, starosta Stanislav Češka

Obec, kde žije 305 obyvatel, má zpracován Územní plán, o komplexní pozemkové úpravy zatím není zájem. Koncepční péče o krajinu probíhá průběžně je konzultována s ORP Milevsko. Místní program obnovy vesnice byl vypracován v roce 1992. V obci působí čtyři zemědělské subjekty, 18 obyvatel obce je zaměstnáno v zemědělském sektoru.

Obec významně spolupracuje se Zemědělským obchodním družstvem, které se podílí na údržbě ploch veřejné zeleně, mimo jiné pečuje i o památnou Lípu malolistou, která v obci stojí již 380 let. Zabezpečuje také zimní údržbu místních komunikací, opravy a údržbu úpravny vody a místního vodovodu, pomáhá při sběru železného šrotu a úklidu obce.

V obci funguje spolek Vejrovské zemanství, který propaguje historii obce, zřídil malé muzeum s výstavkou tematických lidových řemesel, náčiní a nástrojů. Vytvořil naučnou stezku, uzavřený okruh s 21 tématickými tabulemi.

Černý Důl , Královéhradecký kraj, starosta Ing. Zdeněk Kraus

Městys Černý Důl má schválený Územní plán z roku 2001, jeho součástí je i Územní systém ekologické stability, je zde – jedno biocentrum nadregionálního významu a několik biocenter a biokoridorů regionálního významu. Vzhledem k dosud nevypořádanému vlastnictví půdy nejsou zrealizovány komplexní pozemkové úpravy. Na území městyse působí 16 zemědělských subjektů, z velké části se jedná o soukromě hospodařící fyzické osoby. Tři subjekty zaměstnávají i další obyvatele obce, celkem 14 osob.

Zemědělské subjekty pomáhají obci v likvidaci odpadů, dopravě a v případě potřeby i při úklidu sněhu, vysazují nová stromořadí u veřejných cest, udržují vzrostlou zeleň i vodní tok. Svou technikou pomáhají i při liniových stavbách (vodovod, kanalizace). Městys ve spolupráci s Okresní agrární komorou v Trutnově pořádá zemědělské výstavy Podhory (zemědělská technika, ochutnávky, novinky z oboru).

Dobříč, Plzeňský kraj, starosta Václav Lomička

Obec má dvě části – Dobříč a Čivice, pro obě části má zpracovány urbanistické studie, které jsou podkladem pro územní plán, který se zpracovává, v roce 2010 přistoupí ke komplexním pozemkovým úpravám. V obci působí tři zemědělské subjekty, v zemědělství je zaměstnáno 24 obyvatel obce.

Zemědělské družstvo provozuje jídelnu, kde si mohou zakoupit obědy občané celé obce a do Čivic je ZD dováží. Prodejna smíšeného zboží je rovněž v majetku družstva, které vypomáhá při údržbě větších travnatých ploch a zapůjčuje mechanizační a dopravní prostředky při realizaci drobných staveb či údržbě objektů v obci. S údržbou místních komunikací celoročně pomáhá družstvo a zimní úklid provádí smluvně místní samostatně hospodařící rolník.

V péči o krajinu spolupracuje obec se zemědělskou farmou Bertín, s. r. o., stejně jako při využívání biomasy pro vytápění obytných budov a apartmánů pro agroturistiku.

Dolní Žandov, Karlovarský kraj, starostka Ing. Eliška Stránská

Dolní Žandov má schválený Územní plán z roku 1997, který však nepokrývá celé katastrální území obce. V současné době obec zpracovává nový ÚP, který již řeší celé katastrální území obce a jeho součástí bude i Územní systém ekologické stability. V obci byla zrealizována Komplexní pozemková úprava. Působí zde osm zemědělských subjektů. V zemědělském sektoru je zaměstnáno 75 obyvatel obce.

Obec spolupracuje zejména se zemědělským subjektem Agro&Kombinát, spol. s r. o., který pomáhá při zimní i letní údržbě komunikací, se svozem kontejnerů při sběru velkoobjemového odpadu. Pomáhá také při pořádání kulturních akcí a je jejich významným sponzorem (např. "Rozsvícení vánočního stromu", posezení se seniory).

Zemědělský podnik pořídil pro sbor dobrovolných hasičů elektrocentrálu, vyprošťovací zařízení k dopravním nehodám dvě plovoucí čerpadla a přispěl i na ošacení členů.

Královice, Středočeský kraj, starosta Ing. Luděk Šofr

Obec má zpracovaný Územní plán, který byl schválen zastupitelstvem obce v květnu roku 2009, jeho součástí je také generel Územního systému ekologické stability. V obci působí šest zemědělských subjektů. Šest obyvatel obce pracuje v zemědělském sektoru.

