Dodatečné navýšení finančních prostředků

15. 3. 2010 Zpravodaj MZe 1/2010 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna 2010 rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně 26 mld. Kč (1 mld. EUR).

"Navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje venkova o více než jednu miliardu korun představuje velmi dobrou zprávu pro náš agrární sektor, podpora poplyne především do krizí zasaženého sektoru mléka, na obnovitelné zdroje a na zmírnění změny klimatu," sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Z uvedených zdrojů se rovněž dostane na projekty v rámci podpory venkovských obcí a jejich podnikatelů. Česká republika zvolila při využití dodatečných peněz strategii koncentrovat podpory k naplnění stávajících cílů programu. Po analýze cílů a zohlednění zkušeností z dosavadní realizace PRV, byl navýšen rozpočet zejména pro opatření Modernizace zemědělských podniků o cca 640 mil. Kč a pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům o cca 350 mil. Kč. Tyto prostředky tak napomohou investovat více než stovce žadatelů, především chovatelů a zpracovatelů mléka. Dalších sto projektů je možné podpořit i v oblasti využívání energeticky úsporných materiálů nebo při ochraně proti nepříznivým klimatickým jevům.

Rozpočet určený pro investice k využívání obnovitelných zdrojů v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje byl navýšen o cca 135 mil. Kč v každém opatření, což znamená podporu pro zhruba 10 bioplynových stanic. Úspěšně realizované projekty pak přispějí k naplnění závazků České republiky – dosáhnout v roce 2010 podílu spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 8 %. V rámci opatření Pozemkové úpravy budou v rámci dodatečného rozpočtu ve výši cca 190 mil. Kč podporována vodohospodářská opatření sloužících ke zlepšení vodního režimu v krajině s cílem zadržování vody v krajině, snížení rizika eroze a povodní. Vyčleněné prostředky umožní podporu cca 20 projektům pozemkových úprav.

Schválení návrhu flexibilního využití finančních prostředků evropskou Komisí předcházela řada jednání i na nejvyšších úrovních. Nevládní organizace svými argumenty o významnějších prioritách malých obcí podpořily stanovisko ministerstva zemědělství a schválen tak byl původní návrh odsouhlasený Monitorovacím výborem PRV.

Vize českého zemědělství

Ministr zemědělství Jakub Šebesta otevřel 29. ledna veřejnou konzultaci o budoucím vývoji českého zemědělství, do které je možné zasáhnout prostřednictvím webových stránek ministerstva zemědělství.

Veřejnou konzultaci naleznete na adrese http://eagri.cz/public/eagri/verejnakonzultace

Jednou ze současných priorit ministerstva zemědělství je analyzovat stav českého zemědělství a souvisejících oborů a nabídnout směřování, které by jim poskytlo dlouhodobou perspektivu. Z tohoto důvodu se připravuje materiál "Vize českého zemědělství po roce 2010". Záměrem ministerstva je vést širokou a otevřenou diskusi a zapojit do ní jak odbornou, tak širokou veřejnost. Z tohoto důvodu je připravena veřejná konzultaci, v rámci které má veřejnost možnost sdělit své názory. Příspěvky budou projednány ve Skupině pro strategické otázky v zemědělství, kterou ministr zemědělství zřídil jako svůj poradní orgán v prosinci loňského roku, a budou využity při tvorbě výše zmíněné vize.

Podpora krajinných prvků

Zemědělci, kterým budou prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé podpory z EU vázané na plochu. Tato možnost se vztahuje na krajinné prvky ležící uvnitř půdního bloku.

Na podzim loňského roku nabyla účinnost novela zákona o zemědělství, která mimo jiné zavádí evidenci krajinných prvků a umožňuje poskytnutí podpory na plochu vnitřních krajinných prvků. Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků následně na zemědělské půdě definuje šest krajinných prvků – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.

V souladu s těmito předpisy mají zemědělci možnost ve spolupráci s místně příslušnými pracovišti agentur pro zemědělství a venkov tyto krajinné prvky evidovat.

Náměstek ministra zemědělství Jiří Urban řekl, že "krajinné prvky hrají v zemědělské krajině významnou stabilizační roli. Jejich dlouhodobý úbytek je však alarmující. Pevně proto věříme, že tato změna v systému vyplácení podpor přispěje k jejich výraznější ochraně."