Obec buduje přístupové komunikace k pozemkům soukromých zemědělců, bezplatně zapůjčuje místní sál ke schůzím a akcím. Zemědělské subjekty pomáhají při zimní údržbě místních komunikací, pokosu obecních pozemků, pečují o stromy a keře. Zemědělci také v případě potřeby techniku na dopravu a úklidové práce. Zemědělské subjekty se také podílely na opravě obecních Božích muk. Velmi významným projektem spolupráce je projekt "Středočeské koňské stezky" (vybudováno a označeno 1200 km koňských stezek).

Ploskovice, Ústecký kraj, starostka Věra Petrů

Obec má zpracovanou Územně plánovací dokumentaci z roku 2004, po změnách je její součástí rovněž Územní systém ekologické stability. Komplexní pozemková úprava nebyla v obci dosud realizována. Koncepční péče o krajinu je zahrnuta ve strategickém plánu rozvoje obce.

V obci působí osm zemědělských subjektů, v zemědělském sektoru je zaměstnáno 30–40 obyvatel obce.

Spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných organizací funguje velmi dobře. Příkladem jsou "Ovocnářské slavnosti", prodejní akce na ovoce a stromky. Zemědělské subjekty se zapojují do udržování zelených ploch v obci. Vzhledem ke specifické poloze Ploskovic jako ovocnářského centra Zahrady Čech s jedinečným klimatem, je oblast někdy nazývána Českou Kalifornií.

Prusinovice, Zlínský kraj, starosta Ing. Petr Lipner

Obec má zpracován územní plán z roku 2001, po aktualizaci je jeho součástí i Územní systém ekologické stability a Komplexní pozemková úprava. Byl realizován protierozní příkop a aleje kolem dvou polních cest.

V obci působí jeden zemědělský subjekt, v zemědělském sektoru je zaměstnáno 42 obyvatel obce.

Zastupitelstvo obce má zřízenu pracovní skupinu pro zlepšování extravilánu obce. V této skupině mají své zástupce obec, Agrova, a. s., myslivci a rybáři. Vždy na konci roku plánuje tato skupina realizaci výsadeb na příští rok. V roce 2009 bude realizována výsadba aleje a remízků, alej bude tvořena krajovými ovocnými odrůdami. Na realizaci tohoto záměru získala obec dotaci z programu Péče o krajinu. Zaměstnanci Agrovy provedli s použitím techniky úklid černé skládky, provádí sečení a úpravu polních cest, vypomáhá při dopravě větších břemen.

Slavíkov, kraj Vysočina, starosta Ing. Václav Němec

Obec nemá v současné době zpracován územní plán. Urbanistická studie ukázala na nutnost nejprve zrealizovat Komplexní pozemkové úpravy. V současné době jsou plně vyřešeny tři katastrální území obce (Slavíkov, Rovný, Dolní Vestec), posledním území se řeší. Program obnovy vesnice je v letošním roce aktualizován.

V obci působí jeden zemědělský subjekt – Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov, v zemědělském sektoru pracuje 35 obyvatel obce, celkem družstvo zaměstnává 58 pracovníků.

DVPM Slavíkov provádí pro obec veškeré práce spojené s provozem vodovodu, zajištění potřebné techniky pro obec, prohrnování a odklízení sněhu, sečení a údržbu obecních ploch, pomáhá při všech investičních akcích. V letošním roce provedlo vyčištění kanalizace, oplocení hřiště na florbal včetně ozelenění, osazení obrubníků atd. DVPM je největším producentem kmínu kořenného.

Tištěn, Olomoucký kraj, starostka Alena Wagnerová

Městys Tištín má zpracován Územní plán, komplexní pozemkové úpravy nabyly právní moci v roce 2003, jejich součástí je i Návrh společných zařízení. Konečný stav zahrnuje dopravní systém, úpravy vodohospodářských poměrů, protierozní opatření a plán Územního systému ekologické stability.

V městysi působí dva zemědělské subjekty, v zemědělském sektoru je zaměstnáno 43 obyvatel obce. Agrodružstvo Tištín provozuje veřejné stravování, zajišťuje údržbu polních obslužných komunikací, udržuje také místní komunikace. V objektu bývalého areálu lihovaru bylo zbudováno Muzeum zemědělské techniky. Agrodružstvo se významně podílelo na výsadbě jabloňového a višňového sadu. Ovčí vlnu využívá na zpracování přikrývek. Provedlo výstavbu bioplynové stanice s výrobou elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů. V současnosti se buduje teplovod a zvažuje se vybudování přívodů tepelné energie pro budovu školy a ostatní zařízení městyse.